4 i -J - iAh* A,i 1+^- -. 'iTw? V> "j-Jf \"1: t j tr-f JM# <- OJV /iMv' -/ C -// ft- rKwi*6 "V i^&c. - —V 1 L 1 ^7^ fc r W- r C r tt>6^ O Lv -CVTLtsJ Ut (j^* >M t -\ h-L', JH i V - L-1 rm "~1™ i f. i J SL i II4 <r is! 11% J. J z:1t - l. -■f t =Msa '!K'' '■yi:* 1"^—"*1- f-i-TT-Vir ln-P *T 1* "fit fC -.0 Wrdr |4" »- y?*irt^*TfcrSr- i. ...^l.*-, WifB T i* ■JUfeMfrW Alle ophcf ten spijt wend de dode soldaat, na drie dagen hinnen de stad te hebben gehan gen, toch naar buiten gebracht. De woorden van Keike Pieters zouden echter noeit weer worden vergeten en waren er de oorzaak van dat de galg in de stad in hut vervolg de sold aten galg word genoemd. Dat er een kern van waarheid achter de hier aange haalde anekdote schuil gaat, mag blijken uit een Vermelding in de Nederlandsche Jaerhoeken van 1750. In maart van dat jaar vermeldt het jaarboek: 'llen 14cn der vorige Sprokkelmaand is hier door den Militairen Rechter oen Hold act met den Tirrr. nog flirt eerflcr gepubliceerde tekenin gen. afgebeeld in het 'Album Stitdiasorunt Leovardiensie', een 17de eeuw* inxehrijringx- rtgisfer rnn tie fuxuwarder Studenten Vereniging ran de Universiteit t an Franeker, uttuinmn rit' afbeelding boven een waarheids getrouwe weergave is van galg, rad en staken, alsmede het zgn.'Gaigenhuisje' aan dr Harlinger Trekvaart, en de afbeelding ander mogelijk ric wipgalg in de stad voorstelt Koorde geslruil wegens een geploegde huis braak, w&er hv genoegzaam niet mot al ge profiteerd had. Hy werd in de Stad oen de zoogenoemde Wipgalg opgehangen; twee dagen due rnn afgun urnen, en buiten weder opgeknoopt, na dat alvorens tusschen het Ilof en hei Krygsnecht eenigc contestatie twist, onenigheid 1 daer over was gevallen*. Ooit scIlijnt het te zijn gebeurd dat er op een a vu rui bij volle inann een schip langs de Galgefenne voer. De schipper die aan liet roer stond zag plotseling dat er twee doden aan de galg hingen, waarop hij hen in een melige bui spotte ml toeriep; 'Juni muite wat opskikke, der mul straks nog één bij hange'. Hierop klonk vanuit de buurt van de galg een holle grafstem, die zei;'Nee skipper, niet hier. maar in Purmenend!'. De koude rillin gen liepen de schipper over de rug, doch hjj begreep niet wat er niet hel mysterieust antwoord werd bedoeld. Een jaar later werd hem dit door bet Hof van Hul lam! pijnlijk duidelijk gemaakt, Hfj word namelijk in Holland schuldig bevonden aan een mis drijf, waarvan de dader lange tijd onbekend was gebleven, Hy werd uiteindelijk ter dood veroordeeld om vervolgens zijn leven ie ein- digrn aan dr- galg in,,,, Pu mi erend! I)e galg speelde in du achttiende eeuw zelfs zn'n grote rol ui het maatschappelijk leven, dat de Leeuwarders de spotnaam gai- gelapppr? kregen. Dit naar aanleiding van bet slecht geregelde onderhoud van de galg door liet stadsbestuur. Eigenlijk waren de Leeuwarders ooit twee spotnamen rijk. Ze werden namelijk ook wel speknekken ge noemd. Een speknek is een bijnaam voor een welgesteld en lichamelijk ook zeer wel varend ogend man, wiens gladgeschoren nek als hef ware glimt als vets pek, inclusief de plooien van een dikke, onderhuidse vet laag, Maar deze aanduiding voor een dikke, kwabbige inwoner van Leeuwarden werd langzamerhand verdrongen door cl ie van ga Ige lapper. LcQVar^t-*,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 28