Prijsvraag Dc redactie van Leo vardia wil een leuke traditie van het Kleine Krantsje voort zetten. Jarenlang vroeg Fenna Svhiiu-strw ïijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stel len u dezelfde vraag. Hieronder vindt u de nieuwe opgave. Oplossingen voor november sehrifte- lijk, onder vermelding prijsvraag naar Gemeentearchief. Grote Kerkstraat 29. (Will DZ l/eeuwarden of per e-tnail: ge- meentearchioPSl eeuwarden,rü Onder de goede inzenders wurdt eon ljoekcrtbon van 2d gulden verloot. Oplossing prijsvraag mei 21NX1 Wij van de redactie dachten een moeilijke vraag gestelrl ic hebben.Toch zijn er -geluk kig- ullijd weer mensen die de juiste plek weten te vinden. Het lot heefl A. van der Ploeg, Tylkcdam -13, Leeuwarden aangewe zen ids winnaar van de boekenbom Hij schrijft bij de ontraadseling het volgende; 'De oplossing lijkt bij eerste beschouwing niet zo moeilijk. De twee grappige dak ka- polletjes moeten wel op te sporen zijn al staal er nu van de straatkant een ge houw voor. Maar in de praktijk blijkt dal niet mee te vallen; He kapelletjes zijn bij de laai sic Verbouwing vervangen door onoog lijke strakke luchtroosters. Jammer, jam mer! Welke aanwijzing geeft de folo ver der? De uitstékende dakgoot punt maakt dui delijk dal dc foto genomen is vanaf een hoog puilt uit een zijstraat van de hoofd straat waaraan hel gebouw moet verrij zen; de aangrenzende panden zijn ton minste drie etages hoog; het grote gebouw achter het gebouw rechts heeft een markwaardig raam: een kerkraam. Deze laatste aanwijzing was voor mij vol doende om de vroegere Noorderkerk te her kennen nnel daarvoor het vroegere pension Althuis. Da Toto is waarschijnlijk geno men vanaf het dak van het vroegere labora torium vnn de- Keuringsdienst van Wanen, hoek Grote Kerkstraat/Bol lemanssleeg, Aan de kleding van do werklieden en bazen valt af te leiden dat het bouw work begin var de dertiger jaren moet ïjjn verrezen. De oplos sing is; dc bouw van dn Rinnnhiblinthook i te genwoordig hot Gemeentearchief!, Grote Kerk?trant 23. Alios is in gereedheid ge bracht om de eerste paal te slaan'.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 37