Het Oldehoofsterkerkhof op de schop Alexander Jager Met grote regelmaat is in de afgelopen decennia archeologisch onderzoek verricht in de binnenstad van Leeuwarden. Menige gelegenheid is benut om onderzoek met de spade uit te voeren, maar evenveel uf mevr gelegenheden zijn onbenut vuorbij gegaan. Dit gaat Zeker op voor de stadswijk run du 01 de Oldehove. 'Ier noorden en ten zuiden van de eerbied waardige kromme tor on verrees gedurende de laatste decennia indrukwekkende nieuwbouw. Bij de aanleg hiervan deed zich de tnageljjkheid voor archeologisch on derzoek te doen. Door diverse oorzaken bleef het bij enkele waarnemingen. Er heeft, nabij ris stramme toren al loeit diepgaand onderzoek plaatsgevonden op het Oldehoofsterkerkhof uitgevoerd in de jaren onder leiding van dr. H. Halhertstna De opgraving werd uitgevoerd omdat de gemeente van plan Was het ter rein van bot Olrir-hnofsterkerkhof aanzien lijk le verlagen. Uit historische bronnen was bekend daL hier een middeleeuwse kerk had gestaan en hel doel van liet ar cheologisch onderzoek was dan ook in eer ste instantie restanten terug te vinden van deze in 1595 gesloopte kerk, die gewijd was aan Sint Vitus. Terp van Oldehove l)e archeologen verwachtten niet veel over blijfselen van het godshuis terug te vinden omdat het OIduhooisterkerkhof al In 191-14 een meter Was verlaagd, luen hel terrein als een standplaats vuur vrachtwagens word ingericht. Ondanks het vooroorlogse graafwerk bleek al snol dat tuig voel funde ringswerk van de Sint Vitus aanwezig was Aan de hand van de aangetroffen sporen kon men de bouwgeschiedenis van do kerk grotendeels reconstrueren. Dat onder de kerk fund erin gen een ophoging schuil ging die uit de eerste drie eeuwen v-an onze jaartelling dateerde, was oen belong rijke vondst. Het onderzoek aan de terp Onder Oldrhoofatrrkerkliof mei lijnbaan rip {ff. achtergrond rit: Oldehove, IMtfi (Scklitlt-'rij Wcxtrrnmnn) de kerk funderingen hlcef beperkt lot het noordelijke gedeelte. De zuidzijde van de woonheuvol bloei" cn blijft onbereikbaar door bebouwing. De terp van Oldehove bestaat uit een kern heuvel met h-nkc-le uitbreidingen- De kern terp werd omstreeks de jaartelling op geworpen,- Uit hel graafwerk bleek dat hij grul'cndeds gelegen is op het zuidelijk ge deelte van het huidige 01 dehu veter rein. Dit heli'kont dat het oudste gedeelte van di1 terp nieL onderzocht kon worden. Het wel onderzochte deel leverde aardewerk- schei ven uit het begin van de jaartelling op. Misschien is de kemtorp ouder en ging er een vink nederzetting aan vooraf. Dit is een vraag vonr toekomstig onderzoek- Nog in dc L-orsto eeuw werd de terp in noorde-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 3