Eregalerij: Nicolaas Struiksma LeoV<JLr^t-4i> -- Corien Rat tink ln deze rubriek steden auteurs in korte geschreven portretten hekend e en minder be kende Leeuwarders uit het verleden aan u voor. Mannen en vrouwen die mede de stad hebben gemaakt tot wat zü nu is- Uit de teksten zal blijken waarom deze vroegere in woners een plaatsje in de eregalerij hebben verdiend. Het derde portret is gewijd uun Klaas Struiksma, een man die zijn sporen verdiend heeft in de strijd tegen drankmisbruik. Van het gebouw Nieuwoburen 126 hing op zaterdag 11 Februari 1939 de vlag halfstok. Binnen was de vergaderzaal ingericht voor een herdenkingsbijeenkomst, Tussen zwar te gordijnen was een witte zijden baan ge spannen met daarop het rode Malthezer kruis. Daaronder stond bet portret van de overledene en lag zijn nrdelint, Herdacht werd Klaas Struiksma, een van de oprich ters van de afdeling Leeuwarden van de Internationale Orde van Goede Tempe lieren. Hij overleed 8 februari 1939 op 62-ja- rige leeftijd. De Goede Tempelieren was een drankbe- slrijdingsorganisatie die zijn wortels in de Verenigde Staten had. In Nederland deed zij haar intrede in 1893 en in l^eeu warden in 1913. Toon werd hier de loge *t Noorder licht opgericht. De Tempelieren wilden meer zijn dan alleen een drankbestrijdingsorga- nvsatie; zij wilden ook trouw, waarheid en brooderschap bevorderen. De leden werden dan ook aangesproken met broeders en zus ters, Nieuwe leden werden met rituelen wachtwoorden, kloptekens, bepaalde hand grepen- ingewijd en zij moesten beloven geen 'bedwelmende dranken' te zulten ge bruiken. Aan het begin van iedere vergade ring werd uitdrukkelijk aan Ieder lid per soonlijk gevraagd of hij zijn gelofte had ge houden, Om de onderlinge band te bevorderen was bet aantal leden van een loge beperkt tot ongeveer veertig. Door splitsing ontstonden dan ook nieuwe loges met optimistische namen als Leef voor t Goede, De Nieuwe Menseh, Willen is Kunnen, Gelijk Recht, De Goede Tempelier, De Daad, Door de Branding in Veilige Haven, Moedig Voorwaarts, De Leeuwarder Tempelieren beleefden hun hoogtepunt tij- Nicotaas Struiksma <1876-1939) deus de eerste wereldoorlog, Kr waren toen 10 loges niet 400 leden, In de jaren twintig liep het aantal leden sterk terug. Volgens een bestuurslid was één van de redenen dat mensen materiële ondersteuning hadden verwacht. Een tweede tegenvaller was een gedwongen verhuizing uit een groot pand aan de Eewal. Na vele omzwervingen kon in 1932 het gebouw aan de Nieuweburen 126, vanaf dat moment Ons Tempelierenhuis ge noemd, betrokken worden. De Tempelieren ontwikkelden allerhan de activiteiten om hun doel, een alcoholvrije samenleving te bereiken. Op openbare bij eenkomsten werd voorlichting gegeven, soms in de vorm van een lezing (Na regen komt zonneschijn: dankzij de geheelonthou ding ontworstelt een gezin zich aan armoe de). In het Tempeüerenhuis werd een con sultatiebureau ingericht, liet bleef belang rijk elkaar te steunen in de strijd tegen de alcohol. Het Onthouderskoor, bezoeken aan zieke leden, wedstrijden in welsprekend heid, een reisclub en de Blauwe Winkel wa ren allemaal middelen om de saamhorig heid te vergroten en het doel te berc-ikc-n. Leden die hun gelofte van onthouding had den verbroken, konden om huisbezoek vra gen, Een bijzondere zorg van de Tempe lieren betrof mensen die door alcoholge bruik op het criminele pad terecht waren gekomen. De aanwezigheid van een gevan genis leidde er toe dal de reclassering juist voor de Leeuwarder Tempelieren een be langrijke taak werd. Geregeld bereikten hen verzoeken een gevangene te bezoeken of na ontslag uit de gevangenis te begelei den, Rechters veroordeelden verdachten soms tot verplicht bezoek aan een consulta tiebureau. Wij reizen met elkander Het reelasseringswerk in ljoeuwnrdon leid de in 1920 bij ministeriële beschikking tot de eervolle benoeming van St ruiksma tot lid van de Reclasseringsraad. Struiksma was vanaf de oprichting in 1913 in verschillende functies actief in de Inge T Noorderlicht en hfj was lange tijd voomtter van de Hulp

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 22