La'QV'ar^t-A- Reconttruetieiekcmng (naar Hatbertsma) Itait de muren ran de verschillende Sint Vitu/diarken f 11c- 16c eeuw), co. 1S70 gordel boog aanwezig. In de J2de eeuw werd de de kerk vergroot met twee beuken. De muren hiervoor wer den gemetseld van grote bakstenen, zoge naamde reuzenmoppen van 32*16x9 cm. De vergroting van de kerk weerspiegelt de gestage groei van de Leeuwarder bevol king. In de Mde eeuw onderging de kerk weer een uitbreiding. Mr verrees een grote stadskerk, die in de 16de eeuw nog een keer uitgebreid zou worden. In de jaren 1529-1533 werd gewerkt aan de toren, het enige overblijfsel van de Sint Vituskork. De bedoeling was dat de toren met de be- staundr kerk verenigd zou worden. Aan de oostzijde van de Oldehove zijn nog de bak stenen klampen zichtbaar waarmee de to ren aan het kerkschip bevestigd moest worden. lijke en westelijke richting uitgebreid De terp kreeg hierdoor een langgerekte vorm. De terp bleef bewoond tol ver in de 3de eeuw. maar werd niet meer noemenswaar dig uitgebreid. Vanaf ongeveer het jaar 300 was de terp niet meer in permanent gebruik. De woon- heuvel werd nog wel geregeld bewoond en/ of gebruikt. Aardewerkscherven en andere vondsten uil de vroege middeleeuwen wij zen hierop. Tot in de 8ste eeuw veranderde hel gebruik van du terp niet. Toen bouwde het klooster Corveije hier -waarschijnlijk in de 9do eeuw- een houten kerk. Uit deze periode zijn enkele graven bekend. Om streeks het jaar 1000 werd besloten tot de houw van een stenen kerk. Hiervoor werd een keien fun dering aangelegd, waarop een kruiskerk verrees met muren van tufsteen. Deze steensoort, die algemeen werd ge- hruikl in de Friese kerkbouw in de periode 1000-1200, kwam uit de Mifcl. De kruis kerk was ruim 40 meter lang. De dwars- panden eindigden, net als het koor, half rond aan de oostzijde. De kerk had vrijwel zeker geen gewelfde zoldering. Alleen op de overgang van de d war span den was een Uitsnede ran dr stadsplattegrond van Johannes Sr ma uil 1603, waarop weergegeven het (XdeluM)fsterkerkhof met daarop nog het muurwerk van de oude Sint Vituskerk

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 4