Aed Lsvwerd heeft o.a. nam- Zwolle gekeken als voorbeeld. Kunnen we in Leeuwarden nog meer leren van de geschiedbeoefening bt Zwol lel Ik denk dat over Leeuwarden in de laatste decennia veel meer is gepubliceerd dan over Zwolle in dezelfde periode. Leeuwarden pro fiteert meer van het werk van Groningse his torici dan Zwolle en heeft een instelling als de Fryske Akudemy. Zoiets ontbeert Zwolle. Ik ben dus bang dat Leeuwarden niet in de eerste plaats in Zwolle zijn licht moet opste ken. Wat in Zwolle wel de laatste jaren ge groeid is, is een intensieve samenwerking tussen de aanwezige historische organisa ties, Er is bijvoorbeeld een gezamenlijk lezin gen- en activiteitenprogramma gericht op de stad, waaraan elk zijn deel bijdraagt. Ik zou niet weten waarom dat in Leeuwarden nok niet zou kunnen. Wat is het laatste historische hoek datje hebt geleeen? Het zal je niet verbazen dat dal een Fries hoek was: Goffe Jensma's boek over de uit vinding van de Friese identiteit in de ne gentiende eeuw, het Rode tasje van Sat ver- da. Ik vond het een zeer boeiend boek, al heb ik wel het gevoel dat Jensma zich door zijn eigen methode af en toe te veel op sleep touw heeft laten nemen. Maar als antido tum voor te provinciale Frieszinnigheid heeft dat boek ook een functie. Voer het juis te evenwicht begin ik binnenkort aan Van der Schaafs Skiednis fan de Fryske Bewe ging Wat vond je van Leeuwarden 750-2000, hoofdstad ran Friesland? Ik heb het boek bij brokken en stukken tot mij genomen. Het is geweldig dat in Leeuwarden zo'n boek tot stand i» gebracht, en dat de eerste druk zo snel was uitver kocht. Ik vond de hoofdstukken over het zelf beeld van Yme Kuiper en René Kunst het boeiendst, Maar ook de politieke geschiede nis van Leeuwarden was nieuw voor mij. Het spreekt me ook aan omdat ik in Zwolle het initiatief heb genomen voor een verge lijkbaar boek, dat in het najaar van 2002 uit komt. Recente publicaties over Leeuwarden Huisman, M,A., B, Huizenga en S,J. Tuinstra. Archeologisch onderzoek op de nieuwbouwlocalie Bollemanssteeg tc Lectorarden, gemeente Leeuwarden. Gro ningen, 1999 StuijtB, I.L.M. en G. J, de Roller. Ken paleo- botanisch onderzoek bij Hempens-Teeni-x, gemeente Leeuwarden. Groningen, 1999 Catalogi duo instructissimae bibliothecae quae est in supre.ma Frisiorum Curia,..,: facsimile-uitgave van de catalogus 1776 van de bibliotheek van het Hof van Friesland, ingeleid door R. Feeristra. Leeuwarden, 1999 Waldus, W.B. Vergraven en verdronken: het archeologisch onderzoek van een overslibde nederzetting uit de late ijzertijd cn de Romeinse tijd hij de Vtnex-localie Hem- pens-Teems direct ten zuiden van Leeuwar- den. Groningen, 2000 Kooijmans, L, Liefde in opdracht: het hofle ven van Willem Fr ede rik imn- Nassau Amsterdam, 2000 Hellema, D.W. Tegenwoordige staat van Wirdum. provincie Vriesland, grietenij Leeu warderadeel, 18211/24. Besoarge en ynlnat troch Sjoerd Cuperus, Wurdum, 2000 (Stódzjcrünte-rige ll i Veen, W. van der. Johannes Hendrik us Zette (1907-1983): volksverhalen over een legendarisch predikant. Arum, 2000 Leeuwarden-zomooi was het. Leeuwarden, 2000 Fotoboekje bij de tentoonstelling 'He verdwenen winkelpui' De Museumwinkel, Nieuwe steeg 5) Fcddema. A., e.a. Lode Petnmelaar. Isou- warden, 2000 Tauber. F.H., F,A. en GJ.van den Broek, De Provinciale Bibliotheek van Friesland: 40 jaar ontwerp- en bouwgeschiedenis. J.eeu warden, 2000 Haan. S. de. Inventaris van het archief van het Frysk Orkest 1946-1989. Leeuwarden, 2000 Kaa, B, van de, E. van der Lei. Korfbal ver eniging Ireeutvarden: 75 jaar geschreven historie, [jceuwarden, 200(1 Kok. Faul Tli. Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de socia le zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1980. Groningen, 2000 Laan, [^en van der Klaas Zandberg red. 'Un singeltsje om'. Tussen Hoekster- en Vrouwenpoortsbrug. Open monumenten in Leeuwarden. I>?eu warden, 2000 Laan. Leo van der, Peter Karslknrel. Swichum, de kerk en Wigle van Avf'i- Leeuwarden, 2000 Een recente aanwinst: een foto van het koffiehuis van R. Side rins op de hoek van de Lange Marktstraat en de Snekerkade, ca, 1935. Op de stoep staat het echtpaar Sidcrius met beide dochters, tater in de volksmond ook wet 'de twee sneetjes'genoemd Tentoonstelling ]>e inmiddels door meer dan 1500 bezoekers bezuchte tentoonstel ling over Leeuwarden in de jaren vijftig loopt nog tnt on met oktober. Nu al kan van een daverend succes worden gesproken: nimmer bezochten meer mensen een tentoonstelling in 'eigen huis' dun deze speciale 'Si mmer-ten toonstelling' LfOVoï^t-dL L

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 34