12e eeutuxe tufstenen grafkist aangetroffen op het Oklehoafuterkerkhof, lütiif De plattegronden van de Sint Vitus in hel plaveisel moeten -samen niet de Old oho ve- de herinnering aan do Yruegere kerk leven dig houden. Verrassingen? Wat zit er op deze plek nog in de grond? Bij de afgraving in 1933 werden drieëndertig vracht ladingen aan knekels van het kerk hof verwijderd oo herbegraven op hel kerk hof aan de Spanjaards la an. De grond die de luadamentsrestonten van de Sint Vitus bevatten lijken eveneens grotendeels te Het erihcnnend archeologisch onderzoek dat in augustus j.l. heeft plaatsgevonden (foto: ARC/RUG) Ren dijbeen, dat ooit in hel tttiddeleeutpne Leeuwarden zul hebben rondgewandeld (foto: ARC/RUG) zijn afgevoerd - Kou er dan niet veel meer te vinden zun? Hij de opgraving van iypH/119 is duidelijk aangetoond dm er een terp aanwezig was. In de l.erpgrond werden rusten gevonden van een gebouw mei wandjes van plaggen. Ann de vondst van dit zodenwandhüis is nooit veel aandacht besteed. Koer waar schijnlijk is het aangelegd dnor terpbewo ners en betreft het de oudsio restanten vim een huis diu tol dusver in Leeuwarden zijn aangetroffen. Begin augustus van dit jaar werd iji een proefopgraving een vluchtig onderzoek ge daan nnar de Romeinse kumterp. li ij de proefopgravijig werd een zwart glanzende scherf gevonden vun Romeins importaar de werk. De scherf komt vermoedelijk uit Duitsland en knn iets vertellen uver han delsbetrekkingen in de Romeinse tijd. Ken tweede interessante vondst was een mid deleeuwse fibula I mantelspeld i in de vorm van een mannenfiguur. Plantenresten en zitdcTi uit het begin van de jaartelling ont hullen oi'or welke gewassen do bewoners toen beschikten. Zeer waarschijnlijk volgt volgend jaar een uitgebreider nrcheolo gisch onderzoek. Dal wordt nog spannend. LcOVdLtT^ÜL k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 6