Jeugdherinneringen: ut kien fan ut rusthuus Jelma Knol 'Eigenlijk wuren we één groot gezin', zegt Leidu Kasse over haar kinderjaren in het ge reformeerde rusthuis, de voorganger van Het Nieuwe Hoek. Het herinneringsalbum van haar vader, David Kasse, getuigt van een gelukkige Ijjd, in het hartje van een van die karakteristieke Leeuwarder volksbuurten. Het rusthuis stond aan het Hoeksterkerkhof, vlakbij de Amelnnrisbuiirt, waai' toen al veel onbewoonbaar ver klaarde huizen stonden. De klasgenootjes van de Koningin Emmaschool zeiden altijd over Leidu: *Ze woont in een paleis in een achterbuurt'. Leidu werd in 1938 geboren in hel gerefor meerd rusthuis, negen maanden na de be noeming van haar ouders. David Kasse en Jacobs Wondergcm tot Vader en Moeder De Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden benoemde het Zeeuwse echtpaar met een proeftijd van êèn jaar. Jacoba Kasse kwam in Zeeuws kostuum op het sollicitatiegesprek, maar trok eenmaal woonachtig in Leeuwarden haar kleder dracht niet weer aan. Ze hield er niet van om op te vallen. Het echtpaar zou tot 1963 de directie van het bejaardentehuis vormen, Vervolgens woonden ze vijftien jaar in Hurdegaryp en kwamen in 1978, toen de ge zondheid van Moeder Kasse achteruit ging, terug in Hei Nieuwe Hoek, nu als bewoners. Dc weduwe Winsemiusbewoonster van het Gereformeerde Rusthuis, co. 1946 tfoto: collectie L. Kasse) Moeder Kasse overleed daar na enkele ja ren, maar David Kasse bereikte de uitzon derlijke leeftijd van 101. Hij overleed in 1998. nadat hij by z.ijn honderdste verjaar dag nog eens goed in het zonnetje was gezet door de kleuters uit de kinderopvang in Het Nieuwe Hoek, De diakonie, waar het rusthuis vanuit ging, luid in 1937 gevraagd om een gerefor meerd en kinderloos echtpaar. David en Jacoho Kasse-Wondergem pasten goed in dat profiel. Ze waren afkomstig van Walcheren en sinds 1922 getrouwd. David werkte by marinewerf De Schelde, maar raakte in de crisistijd zijn baan kwijt en werd toen met zijn vrouw Vader en Moeder IWeren moeder Ka$se temidden i:a« het personeel i<an het Gereformeerde Rusthuis, 1959 (foto: collectie L. Kasse) van liet armhuis in Yerseke. De verhuizing van Zeeland naar Leeuwarden was bijna een emigratie. Het echtpaar Kasse liet veel familieleden achterin Zeeland, die ze alleen in de zomervakantie terugzagen. Moeder Kasse bleef Zeeuws spreken, ook in de lan ge jaren van hun verblijf in Leeuwarden en later in Hurdegaryp. Toen zo onverwacht zwanger werd - in Zeeland had het echtpaar eerder een kind bij de geboorte verloren - vreesde ze voor haar werk en dat van haar LcovortJt^ il

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 12