Theatre ilcs Variétés J. CALP. op de vlakken grand, doen it vtiii de enr ha- wondering in de undent vallen; dc man i>ti- lanccert compleet mof allen rnat ander zijn bereik valt...ander anderen met een heelett verhuisboel, stenig aan elkaar gesjord.' Natuurlijk wonden ook de buitenge wane le nigheid en de gymnastische prestaties van zijn compagnon Weena geprezen. De geste van Calp om in vrijwel elke sLnd de wezen en de nrmen uit.de plaatselijke ge stichten de mogelijkheid lc bieden cte voor stelling gratis te bezoeken en zo tv delen in de algemene kermisvreugd, wend overal bij zonder Op prijs gosteld, Slechts een enkele kermisondernemer bood iets dergelijk» aan. Overigens konden liefhebbers van ha is bre kende acrobatische toeren toch al voor wei nig geld terecht hij het theater van Ca lp, die inmiddels in School helm in de Groninger binnenstad was gaan wonen, Steeds bleef hij op zoek naar iels nieuws. Dit leidde in 1863 tot oen verbintenis niet liet honden- en apen theater vnnTaddei. Het programma, vooral voor do jeugd tijdens de kindervoorstellingen van vier en zes uur, won aan aantrekkelijkheid en levertje een onschuldig vermaak op. bovendien telde het gezelschap een groot aantal jonge artiesten, waaronder de jeugdige zoon van CüLp, In 1867 vormde, naast de 'mechanische pop petjes die allerlei verrigtingen uitvoeren ids WOKH PliKTHC *A* •I. ('ALi', Jfü!£iu/f Jlicf Ilj-M? JIKUtff, frd iivvr <Jfld iTT^irJL'c 'Jiriii ■jjB- AcJ 'Plcri rihr Aci jPaldïi i\wi J^uHISê aTA-** ISn'VCBgenocmd* Htii.'Cïrtif H LetuwArd«f hp,u wbwrto tir'L-fi iiit: CAT inn HjDf: SlAil- tifl XjlfaHrtLkfl Li böigteB, J-tl. lui Ine; Vlm riiM4-l«fhcii tvilUmik» «ft r f rniiBchr t DLr.1i.riiv tn Aiutrgfcji4U*?bc KUXOTENA AKSU- MkKti i.M.ii TKlMkEN rit APFS THEiTKK«.Pk :iie.iüij ftW -do IIH Tit-'L'j r. k lowr., ulihber i* L'^arrjïcfni. Dtf^d'jktftvi; ifllcJit* uiBcli da VóüfttglImgeu vcrm-clikM jgCtflff lnfi (>r.Ln.'k a ai> - mIjy; VilCr ü'j n-urikxiLiinilsLnJt'ii i.di lt-Ky •aidifYeka Ik- VuufPlifllLiigea iMÏÏtfi jiliaLt li«libc-n tlï total.njaiiJiJa^i Ee -1 en f uur{ULdeT**iB.riMI<iii|i?E^l wflif! au.li Kindenia lii LJitrulUitlrn D|>den ULrn. rang vwir iic lielft van den rijp tattgiDg; ward! tcrieijatf, Ymill eiken Ut iij)j| tcire (Jri»Jte VcwfiLellii] j. l'-'Jtreri mviiiui tlnriiicÜsg m kil IvLt en PjunlamiDci. Srn kuiur xlf Vu otrilcrl l Tijdens de kennis m Leeuwarden stond de grote parade-tent min Ccilp gewoonlijk Op Ae! Plein voor het Paleis van Justitie later: Wilhelminaptein) of hij de Koemarkt, In Idti-J werkte hij vamen niet de lilt Itaiii' afkomstige Taddei, ICaardoor een 1'eht familie programma kun worden geboden zijn 'i. levende personen', het tonen von eon aantal aardige geschilderde forse tableaus een onderhoudend intermezzo temidden van verbazingwekkende acrobatische toe ren en komische scones. Zo werd dc stad KonstantinopeJ getoond, de waterval bij Schaiïhau&en. een Amerikaanse zeeslag en het bombarderen van de stad St.Louis, com pleet met toepasselijke Bengaalse verlich ting, Geen wunder dat de bezoekers uiterst voldaan huiswaarts keerden. Men kome, ssie en uoitleel! Toch bleven de advertenties die ïjjn komst aankondigden, vergeleken met andere theaters, tamelijk sober van opzet. Maar uit een tekst als 'Het kunstminnend publiek zal steeds moeten erkennen, hoeveel ophef an deren ook mogen maken, het spreekwoord bij hem bewaarheid is geworden: goede wyn behoeft geen krans' sprak bepaald geen be scheidenheid. En Inderdaad was het publiek lJLijd erg tevreden over het gebódens en bleef Calp overal een graag geziene gast op de jaarlijkse kermis, die men gewoonlijk als een oude kermis begroette. Wanneer *s avonds om acSiL Uur de 'parede met muziek' begon om tie toeschouwers voor de 'grote voorstelling' van half neger nnnr binnen te lokken, dromden de mensen samen voor dc kleurig beschilderde tent. De vertoonde kunsten, de aanstekelijke muziek en de vro lijke scherts van CaJp, die de toeschouwers in Friesland gewoonlijk in het Fries aan sprak, deden vervolgens do door gas verlich te tent al snel volstromen. Het afwisselende programma, waarin zijn zoon Jacob nis ele gant koorddanser or behendig acrobaat nu een van de attracties vormde, werd iedere avond afgesloten met enkele balletpnntomi mes. Begeleid door een flink orkest van meestal Duitse muzikanten werden deze populaire verhalen in bal let vorm op de plan kon gezet dooi' hot voltallige personeel, getooid in kleurrijke en exotische kostuums. Dit vormde bijna het hoogtepunt van elke voorstelling. Deze bonte pantomimes wis selden elke avond en het ieek haast of alle til eaters elkaar juist in dit onderdeel pro beerden te overtreffen. Wanneer de drukte op de kermis erg groot bleef, besloot Calp vaak na de grote avondvoorstelling, 's nachts om twaalf uur nog eens eon extra voorstelling tu geven. ZowpJ de koffiehuizen ais de kermisten ten sloten gewoon lyk pas om twee uur. Het rondreizen mei een eigen theater van de ene kermis naar de andere was geen ge makkelijk bestaan. Naast onzekerheid over de gunst van het publiek speelden ook heel andere omstandigheden eed belangrijke rol. In sommige jaren werd helemaal geen ker mis gehouden wegens het uitbreken van cholera '.1866* of pekken {18711, waarmee gemeentebestuurders probeerden verdere verspreiding Lo voorkomen. Maar ook kon het in 1870 in Leeuwarden gebeuren dat de kermis, ondanks het fraaie zomerweer, nau welijks bezoekers van buiten do stad trek. Oorzaak bleek dc plotseling toegenomen, oor logsdreiging Lussen Frankrijk en Pruisen, die ook handel en nijverheid korte tijd ver lamde. Tot overmaat van ramp raakte even later in Kraneker tijdens een hevig onweer de tent van Calp door een windhoos bescha digd, Gelukkig werd rleze pech duDreen druk bezoek enigszins verzacht. Daarnaast schaften sommige steden, bij voorbeeld Amsterdam vanaf 1871de ker mis af Hierdoor liep het aantal speeimuge- Op ihize vrij uitbundige advertentie tijdens de Groninger kermis van 1874 oerwijst de afbeelding naar de. grote ballet-pantomimes: de Arlequi naden, Ik' belangrijkste personage# in deze verhaaltjes waren vrijuvl altijd Colombine, Harlequin en Pierrot TiiEtmi hes. mints, ITAirtllE Uf l*K GJHJUTt HACKT A LLHTJL tv flUBQttt M*»| it t, Inriinc ^i. .fl (H r%4 mi ff i MIIP i.' p Ifa *1 •■Vil*:-'», im-'i i" 'Lin*. PPP. lUklrlA, lUll irf-l dl Hl kwf. d» IJ» -Sir" llrn^r I» Nnffrt^ «ri *4m Pfr dip mMiMinli Umaii* Bfljk Ijilp.i- in cacti m «ÜIE "L-ïi rrr-isw if fki ^.ut> -. i>q» ''IT^ ri puilUWIH fribtc-Jpp llM p>priul!.r I*iLé4LM( .wn\-r ftiTMi tr.tMTMzxnimtit«u-nJ'i ETIQCCK, TRA^-'FTA 'I UF^^HNIC ëm l*rr rtnipfei kW JI rlHi-r.i LA Mik J'ACL, *wm laar CAL|' ja 4» 7 nA ff HIElA. iVSCUVSlU LfABflLTC ie wiA fALl(|JiE A 4»ll ISl Ur r rLr H TÉR 11 riiJiTH il-rr pi in liHf VFTÏUTTf; RAKP t** 1 BtvrEDL' li#' ir tHl1 DRRIJR IJ-kNlJ -vi r#Pr, TlSr.DE EAhC. r«l CMBkara 'f.kÏMé, ip dn CEt.HTfci fcAÜr. „.li, Bitgfiyks iwrr eraitlc tMBrsiclltfltjrJj, Jmmrmmg 't tr 41 wm,, tm H ta,r.r. lui.V A kin L-, ii JR HLVJkK. Lfova't^tA.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 18