In In:!, uinlurx ?n rustige Hitizn/ii Speelde ïivh in dij Gymnsiumstraat op tuxede Pinksterdag ('I'll L'rt'.w:lijk ilrnmii af. Voor lie Aehoul school men man zijn ex-tiro uw t"? hoar cchlgenoot fn-i.'r; Waarbij beiden am het It'.Heii kuiamen. Daarna pleegde de dader zelfmoord straf. Voor iVIartje was rit: maat vol. Zij vroeg echtscheiding aan en kreeg die. In de jaren dertig was echtscheiding hij na niel moge lijk. maar veroordeling na een zeden dei iet scheen een grond voor echtscheiding te zijn. Martje had het geluk een andere man te ontmoeten mot wie ze hoopte nog een aantal prettige jaren le kunnen hebben. Van der Veen zat echter vol wraakgevoelens en toen hij uil de gevangenis ontslagen werd, maak te hij haar het leven zuur. Hij achtervolgde haai- cn schreef dreigbrieven. Martje vond het noodzakelijk de politic in te lichten, liapr tweede huwelijk vond -heel bizar- on der poliI ioboscherming plaats. Het lukte Van dei- Veen dus niet het huwelijk te voor komen, muur hij bleef het echtpaar achter volgen tot die fataio tweedr Pinksterdag kwam op S juni 1938. Het was mooi weer. er waren vrij vcol mensen op straat; ze gingen naar de kerk of maakten een wandeling, kinderen speelden builen. Plotseling kwam rr een man, die zich in niets van de wandelaars in dc Gymnnsiu matraat onderscheidde op een wal ouder echtpaar af en hegon met een re volver te schieten. De wandelaars hieven verstijfd var schrik slaan of halden weg. Martje en haar echtgenoot waren wel ge troffen maar probeerden nog wag te lopen met de in het wild schietende Van der Veen achter hen aan. Kogels kwamen in een wo ning terecht, verbrijzelde het raam en ver splinterde een raamkozijn. Door een aantal kogels ge trollen viel Martje nn dodelijk ge wond neer. De bloedende echtgenoot zag nog kans de Sint JunsstraaL in ie lopen, maar zakte daar in elkaar. Dl- moordenaar Laadde opnieuw zijn revolver en schoot de man nog twee keer door het hoofd om zeker le zijn dat hij niet weer zou opstaan Er waren nog altijd passanten die het tafereel met angst en verbijstering aanzagen. Tegen hen riep hij: 'ik weel wat ik doe; dil moet gebeuren!' Toen drukte hij hel wapen tegen zijn slaap on maakto zo een einde ann zijn leven. Door het wilde schieten van rie moordenaar had den er gemakkelijk nicer s lucht offers kun nen vallen. Sybe Grijpstra wps zes jaar. Met vriend- je?s was hij hij het. Huiiumer kerkhof ann hot s pol on. op din mooto tweede Pinksterdag van 1938. Daar zogen ze een poliliebrun- carti aankomen: een fietsdriewieier waarop een brancard mol zeildoek bespannen. Op de fiets zal politieagent Dmiwe Harder, Sybo en zijn vriendjes werden nieuwsgierig en stonden er met de neus bovenop toen een dode man, bedekt met een laken, naar de aula op hot kerkhof word gebracht. Daar werd bet. lijk op do tegelvloer van de toiiet- rui mie gelegd- Ëybt? wist toen nog niet wal er die morgen in de Gym nasi tunstrant was gebeurd- Van der Veen werd op heLl Huizunier kerkhof begraven. Klaas Fater schreef *smter pscudiimcjii lg,t> Clülcnm Ik rnenKflvriefld (redL)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 24