<5agliostvu cTficaier ran <ir. 3$«tsri». H. BASCH Standplaats Zaailand Leeuwarden, DINSDAG DEN 20 JULI 18 <5. Kerste Groots geheel Nieuwe Voorstelling. HET BEösaeHK«oï? sraaETSJaoaa. Lc ovarii Al PflOGHAWtMA. KEBSTB AEMSniSd. tS1 >T«lrr«JMTï1ff CftWUTTOgcl. .Y l)l' j'jjuqv clianrkm <lf lUwkttnikk^ Tl i JliLJLThI JLJTJ1, Dp gratwlJ» fcjjmtruiltoT. 0. Be AfTikunoRta jota. Wnnrrnrbjirti ïrnul*lifting ia «hbo geiltitfliui nihnb?. 7 Do Zilvfrt«j,-*jt lir n»cpfl tien Tt«t!H!iW hurlogM. S Bom»'» Curtmvd In mi (wed, DAAJJNA: .Sprit'/ - die zich gewoonlijk "Koning dar Goochelaars' noemde - en Bosch waren natuurlijk ook geduchte concurrenten non Calp. Dc taaiste bood niet zijn geheimzinnige Cagliostro Theater een voorstelling vol magie en optische. illimit'. en maakte. uitbundig reclame voor zijn verscheidenheid aan werkzaamheden Ijjkheden behoorlijk terug, Dc afschaffing gebeurde op aandrang van de, vaak uit de kleine burgerij voortgekomen, anti-kermis- beweging die ook in de Friese steden actief' was maar hier slechts weinig succes boekte. En zo kon de onder alle omstandigheden steeds vrolijke Jacub Calp zich als gewest- genoot of voormalig stadgenoot in elk geval blijven verheugen op de warme sympathie van de kermiszangers in de noordelijke pro vincies. Door de pers in 1877 geroemd als 'een habitué die men slechts ongaarne op de jaarlijkse kermis zou missen1, die door zyn werkzaamheden "reeds sinds jaren, ook al ware hij geen ILeeuwarder van geboorte, in alle plaatsen van Friesland het burgerregt heeft verkregen.' Wereldberoemd en non plus ultra Hoewel hij zich ieder jaar door een nieuw gezelschap van internationale kunstenaars liet vergezellen, bleven de verrichtingen van de directeur zelf een vast onderdeel van hel programma vormen, Ook de prestaties van zijn zoon werden steeds vaker geprezen; ze lieten zien dat hij beschikte over een bui tengewone spierkracht en geoefendheid. Daarmee trad hij steeds meer in de voetspo ren van zijn vader, die door zijn corpulentie langzamerhand veel van zijn vroegere le nigheid had verloren. Nog steeds bestond het programma voornamelijk uit een groot aantal dwaze acrobatische toeren, snelle gymnastische oefeningen met lenigheid en grote accuratesse uitgevoerd, kunststukjes aan de lage trapeze en frappante staaltjes koorddansen. De wandeling op de wereld bol, de draaiende kolom en de piramiden op twee ladders, alles werd vlot en met grote zekerheid uitgevoerd tegen de achtergrond van een prachtig geschilderd toneeldecor en muzikaal ondersteund door een orkest van zo'n tien man. En hoewel er altijd weer sprake was van nieuwe uitmuntende krach ten 'wier weerga men nog nimmer heeft aangetroffen en nooit zal aantreffen' dreig de toch hij Calp het gevaar van hel bekende. Bovendien nam hot aantal tenten met bui tengewone attracties ieder jaar toe en meld de zich regelmatig wel een nieuw groter theater of buitenlands circus dat met een keur aan artiesten en uitheemse dieren pro beerde dc gunst van het kermispubliek te verwerven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 19