Calp, meester in de gymnastiek en theaterdirecteur DE ELAST1QUE DAME, Th ca Ir c «les Variétés, van Leeuwarden. MEESTEE IN DE GYMNASTIEK. Staande met sijue nieuwe en s avonds fraai door Gas verlichte Tent op de Kermis alhier. Aanvang Zondag 27 July 186-- Bovengenoemde Directeur Leeft do eer de Ingezetenen te Lengten dit hij dit jaar alhier gearriveerd ia met een uitmuntend Gezelschap Kunstenaars en Kunstenaressenwaaronder Lijzonder uitmunt: die dit jaar voor liet eerst iu Nederland is en wier weergade men nog n.turner beeft aangetroffen en nooit aantreffen zal. liij twijfelt nietof bij zal ook bier met zijn bljbebbend Gezelschap denzelfden roem inoog- stenwclko hem op alle plaaisen van Nederland ia te Leurt gevallen. Uij beeft koaieo noch moello gespaardom het geëerde Publiek eenigc guüoegclyke uren te doen doorbrengen. Eiken aroud rerauderlng ran Voorstelling. Prijzen der Plaatsen: le Rang 0.75. 2e Ilang 0,50. 3e Rang 0,30. 4e Rang f0.15. -J Op een dag der Kermis zal voor do WEEZEN alhier vrije toegang verleend worden. LfOVÏAr^t^tx-L Aldert 7'oomst ra Rond het begin van de jaren veertig in dc 19e eeuw wak de Harmonie aan de firaelitswal een gezellige gelegenheid om eens uit te gaan. Op zondag gingen vele Leeuwiu-dcrs naar een van de muziek- of danspartijen die daar werden gehouden, 's Zomers werd by mooi weer daarvoor de tuin van het koffiehuis gebruikt dat achter de Hoven lag; in de wintermaanden dc ruime bovenzaal van de Harmonie. Op zondagavond 11 februari 1845 trad voor het eerst een artiest op om de pauzes tijdens het bal te veraangenamen. Het was de heer Clalp die 'met zijn fameuze herculische, gym nastische en athletische toeren1 hel publiek aangenaam bleek te verrassen en le verma kenHet succes was zo groot dat hij «uk de daarop volgende maand tweemaal optrad met 'geheel nieuwe excercitiea.' Begin april stelden de weersomstandigheden hem in staat om 'zijn fameuze toeren, waaronder de Polka op den ladder, tot op de hoogste spor ten in een zeer nauwkeurige uitvoering, als mede gymnastische sprongen op en over een paard van gewone loiile, uit te voeren.' Het was voorlopig zijn laatste voorstelling in Leeuwarden. Na het vervullen van zijn mili taire dienstplicht en hei overlijden van zijn vader, maart van dat jaar, was voor -Jacob Calp de tjjd gekomen zijn geboorteplaats op nieuw achter zich te laten. Het seizoen brak aan waarin circussen en theaters langs ste den en dorpen trokken om er do jaarlijkse kermis op le vrolijken. Tijd voor hem om zich hij zon rondreizend circusgezelschap aan te sluiten zoals dal van Jean Etienne of Francois Htondin. Het was niet de eerste keer dat -Jacob Calp, geboren op 28 juni 1823 als zoon van Tahe Calp en Sophia Adema, uit Tjeeuwardon vertrok, liet gezin woonde aanvankelijk in de Speelmansstraat waar Jacob zijn vroegste jeugd doorbracht. Bij zijn optreden op de kermissen in Friesland liet Calp hei publiek steed» weten dat hij oorspronkelijk uit Isteuwarden kwam, zoals deze advertentie uit de Franeker Courant laat zien. Op deze wijze hoopte hij de gunst en het vertrouwen aan het Friese publiek te winnen Wanneer en hoe zijn buitengewone lenig heid en helangstelling voor het theater tot uiting kwamen, is niet bekend. Ruim voor zijn zestiende jaar ging hij al met een rond reizend arliestengezelschap mee en keerde vermoedelijk slechts in de wintermaanden nu en dan terug naar zijn ouderlijk liuis. Toen hij voor de lichting 18-12 van dc Nationale Militie Vriesland moest worden ingeschreven, gebeurde dit door zijn vader. Zijn verblijfplaats ie dan onbekend en als beroep werd 'kunstrijder' genoteerd. Bjj de loting was hij ook niet aanwezig. Hij werd ingeloot en geplaatst bij hot 8e Regiment Infanterie dat in de Prins Frederik-kazerne in dc Friese hoofdstad was gelegerd. Toch OBÏB DIRECTIE YAÏf DBS II8EB

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 16