Muurtaai in Leeuwarden Willem Winters In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk is de geschilderde muuirctdamc in Nr der land al jaren verdrongen door lichtbakken, neon of billboard*. Langzaam ver bleekten de laatste muurreclames of sneuvelden bij afbraak en vernieuwing. Net op tijd kwamen iti diverse steden personen in actie die de historische waarde van de Hchildei-ingen inzagen. In Kampen, Den Haag. landen en lliirlingen werden stichtin gen opgericht om do resterende muurroelames te restaureren en te conserveren. Oni wat er in Leeuwarden op tlil gebied nog rest van de ondergang te redden werd in ïntte de Stichting Muurtaal opgericht. Nel. zoals we een bloomentaal en oen taal der kleuren ken non. zu kunnen we ouk spreken van een muurtaal; alios wat er aan teksten ol' jl thee [dingen op de muien is aangebracht spreekt de taal van de reclame uit diverse tijdvakken Ik* typografie van muurtcksten zegt levens iets over do status van het aan geprezen product orde producent. Zo ïal een chique winkel oen bijpassende belettering en vormgeving van haar reclame-uitingen wil len. Daartegenover trol'je daar waar tijdelijk dunipgnederrn woivlcn verkocht uil de losse pnls geschilderde kroten: Alles moet weg! Hoe is de toestand van do muur reclames tn Leeuwarden? Veel nog op nude starlsfoto'fl voorkomende reclames zijn al lang verdwe nen. Ken enkele schildering ia nog in goede staat, zoals die van banketbakkerij Du .Jong in do Uoslerstruul, die enige jaren geleden weid gerenoveerd. Maar de fraaie iriuur- schil dering van poelier lie dong aan hot Klok plein verdween onder ern stocking en hot biljart van biljartfabriek Fa sin a in do Schoolstraat werd overgeschilderd, De Stichting Muurtaal kon aan de slag dankzij financiële steun van de Hoturycluh Leeuwarden Zuid en de gemeente Leeu warden. AL eerste li el de slichting hel bjj- eengehuiden wild van poelier De Jong op nieuw aanbrengen. Hel oorspronkelijke schil de rij van de Leeuwarder i decora tic j- schdder en beeldhouwer 11 -J. Adenio werd door Auke do .Jong (decoratieschilder) en Muurtaal rein Poelier De -Jong (Sint Jacvbsstraüt) optie zijgevel ion het panel Klokstraat 12. ca. 1975 beeldend kunstenaar Huberlus de -Jong op- nieuw aangebracht. Vervolgens werd In opdracht van Muurtaal de nog not zichtbare kachel- en rijwielrecla- iiiL' in een zij steeg van de GosteigrachUwal gerestaureerd. fp jong j'jac cs Hum, plumi:!

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 29