Op het Zaailand, N° h van af het Gerechtshof. ©aeais ari*a& «aam, Theatre van Gedresseerde Honden en Apen, LEEUWARDEN. i) n d r f biiECTii a b öp «n daartoe ir.gurichl tooneel in verbinding met licl Dagelijks Groote Voorstelling des Avonds teti 8 uro precies, i iWlliHfc -%e# ÉiÉ'ï J i'rojr.l 111 m n <1 c o O p it r> n ui n l c ticrcitltn. Evenals Calp werkte ook het paardenspel van Paul Dtifnie soms samen met een Italiaans konden- en apentheater, dol in dit geval ander directie stond van Leonards Verdi. Door middel van deze fraaie strooibiljetten werd in 1X69 de aandacht van het publiek getrokken was er inmiddels weinig meer dat hem aan zijn geboorteplaats bond en in het voorjaar van 1845 verkoos hij weer snel de vrijheid van het artiesten bestaan. Een eigen gezelschap ln de herfst van 1852 vormde Jacob Calp. inmiddels getrouwd met de uit Hannover afkomstige muzikantc Catharina Ress- mann en sedert twee jaar vader van een zoon, een eigen klein acrobatisch gezel schap. Daarmee toerde hij langs een groot aantal plaatsen in Noord-Holland en de bei de noordelijke provincies, In Leeuwarden traden ze op in de herberg Lands Welvaren en in J-laHingen in het Koffijhuis Rusland. De verschillende gymnastische voorstellin gen, waaronder de grote pyramide en een ingewikkelde oefening uitgevoerd op twaalf flessen, werden steeds afgewisseld door mu ziek en zang, Hij was dan wel directeur van een eigen gezelschap, maar beschikte niet over een eigen theater en daardoor was hij afhankelijk van de welwillende medewer king van plaatselijke herbergiers, Iïet suc ces was in het begin niet overweldigend en het jaar daarop zocht Calp samenwerking met het kattentheater van de familie Vetnock. Het programma was nu afwisse lender en aantrekkelijker; naast de gedres seerde katten werden ook nog mechanische kunstverrichtingen en staaltjes van goo chelkunst getoond. Ondanks de affiches en strooibiljetten met wervende teksten waar in de buitengewoon vermaarde acrobatische kunstverrichtingen van de heer J.Calp van Leeuwarden werden aangeprezen, bleef de belangstelling, zelfs in zijn 'eigen stad, be neden verwachting. Opnieuw vertrok Jacob Calp, die met zün gezin al enige jaren iu de Land van Bel often steeg in de Amsterdamse binnenstad woonde, in de herfst van 1853 met vrouw en zoon naar het buitenland. Da ar verbond hij zich als artiest enige t.ijd aan een theatergezelschap en werkte on dermeer bij het bekende paardenspel van Ernst Wollsch lager. In 1858 reisde weer een 'Gezelschap van Friese Kunstenaars' langs de noordelijke kermissen; de directie werd gevormd door de heren Calp en Weens. Met hun fraai in gerichte tent en veertien werkzame leden boden ze het publiek een interessant pro gramma, dat telkens werd afgesloten met enkele balletpantomimes en Chinese dan sen, Een buitengewone attractie vormden de 'mechanieke paarden', een eigen vinding van Calp waarmee hij de toeschouwers op enkele uiterst komische scenes verraste. Jaren van samenwerking In de jaren die volgden zocht Calp eerst nog regelmatig de samenwerking met anderen. Zo bleef de acrobaat Weens nog enkele sei zoenen zijn zakelijke en artistieke partner. Hun programma trok inmiddels steeds een enthousiast publiek en ook de beoordelin gen in de krant waren steeds positief. De Harlinger Cuurant schreef in de zomer van 1859: 'De oefeningen van de heer Calp, meest LfOVUr^tdt,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 17