LcoVar^iz*. 1 maken in het droefgeestige Leeuwarden, met zijn inwoners die niet kunnen Indien en hoewel hij zijn lange wandelingen mi*!., is er afwisseling genoeg. Driemaal per week ont vangen de Sfan Harens gasten en elke dins dag organiseert mevrouw Van Haren een huisconcert waaraan zowel amateur- als be roepsmusici meewerken. Waarschijnlijk heeft hij hier ook gewerkt aan zijn literaire oeuvre. Aan het Vaderland 11769> en Agon, sultan van Bantam 117fi9> zijn mogelijk deels ontstaan aan het Raadhuisplein. In 1774 verkapen de erfgenamen Van Plettenberg hel complex bestaande uil het huis aan de Weerd, de overluin en het huis in rie Bagijnestraat naast de ingang van de Wester kerk aan Johan Van ids inga en diens echtgenote Schadina Sophia Albania van üloemersina. Uit de verkoopakte blijkt dat het pand toen o.a. over behangsels, schilde ringen, staande en liggende haardplaten be schikte. Met de Van Idsinga's kreeg het pand opnieuw voorname bewoners. Van Idsinga i 1736-1814) had al een glanzende carrière achter de rug onder andere als burgemees ter van l^eeuwarden toen hij in 1771 als raadsheer aan het hof van Pries land werd beëdigd. Vanaf' 1792 is hij er presiderend raad. Rij de Resolutie van de representanten d.d. 10 juli 1795 wordt hij ontslagen omdat zijn optreden tegen de Patriotten als on rechtvaardig werd beoordeeld. Vanaf dat moment is hij ambteloos burger. Onttakeling In de negentiende eeuw wisselt het pand di verse malen van eigenaar en opnieuw zijn het leden van de Friese adel en het patrici aat, maar in tegenstelling tot de achttiende- eeuwse eigenaars bewonen deze het pand zelf. Van 1821 tot 1837 is Mr. Bernardus Bum a (1770-1838), o.a. burgemeester van Leeuwarden en grielman van Baardemdeel, die eerder het voormalige stafhouderlijk hof had bewoond, eigenaar. Het huis dient ais zijn winterverblijf. Vervolgens hezit notaris -Jan Carel Kuisch het pand lange tijd, in 1860 wordt jonkvrouwe Clara van Eysinga bewoner, eerst als huurder later als eige naar. Een van deze negentiende-eeuwse ei genaars zal do voorgevel versoberd hebben en de Engelse ramen vervangen door Franse De oude beuk achter Theater Romein - de oudste boom van l.eemvarden - als rstitie getuige van het verleden, 11160 met een vast bovendeel, die ook thans nog aanwezig zijn. Op foLo's van 1977 zijn enke le schouwen te zien die uit de negentiende eeuw stammen en door een van deze eige naars zulten zijn aangebracht ter vervan ging van de inmiddels gedateerde schoor steenmantels, Ook de huidige voordeur stamt waarschijnlijk uit deze eeuw. Deze deur lijkt op een croisëe, of een fenêtre a ter- re, met hoven twee vaste panelen, geschei den door een vaste naald en onder twee tweepaneelsdeuren die met een naald tegen elkaar sluiten. 1 Iet kalf is versierd met acan thusbladeren. In 1869 raakte het huis de aan de over zijde van de Oude Gracht gelegen tuin kwijt. Ooit sierde de grote beuk die nu nog in de Bagijnestraat achter theater Romein staat, deze tuin. Het is de oudste boom van Leeuwarden. De gemeente wilde de gracht die een open riool was, dempen en de Sint Anthonystraat aanleggen, maar stuitte daarbij op de privébrug achter Raadhuisplein 21, De tweede echtgenoot van eigenaresse Clara van Eysinga, Mr. Bernardus Hopperus Buma, trachtte deze situatie uit te buiten door een hoge prijs te hedingen, L'itcindelijk verwierf de gemeente het gehele complex, behield de grond ten westen van de St. Anthonvatraut. brak de brug af en verkocht het pand aan het Raadhuisplein. Het huis bleef nog dienst doen als woning van onder andere notaris Pier Zeper en vervolgens als woning en kan toor van diverse juristen. Vanaf de dertiger jaren van dc twintigste eeuw kwam het hui» in handen van diverse middenstanders en verwisselde het enkele malen van eigenaar. Een daarvan versmalde het achterhuis tot twee raamvlakken. In 1977 verwierf de ge meente het pand en ging het fungeren als onderdeel van het toenmalige stadskantoor. Daarbij verdween dat wat nog restte van het interieur vrijwel geheel en werd bet achter huis en de verbindingsgang gesloopt. Na het vertrek van de gemeente werden in 1997 souterrain en belétage verbouwd tot kanto ren en kwamen er appartementen op de ver diepingen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 11