THEATTLE DES VARIÉTÉS .V-nniur> tftii jyWr orffr Ltf <rp \fo jtriHH# wnt* iet PaltiM ran jvstüir t-e i*rvarantéie. Doadp ilrfe w*m*Slift(Bli imi II er «li» Gnuifcr *rli tl >wf, tKiar dc dfiHtUsf iirtltn iwdh H*wfee IwtS pnpHnJ I'n» J-.'I rtll Jiiftf «ft-gtiigtJ nlfli* frjq- ffWffft, l"ij Vilf! iSi'bar 'Mjpi ïö/ïir^; jilOA vb-rj nu tf.i bsnDiHMnd JIMr. ?.«s vlelL dt mie bc«r CALF t»rt mri. rtn D- r^l l-ciiirk T.fh^rrrf; lè VWTICTI f \tx Hjfl dp vij-MVIrli-npn rellen finurnS',nl,wr'riJpii mrL biiiCi-irawnnil •fundfrlnrr LnnflTprrkiiliBj^D<H\ dan1 odl war /rrnrpj h eei nfrt* if Jrkuitif n.i vftriTbrvIsllciiIiM'hïII ón vror-id «riling L'r-rr^i'lijk rtiMir rbiw* r* kfndffti Itni' iiilfLrvrrmnil wnf- ■iFn Ufrvrtfl U in^ri Tbniïpr vir. lil Jjïf MrrJilrjijl In 4(1 |ii >»41 rLir ida (jMUMirrirVa hii TivaUndc iiTprJi'- Inien aan, I, nr. AqiJHilwiATiHCli i: WEiiKïAJtn m.nr> H|1 iirra «tpflU 3 TOUUNJOUFIT »p»~- *- ï*j- rril.'a TUI Jff bcrointei# |MTf^|bBe>jll' mr WfÊI/f ér Sn pkV-A tf mm mrlU ph ui w jinj-v. 1* Eiira ^p-iufi^i'pri rin ureïrHbf momd'' Twirl' 4fri- juipa»r|ir ntgrP Mfilrcror-J Mi -rtiua ld H,i Jr >4** i, Ö^irrdrn A-s Iriwflah vtadtahtoÊU 6, De f, Lnmldkï afliföntö HA RA «i M-STIiArilA. WprlifluimNiV^ diwif d+n iitcr hnitrl Uihnttmi W Ml V- M Kt} pri Ifc M Mil 1U MH II HM ta tntal' Pi IEJIE. ïl.t TUF KL' Wttq&JjrtHh Grattf huaHlHhc1 laEJci-paalaBimb ïfpftabBtfJ dew sH kdi# uvlithrinp. nuire ixH tUMÏÖ tr-VJ lh^| TJ m frilM liyg Sc 'U*f tl H 11-rn m I.' - MÉI rf t> m l«>| Wj p rmt n m jj Clip, Strooibiljet ran het laatste wtiatmee rlmah tip ufd- Ijiwttirnrdrr kermis Mond Het wvrd belangryk om zo nu en dun in het gezelschop, nnnflt jongdipe (nlentvoiir- nrtiestcn, non oohto publiekstrekker op te nemen, Duurom presenteerde Calp in 1873 do Arabier Argenn, die met zijn beide zonen allerlei stoutmoedige sprongen uitvoerde en zelf grote behendigheid demonstreerde met zijn zware geweer vati bijna tien kilo waar mot hij "omspeelt ai was 't ten penneveder'. Volgens de pers bezochten zelfs geoefende kunstenaars moermalen de loge van Ca lp nm deze geweldige kunstenaar uun het werk te z.jen. Ook V.ertl er soms een muzi- koal nummer ;ian het programma locge- \'oegd in do vorm van oen komisch violisfen- dtio. die hun instruinenten op de meest bui tengewone manier konden bespelen. In het vourjuax van 187B ging Talp zelfs incl t?on 'Engelsch t'ireus' op de Groninger kermis van start, maar tegen de lijct dat hij ia Leeuwarden arriveerde was hei paarden spel al weer ingeruild voor het vertrouwde gezelschap van acrobaten en pun torn i mis ten'. En opnieuw liet hij het. geachte |j?euwarder publiek welen, dat 'hij in hel oog heeft gehouden om al het zedekWetten de in de werkzaamheden te vermijden, zoodat men zijne fraaie en smaakvolle tent gerust met Vrouw en Kinderen kan bezoe ken.' Voor het lantst op de kermis Inde zomer van 18H0 vierde Jacob (-alp zijn 2b-jarig jubileum als theaterdirecteur en liet dat vanzelfsprekend uitvoerig aan het geachte publiek weten. Ul-Juus verliep zijn tournee langs de noordelijke kermissen dat jaar niet steeds even voorspoedig. Ie Leeuwarden stoilte zijn fraai geschilderde en overigens erg solide tent bij do opbouw in elkaar door onvoorzichtigheid vun de inge huurde werklieden. Een forse schadepost voor Cfdp die natuurlijk hoopte door een dmk bezoek weer enigszins schadeloos te worden gesteld, üeker in dit voor hem spe ende juur, want zou Is de Leeuwarder Courunt terecht liet weten: Wel wordt geen statistiek erop na gehouden nan den gemiddelde levensduur van acroba ten, doch het behoeft geen betoog dat het hier een levensgevaarlijk 'kunstvak'geldt, tonder er een of ander lichaamsdeel bij in te schie ten, gelijh ome held bijzondere reden heeft zich te verheugen.' Maar ondanks dexe lovende woorden hti liet feit dat op bet programma de boroomde Zuid-Afrikaanse neger Ismael Mahoned prijkte r..het grootste wonder der wereld-.') en do befaamde Italiaanse wonder violist Mazerino, bleef ditmaal de gewenste on ver wachte' toeloop uit. Wel schreef do Provinciale Groninger Courant in mei nog wervend dat 'Vader Calp zijne Groningers te lief heeft om hen de kennismaking met dit wonder te onthouden' en ook al kregen na tuurlijk overal de armen en wezen zuuls ge woonlijk gratis toegang, hei mocht niet ba ton. In Leouwarden trok hel publiek wol massaal naar de circustent vun Oycur Carré en bet paardenspel van Schuilen voerder, maar de tent van Calp bleef akelig slecht bezocht. Met een gevoel van teleurstelling verliefde oude Calp' zijn geboorteplaats, lit Franoker verging het hem niet veel beter, ook al werden de voorstellingen steeds door strooibiljetten nn muziek in de stad bekend gemaakt. liet Friese publiek dal hij al die jaren zoveel aangename ogenblikken had bezorgd, liet hem nu in de steek. Daarmee miste het de laatste kans om deze Jacob Calp van Leeuwarden, nog in zijn theater aan het werk te zien. Op 28 mei 1881, aan het begin vun een nieuw seizoen, overleed deze enthousiaste acrobaat en theaterdirecteur in Oost huizon, Nog geen 38 jaar oud. liet theater werd oiot door zijn zoon voortgezet en zo raakte de eens zo populaire kennisnaam helaas snel in vergetelheid. Hoewelniet helemaal, zo blijkt in november 1916. En een ingezonden gedicht in de Leeuwarder Courant gericht tegen het voornemen van het stadsliestuur de kermis al' te schaften, komen wc de vol gende slrolc Legen: Calp. -Spriet en Basch - Vree zij hun asch! - Ziet gij niet geestesogen Nog voor u staan.... Of tijn kun daan fleeda aan ttm bi ik onttogen? Gelukkig besloot de gemeenteraad toch de jaarlijkse kermis te handhaven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 20