LcoVxïèU 'in heL begin wus er rauar één radio in het rusthuis en die stond in de kamer van mijn ouders', herinnert Leida Kasse zich. 'Met luidsprekers was de radio, die altijd op de NCRV ol' KRU was a%esLemd, door het hele huis le huren. Vanaf ongeveer L95S stond er een televisietoestel in de conversa tiezaal. Dal was een hele omwenteling. Op zaterdagmiddag was er voetbal op tv! En je kon naar toneelstukken kijken. Als er ge vloekt werd ging de tv resoluut uit. Mijn vriendin en ik begonnen ultjjd heel hard te huesten, als we dachten dat een van de ac teurs liegen te vloeken, in de hoop dat nie- Df «irtziml nart het GerzftormterdiRusthuis (foto: collectie L. KhsscJ, co. 1955 mand het hoordü, Hnjor do tv veranderde het leven. Veel bewoners gingen anders rond acht uur naar lied. Nu bleven ze veel langer op' In het leren van de jonge Leida is er een periode geweest builen het rusthuis. Ir 1947 werd hol gebouw flink uitgebreid, on der leiding van architect D. Wittevenn. Het tehuis werd in maart ontruimd en pos in 194h wear in gebruik genomen. Toon waren er veertig kamers on vijf ziekenzalen, met plaat3 voor in totaal tachtig bewoners, lie bewoners werden in de tussentijd hij fami lieleden ondergebracht of bij huishoudingen die daarvoor betaald werden. De familie Kasse betrok een huisje op het II oek ster pad en vader hield toezicht op de verbouwing. Ook grepen ze de kans aan om heerlijk lang naar Zeeland met vakantie te gaan. 'Ik vond hel leuker om als een gewoon kind in een huis te wunen'. zegt Leida. 'Er was niemand zoals ik. Ik had geen broers en geen zussen, geen ooms en tantes, want die zaten ver weg in Zeeland, en ik woonde ook nog in een be- jaardentehuis. Wel kon ik altijd vriendinne tjes meenemen en in en bjj liet rusthuis lek ker spelen. Ojj mijn achttiende ben ik de deur uitgegaan om te studeren. Maar pas jaren later, toen ik met mijn man in Gytsjerk woonde, realiseerde ik me dal ik voor het eerst van mijn leven gewoon buren had.' Nieuwe kinderstemmen De kinderjaren va tl I oido Kasse zijn zeker ongewoon ie noemen. Maai- tegenwoordig klinken er een heleboel kinderstemmen in Het Nieuwe Hoek. Het bejaardentehuis kreeg in de jaren negentig landelijke be kendheid door de kinderopvang in het ge bouw, Hel dagelijkse bezoekuurtje aan tie opa's en oma's uit Het Nieuwe Hoek wordt door de kinderen en door de bewoners over en weer zeer gewaardeerd. Het heiizamt conlacl tussen stokoud en piepjong is in middels door verschillende andere bejaar denhuizen in Nederland overgenomen. Zo heelt l>elda Kasse. het'kier fan ut rusthuus' toch haar ojjvulgers gekregen. Het oude Rusthuis van de Gereformeerde Kerk aan het Htxksterpüd. 1965 (foto: collectie L. Kassei

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 14