en tannest li ij ïi kunnen binnenstromen. Wanneer de arme bevolking oen hygiëni sche opvoeding, goede voeding, een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden kreeg, zou de weerstand tegen liet krijgen van tuberculose worden verhoogd en de bac terie geen kans meer hebben. De bestrijding van tuberculose werd een in ternationaal belangrijke zaak. In Neder land leidde dit tot het oprichten van het Nedcrlandsch Centraal Comité tot Bestrij ding der Tuberculose. De plaatselijke, regio nale en provinciale organisaties die zich met tuberculosebestrijding - veelal volgens het directe principe - gingen bezighouden, konden zich daarbij aansluiten. Toen de tu berculosebestrijding in de provincie Fries land startte, was het comité al overgegaan in de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose NCV). Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose te Leeuwarden Naar het voorbeeld van verenigingen in en kele grote steden stelde het bestuur van de Leeuwarder artsen kring Medicorum Vincu lum in 1908 voor een vereniging op te rich ten voor de bestrijding van tuberculose on der de arme bevolking. De sterfte aan tu berculose wettigde dit. voorstel, want er stierven in Isseuwarden jaarlijks omstreeks vijftig personen aan tuberculose en de schatting van het aantal zieken was min stens het viervoudige daarvan, dus zeker tweehonderd. Al was er geen medicijn voor handen, toch wilde men hulp bieden. De vervolgens in 1908 opgerichte Vereen iging tot Bestrijding der Tuberculose opende hel bureau voor raad en hulp', waar iedere tu berculosepatiënt zich kon vervoegen, het liefst met medeweten van de huisarts om Lol een goede samenwerking te komen. De gemeente stelde een lokaal in hel pand Doelestraai 3 ter beschikking voor het bu reau, waar huisartsen vrijwillig beurtelings spreekuur hielden. Vrij spoedig verzorgde de arts J. Hingst alle spreekuren. Met het bureaubezoek liep het in het begin niet storm, want veel huisartsen wilden niet naar het bureau verwijzen, soms omdat ze het niet eens waren met de werkwijze van liet bureau maar ook wel uit vrees om pa- tiénten te verliezen. De voorzitter van Medicorum Vinculum, de oog-, keel-, neua- en oorarts J.A. Romer moest de leden zelfs in 1920 nog eens op het hart drukken meer Oosterkade, hoek Tuinen Z.Z.. met hoven op het dak van het pand naast het hoekhui# ecu tbc-hu isjc, ca. 1930 'foto: f 'h. Goniitaidu patiënten te verwijzen. I^ng niet elke pa tiënt wilde zich daar overigens vervoegen, om diverse redenen, zoals schaamte of vrees voor verlies van klanten of werk. Activiteiten van de vereniging en het bureau Ken huishezoekster nam de thuissituatie van de patiënt op, gaf voorlichting en advie zen en besteedde tevens aandacht aan de huisgenoten, vooral de kinderen. Zij probeer de in slechte woonomstandigheden verande ring te brengen, daarbij geholpen door de sinds 1901 Instaande Gezondheidscommis sie. Sommige patiënten stelden bij het toela ten van de huishezoekster voorwaarden, zo als hel verstrekken van voedingsmiddelen, overigens zonder succes. Dikwijls kreeg de patiënt echter wel materiële hulp, niet uit fi lantropische overwegingen maar om kuren thuis mogelijk te maken. Hij ontving een le dikant, beddengoed, een ruststoel en nok wel een ligtent til bruikleen en soms versterken de middelen om de voed inga toes tand te ver beteren. De eerste huishezoekster, zuster J.C, Bloemhoff, bleef drie jaar. Mevrouw S.B.H.II. Kloosterman-Hendriks, een niot- verpleegkundige die haar opleiding had ont vangen van de NCV te 's-Gravenhage, volg de haar op. Het bovenstaande mnaki duide lijk dat geprobeerd werd de patiënt te isole ren en de omstandigheden zo te maken dat optimaal kon worden gekuurd. Dal men daarbij in de stegen met de vele éénkamer woningen bovendien aan de wensen van de indirecte richting tegemoet kwam, was voor het bestuur geen probleem. Met theorieën kon het zich niet bezighouden, alles ntoesi voor zover mogelyk - worden gedaan om nood te lenigen. Tuberculosevrees bestond eveneens bij huiseigenaren, die bang waren dat zij hun huizen niet meer konden verhuren als er een teringlijder in had gewoond. Dit bleef namelijk niet onbekend wanneer na het overlijden van een patiënt de daarvoor spe ciaal opgeleide oud-onderofficier van het Nederlandsch-Indisch leger H, Westra de woning ontsmette. Het bestuur van de Leeuwarder Woningbouwvereaitiging Eigen Brood Bovenal vormde een uitzondering door voor de gezinnen vun tuberculosepa tiënten drie te bouwen woningen beschik baar te stellen tegen een redelijke vergoe ding. Uiteraard kostte de tuberculosebestrijding veel geld, veel meer dan de contributies en donaties opbrachten. De belangrijkste fi nancier was het lfjjk, dat met een geringe subsidie over de brug kwam. Provinciale Staten en de gemeente Leeuwarden droe gen eveneens bij in de onkosten. De Leeuwarder inwoners offestlen vanaf 1910 jaarlijks royaal voor de Emmabloem-collec- te waarvan de opbrengst voor een groot deel ten goede kwam aan de vereniging, die ze besteedde voor niet-gesubsidieerde onkos ten, Veel mensen die de tuberculosebestrij ding een goed hart toedroegen, vermaakten legaten en dergelijke aan de vereniging. Het Leeuwarder bureau werd het centrum voor de provinciale opleiding van wijkver pleegsters tot huisbezoeksters. De cursus ging in 1915 van start met als docent P. de Vries Jzn., voorzitter en later secretaris- penningmeester van tie TubercuJose-com- missie van het Provinciale Groene Kruis. De zusters kregen les in theoretische kennis der tuberculose en hygiëne en volgden kook lessen van een hu is houdschool lerares om de huisvrouwen van advies te kunnen dienen, Vanaf 1917 gaf D. Audier, secretaris van de Armenkamer te Leeuwarden, lessen op maatschappelijk gebied. Het examen vond jn Leeuwarden plaats. LcoVÏJLr^LA. *-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 9