Nieuws van monumentenzorg Leo van der l^aan Monumenten nota Voor het eerst in vijftien jaar is er een nieu we beleidsnota over de monumentenzorg in Leeuwarden verschenen. In Aldereeuwechst Liwwardtn zet de gemeente uiteen wat de komende vijfjaar baar ambities zijn Dm de positie van Leeuwarden als waardevolle en aantrekkelijke monumentale stad vast te houden en te versterken. De beleidsnota, vlak voor de zomer door de politiek goedge keurd, zal in hel najaar in een populaire versie met een friestalige samenvatting ver- krijghaar zijn. Aldereeuwechst Lïwwarden - aldereeuw echst is Leeuwarders voor geweldig, reusach tig tmooii - geeft niet alleen blijk van ambi ties, er worden meteen bouwstenen geleverd om ze te kunnen verwezenlijken. Eén van de voornaamste is wel dat na jaren van pappen en nathouden dc personele bezetting Hink wordt uitgebreid. Zelfs wordt niet uitgesloten dat cr over enkele jaren een kleine archeolo gische dienst komt, in navolging van veel grote en middelgrote steden elders in het land. Dat zou ook wel eens noodzaak kunnen worden wanneer de Tweede Kamer in 2001 or 2002 de voorstellen vun de Staatssecreta ris over de archeologische monumentenzorg in Nederland overneemt. De belangrijkste voornemens uit de nota even op rij. Met het oog op de toekomstige aanwijzing vun jonge beschermde stadsge zichten uit de periode 1850-1940, waarom de gemeente zelf heeft verzocht in het kader van het Monumenten Selectie Project, wor den alvast bestemmingsplannen aangepnst. Bovendien worden voor alle stadsgezichten, ook de binnenstad, een soort gedrags- en om gangsregels geformuleerd om te voorkomen dat de bijzondere cultuurhistorische kwali teiten te goeder truuw of moedwillig teniet worden gedaan. Vanaf 2002 maakt de ge meente ernst met het voornemen om een lijst van gemeentelijke monumenten samen te stellen, ter aanvulling op de rijksmonumen tenlijst. De bestaande gemeentelijke subsi dieregelingen voor monumentenzorg en wo nen boven winkels gaan op de helling, met de liedocling om met hetzelfde geld meer en duurzamer resultaat te bereiken. En er zal veel meer aandacht komen voor voorlichting aan eigenaren en anderen die beroepshalve met monumenten te maken hebben, zoals ar chitecten. makelaars en aannemers, en voor cultuurhistorisch getinte stadspromotie, ge richt op de eigen bevolking en op de talrijke toeristen. Bouwprojecten Onlangs is de restauratie en verbouwing vol tooid van de pastorie van de Sint Johannes de Doperkerk in lluizum. Het bijz.ondere kerkcomplex, in 1982/84 in baksteen-expres- sionistiHche stijl gebouwd door de uil het zui den van het land afkomstige architect H.P.J. de Vries, is voorgedragen als jong rijks monu ment. liet bisdom Groningen, het parochie bestuur en de ingeschakelde architect, Jan Kamps, hebben zich daarom ingespannen om er iets moois van te maken en dat is gelukt. De oorspronkelijke entree is weer in gebruik genomen, de authentieke stalen ramen zijn zo veel mogelijk hersteld en de aardigste on derdelen van het jaren '30-intcricur zijn be houden. De pastorie wordt gehuurd door de Eriese Milieufederatie en die wilde graag meer kantoor- en vergaderruimte. Kamps heeft daarom een serre-achtige uitbouw toe gevoegd aan de zuidkant, de tuinzijde; in vorm en materiaalgebruik manifesteert deze uitbreiding zich duidelijk als een eigentijdse maar zorgvuldig ontworpen toevoeging. Het zorgvuldigc cascoherstel is door de gemeente gestimuleerd met een monumentensubsidiv. Een ander fraai voorbeeld van baksteen-ex- pressionisme, de Maria Louiseschool aan de Trans vaaJstraat van L. Rein aid a uil 1930. is eveneens tamelijk respectvol verbouwd. Ook dit gebouw staat op de nominatie om rijks monument te worden. Hel schoolbestuur moest daar oven aan wennen en aan de con sequenties maar kon zich er uiteindelijk wel in vinden en heeft er ook naar gehan deld. Het schoolgebouw, een zeldzaam voor beeld m Friesland van architectuur in dc trant van de Amsterdamse Schooi, was nog nagenoeg gaaf, ook het inwendige met een schitterend trappenhuis, de indeling met gangen aan de straatzijde en lokalen aan de rustiger pleinzijde en zelfs alle lukaalinrich- tingen met kastenwanden, fonteintjes en dergelijke. Om de school aantrekkelijk te houden voor nieuwe leerlingen en de functio naliteit van het gohouw te verbeteren heeft het monumentale interieur weliswaar een paar aderlatingen moeten ondergaan en zijn de grote stalen lokaalramen aan de pleinzij de vervangen door dubhei glas. Maar dat is gelukkig gebeurd op een wijze die respect be toont aan het ontwerptalent van Reinalda. Op 15 september j,l. heeft de schoot de poor ten feestelijk heropend. Archeologie Voor de komende jaren staan aanzienlijke stadsuitbreidingen op stapel. Denk maar aan de woningbouw in de Bullepolder, de tweede en derde fase van Zuiderburen, waarhij be halve woningbouw een staande mastroute wordt gerealiseerd om Leeuwarden voor de vaarrecreanten een betere aansluiting op het merengebied ie geven, en de grootste van alle, Leeuwarden-Zuid, voor hedryven terrei nen en ook woningbouw. De gevolgen voor het aanzicht van Leeuwarden en een deel van de omliggende dorpen zullen enorm zijn, die voor de ondergrond eveneens. Om te voor komen dat straks duizenden jaren oude spo ren van menselijke aanwezigheid gedachte loos door machines worden weggegraven, zyn opdrachten verstrekt aan Archeologisch Adviesbureau RAAP om karterend en waar derend onderzoek te doen in Zuiderburen en een deel van Leeuwarden-Zuid. Ln Zuiderbu ren fase 2 en 3 heeft RAAP inmiddels enkele interessante vindplaatsen aangetroffen. 01' de ruimtelijke plannen daarop aangepast worden opdat ze onaangeroerd op de plek zelf behouden kunnen blijven, of dat ze nader archeologisch onderzocht worden alvorens ze te ruimen is nog niet precies bekend, Aan de opgravingen op het Oidehoofsterkerkhof

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 31