Nieuws van het Gemeentearchief fOwns Zandberg Nipuwc Gemeentearchivaris tn juni 2000 benoemde de gemeenteraad van Leeuwarden -Jan Folkerts tot gemeente- iAi cliiviLriti van Leeuwarden, He redactie van Leovardiu stelt Kern in een kort interview aan u voor. Hoe oud bp 11 je; welke opleiding heb je? Ik hen geboren in 1953 in ZsUbommel- ik was niet liet type dat in de wieg al kraaide dat hij archivaris wilde worden. Fas op mijn zesentwintigste hen ik in Groningen geschie denis gaan studeren. Daarvoor heb ik een journalistieke opleiding gevolgd en heb ik en kele jaren als freelance journalist gewerkt. Geschiedenis trek mij vanaf de lagere school, maar ik dacht dal die studie alleen voor hel ouderwijs opleidde, en dat leek nie maar niks. Journalist vond ik een mooi horocp, maar na verloop van tijd begon hel loch te knagen dat. ik met geschiedenis niets deed. Van de ene dag op de andere heb ik hel roer omgegooid, Daar heb ik geen seconde spijl, van gehad. De verschillen tussen mijn huidi ge en vorige beroep zijn overigens gek genoeg veel minder groot dan veel mensen denken. Communicatie is de verbindende factor. In Groningen heb ik vroeg moderne geschie denis i'löflO-180(1' als hoofdvak gestudeerd. Ik had en heb een speciale voorliefde voor ku- Eén fü IJ de eerste nffieiëlr taken ('fin gemeen tearchivaris Jan Folkerts in juli: 'keurmeester van het kunstuee' bij de liho^ loniale en regionale geschiedenis, Gepubli ceerd heb ik onder meer over de geschiedenis van Drenthe en over het zeventiende-cenwse New York. In Drenthe kwam ik voor het eerst in aanraking met liet archiefvak, toen ik in hel Rijksarchief mijn vervangende dienst plicht vervulde. Na afronding van de oplei ding Lot hoger archiefambtenaar in Den Haag, werd ik afdelingshoofd bij het Rijksarchief Overijssel in Zwolle. Id 1994 ben ik gemeentearchivaris van Zwolle geworden. Waarom naar Lecuwa rden Leeuwarden is vooral in cultureel opzicht een aantrekkelijke stad. Het is een beetje een stad rnoi twee gezichten: enerzijds hoofdstad en regionaal centrum van Fryslam ander- zijde nok een stad met een grote eigenheid en een zekere afstand tot de provincie. Het is boeiend om te zien hoe die ambivalentie zich de komende jaren verder ontwikkelt en wat de specifieke rol van dc gemeente Leeuwar den en dc culturele instellingen in de stad zal zijn. Ik heb in totaal 13 jaar op twee plaatsen in Zwolle gewerkt, en was daar nauw belruk ken bij de fusie tussen rijks- en gemeentear chief lol hel Historisch Centrum Overijssel. Ik ben vertrokken Op liet moment dsil de ge meenschappelijke regeling in het staatsblad kwain en de fusie dus formeel een feil. was. Als je y.o lang nLs leidinggevende hebL ge werkt Gij de Iwae organisaties die samen iets nieuws beginnen, wordt bot tijd om wat an ders te gaan dia in. Maar ik heb het vooral als gemeentearchivaris van Zwolle enorm noar mijn zin gehad Wat is je eerste, indruk rem het Ce meente archief? I)e enorme betrokkenheid van de colleges bij hut werk vind ik erg stimulerend. Er is denk ik vee! kwaliteiten veel potentieel. Jn de stad heeft hot Gemeentearchief een groot netwerk en ook veel goodwill. Gelukkig vnli cr ook nog veel te verbeteren. Hei huidige gebouw kuni vaal hppprkingen. Daar zullen we toch nug een aantal jaren mee moeten loven, mnar er zijn wel wat aanpassingen nodig. Wat osje een/te indruk van de stad? Len mooie, crnnpacle stad. De meeste cultu rele instel lingen ziUen op loopafstand van el kaar. Het is een stad met oen menselijke maat. dut spreekt mij aan. Hot tempo van de economische ontwikkeling ligt hier wel be duidend lager dan in Zwolle. Zwolle hod de laatste jaren als stad mei de sterks! groeien de economie builen de randstad een beetje liet karakter van eun 'boomtown, en was in rap tempo bezig zijn wat sulhgo imago af te schudden, t-ceuwarden heeft, tiet in econo misch Opzicht beduidend moeilijker. WnJ vond je van het eerste nummer van LeoVardia? De vormgeving kwam me wel bekend voor, 1 Iet lijkt toch wat op hot Zwols Historisch fjjdschrift Hot ziet er goed verzorgd uit. 1 lel lijkt mij een voorbeeldige vorm van samen werking tussen de vereniging Aed Levwerd, het archief en monumentenzorg, Vaste ru brieken naast, lns.se artikelen en variatie in diepgang zijn elementen die mg aanspreken. Ik bon benieuwd of do vereniging er ook in zal blijven slagen voldoende leden actief le betrekken bij lier werk. Vaak hebben histori sche verenigingen veel sla|>ende leden of een eenzijdig opgebouwd of vergrijsd ledenbe stand- Het is denk ik de uitdaging otn dat le voorkomen Wat heeft je prioriteit het komende jaar De stad en de mensen leren kennen. Werken nan eon nieuwe toekomst voor hel Gemeen tearchief in allerlei opzichten. Ik zie grote kansen en wil vooral proberen het zelfver trouwen nog wat meer terug te Krengen in de organisatie. Het Gemeentennchief heeft hot in de afgelopen jaren niet altijd gemak kelijk gehad, dal hooft wel wal sporen nage laten. Go ,fe lelf binnenkort historisch onderzoek doen? Als ik zie wat mij in Leeuwarden te duen staal, lijkt mü de kans dat ik daar Lijd voor zal hebben bijzonder klein. LiCOVO-'r^ LdL

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 33