Een circus en een schutting De tweede september 1901 deed het grootste circus ter wereld, Barnum Bailey, Ijceuwarden aan. Dit bezoek van een dag wfis eert sensatie voor Leeuwarden en wijde omgeving. Frcn tbriefkaart Ila r/iutn&Ra iley-tentoonstel* ting In de Leeuwarder finurant verscheen np 26 augustus 1901 een advertentie met de aan kondiging van de komst van circus Barnum Bailev, 'de grootste tentoonstelling der aarde.' Zitplaatsen kostten 0,60 en 1,25; klnpstoelen 2,-; gereserveerde plaatsen 3,-en een loge kostte 4.-. Op de dag van de voorstelling lieten J.M, Maasdijk. G.A. Maurer en W. Radersma via een adver tentie weten flat zij tegenover het circus een consumplietent opstelden die geopend zou zijn van zes uur in de ochtend tot twaalf uur 's avonds. De tent werd, zo lieten de heren weien, 's avonds verlicht met acethyleengas geleverd door Bijlenga, Het circus arriveerde vanuit Groningen in vier extra treinen. De eerste kwam 's nachts om half twee aan in Leeuwarden. Omstreeks vier uur werd hegonnen met het lussen vuil de treinen. De tenten van het cir cus werden opgesteld op een terrein aan de Emmakade, ongeveer waar nu hel Kmmaplein is. De grootste tent was 190 me ter lang on had een oppervlakte van bijna 16000 m2. De tent werd omhoog gehouden door totaal 150 masten. By het circus werk ten 645 mannen en vrouwen, Voor hel transport van het circus van het station naar de Lm ma kade waren 206 paarden no dig. Een van de wagens kwam vast te zitten op de Pnlmargehrug die flinke schade op liep. 's Morgens vanaf half elf speelde al een klein muziekcorps op het circusterrein en konden mensen -tegen betaling- in een klei ne tent een voorstelling bijwonen. De 'echte' voorstellingen, die twee uur duurden, begonnen 's middags om twee uur en 's avonds om half acht. Voor de middag voorstelling gingen de zes toegangen al om hall' twaalf open om de 13,000 bezoekers binnen te laten. De avondvoorstelling werd door 14.060 mensen bezocht. Do spoorwegen hadden bij gebrek aan voldoende personen- wagons, bagagewagens ingezet. Voor de middenstand was het ook een gouden dag- Het leverde die dag aan het cir cus enorme hoeveelheden stro, hooi, haver, zemelen, hroori en vlees. De schutting Boekhandel Van der Velde werd in septem ber 1901 verbouwd; de winkel werd met een verdieping verhoogd. De reclamemakers van Barnum Bailey stelden aan Van der Velde voor de schutting rond het bouwwerk tc betalen als zij daarop hun affiches moch ten plakken. Mei dat voorstel ging de boek handelaar akkoord. Toen de verbouwing was voltooid werd de schutting afgebroken en op de zolder van de winkel als boeken planken gebruikt. Lange tijd sprak het per soneel nog van de Barnum Bniley-znlder. 13jj een latere verbouwing werden de plan ken gekocht, door de circus I ie fhobher en ver zamelaar J.H.B. Hoogslag. Hij spijkerde de Banium Bailoyscluitting tegen het pla fond van zijn kantoor aan dp Harlinger- straatweg. waar ik de schutting nog heb ge zien. Met de verhuizing van Hoogslag naar Zwolle is de schutting uit Leeuwarden verd wenen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 29