Raadselachtige gevelsteen '•'iff IfAhiJcAl/d jemnmif ■Jan Verbeek ln zjjn boek Verhalen in Steen beschrijft Ijffl van der Laan een gevelsteen onder de kop 'liet raadsel blijft een raadsel'. Dc steen, sinds 1907 in het bezit van het Fries Museum, 'zat in de gevel van het pand Klein Hnnenburg, hoek Bcrlikumermtirkt/Uniabuurt. Op de steen staat in de vorm van een wis kundig raadsel de datum van het leggen van het fundament en van de voltooiing van het huis, De tekst luidt; Dese B CA D figure is winckeld in A ƒ3. lende] C. A.B. aide A D. zijn seven lang ende het AREA ie 3822 1249/10658 A. fi. aide B.C. doen te samen 112 9/73. B.C. gemuliipliceert met 54 54/73. sat comen in wat, loer ende doch het fondament van dit Huys geteil is ende A.B. gemultipliceert met 20 sal comen de tyt van laer ende dach doen dit Huy$ gvrnaekt was Ken burgemeester zaait twijfel ln 1885 kwam de toenmalige burgemeester van Leeuwarden P. Lycklama a Nijehnlt tot de data 11 maart en 19 juni 1642. Die data Tehststeen met het wiskundig raadsel, afkomstig van het pand op de hoek van de Bedikttmerino rkt en de Uniabuurt i i/ A jit i\ C Ju i! (fjÓnmup wmifis* j/lVfjmmmu LVV) lijken in tegenspraak met de feiten. Verhaten in steen memoreert dat volgens deze dato een voorganger van het huis -'een seekere [,.,1 olde luiijstnge clein Hanen- hurgh genaempl', in 1632 voor een hogere prijs zou zijn verkocht dan zijn vervanger in 1642: 1050 goudguldens tegen 952. Dit brengt de auteur van Verhalen in steen aan het twijfelen, temeer daar het pand in janu ari 1677 voor maar liefst 1900 goudguldens van de hand ging. Ilij stelt 1643 als bouw jaar voor, zodat in 1632 en in 1642 hetzelfde pand werd verkocht. De schrijver werpt zijn lezers de handschoen toe om het rekenwerk van het wiskundige raadsel over te doen. Het rekenwerk overgedaan Ik pak de handschoen op. De hij hel raadsel horende tekening geeft de helfl weer van een doormidden gesneden topgevel met schoorsteen. Stellen we de lengte van AD op x en die van BC op y dan kunnen we het vol gende opmaken: De oppervlakte van het driehoekje van dc schoorsteen is de helft van die van een vier kant met zijde y en dat is !4-y2. De opper vlakte van de halve topgevel is de helft van die van een vierkant met zijde x en dat is K-x2. Stellen we voor een goed overzicht de som van de lengten van AB en BC op a en de oppervlakte van de figuur op b, dan krijgen we de volgende vergelijkingen: x y s a ü-x'2 C/t-y2 b Uit uit onze schooltijd kennen we dit nog. Twee vergelijkingen met twee onbekenden hier x en y- hebben precies een oplossing. Hel gaat als volgt. Substitutie van y a - x in de tweede vergelijking geeft, na kwad- raatafsplitsing: x2 a-x ,-a2 b - K-a2 of wel (x- J4-ai2 b - J4-u2. Hieruit leiden we af dat x nis langste zijde gelijk is aan /ra 1 (b - M-a2). Hierin voeren we in een rekenmachine a en b als (reëele) kommagetallen in. En vinden na weer om rekenen van kommagetallen tot breuken, dat x 56 9/146 26 9/146 82 9/73 en v 112 9/73 - 82 9/73 30. De 'fondamentlegging' vinden we uit 30 keer 54 54/73 16-42 14/73. Omdat een (nict-schrikke)ijaar 365 dagen tolt, schrij ven we 14/73 als 70/365. De 70e dag van een jaar valt na 31 dagen in januari en 28 in fe bruari op de lie maart, Het 'maeken van het huys' vinden we uit 82 9/73 keer 26 1642 34/73. De 170e 1170/365 dag van ccn jaar valt op de 19e juni, liet bouwjaar Volgens de berekening is het bouwjaar 1642, maar hierover hebben we gezien, be staat twijfel. De volgende verklaring plaatst hel bouwjaar in 1643, m overeenstemming met de verkoopacten. In het informatietijdperk laten we ons van alles wijsmaken. Ook over de jaartel ling. 7,o geloven we dat hpt jaar 2000 het eerste jaar is van de 21e eeuw, Maar dat is niet zo: de eerste eeuw van onze jaartelling begon op 1 januari van het jaar 1 na Chris tus en eindigde op 31 december van het jaar 100 na Christus. De eerste eeuw na Chris tus begint dus niet met het jaar 0, maar met het jaar 1Het jaar uit de berekening slaat volgens deze verklaring dan niet op het jaar 1642 10 4-16421, maar up het jnar 1643 (1+1642). Lcovar^t^, i

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 25