Een lSde-eeuws gezicht op Leeuwarden, gezien vanuit het zuiden, waarbij de 'skyline' nop beheerst wordt door de Oldehove en de Nieuwe Toren, igravure: F. de Wit) vanuit zijn doelstellingen in ieder geval be hoefte hebben aan een zelfstandige en per manente presentatie en laagdrempelige dienstverlening met betrekking tot de ge schiedenis van Leeuwarden. Tenslotte moet er meer ruimte komen voorliet Fries en het eigen dialect: het Liwwadders. Tentoonstelling 'Beelden van Leeuwarden, een groeiende stad door de eeuwen heen', is de titel van de tentoonstelling die tot 1 februari in de expo sitieruimte van het Gemeentearchief kan worden bezocht. Aan de hand van vooral stadsplattegronden, prenten en foto's wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de bebouwde omgeving van Leeuwarden sinds ca. 1500. Internet In december en januari is of komt een aan tal belangrijke toegangen op historische bronnen via internet beschikbaar. Onder meer gegevens uit de huwelijken voor 1811, de overlijdens 1S11-1940, bet adresboek 1872, de listc eiviquo 1811 en waarschijnlijk de burgerboeken 1540-1800 zijn dan ook voor geïnteresseerden thuis te raadplegen. Naar verwachting zal het aantal bezoekers van de internetsite van het Gemeente archief eind dit jaar zo'n 40,000 bedragen. Recente publicaties over I^ee uw arden Bonettchansker, K. Aansluiting gezocht mei spoedt: een onderzoek naar dn eco nomische potentie van een aansluiting van de Zuiderzeelijn op Leeuwarden, Leeuwarden, 2000. Grijpstra, 4S. Hu hum in oude ansichten. Zalthotnmel 2000 (3e drukt Mulder. G. Aansluiting Ijeeuwarden en Heerenveen op Zuiderzeelijn een onder zoek gericht op mogelijkheden voor en de kwaliteitseisen van een hoogwaardige verbinding op de Zuiderzeelijn: definitief position paper gemeenten Leeuwarden en Heerenveen. Groningen, 2000, Ecu recente aanwinst: een prentbrie/hjnrt van hel gebouw Excelsior cian Qldegalileën, ca, 1910 (Schenking mw\ E. can Riesen) Stoter, M. De Zilveren Eeuw: Fries pronk- zilver in de zeventiende eeuw. Franeker, 2000. (Catalogus bij de gelijknamige ten toonstelling in het Fries Museum, 10 sept. 2000 7 jan. 2001), Swierstra. D. Leeuwarden, zo was het. deel 2. Hoogeveen, 2000.1 Fotoboekje). Troelstra, Piter Jellcs. vie fan moarn; geselecteerde gedichten. Leeuwarden, 2000. 1 Inleiding door T. Steenmeijer- Wieletiga: De dichter Piter Jolles). Aanwinsten Gok gedurende de laatste maanden ontving het Gemeentearchief vele documenten ten geschenke of in bewaring. Heeft u nog oude foto's of andere papieren met betrekking tot Leeuwarden en omgeving in uw bezit en wilt li er (eventueel tijdelijk 1 vanaf? Neem dan contact op met het Gemeentearchief (058-2338399).

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 31