hebben: ons collectief geheugen, Iets wal Leeuwarders bindt, niet alleen met elkaar maar ook mol de plek en de omgeving waar wij wonen, werken en recreëren, Kortom waar wij een groot deel van ons leven doorbrengen. Archeologisch onderzoek krui bijdragen aan het bevorderen van meer inzicht by ons nis bewoners in hel ontstaan en de groet van de ruimtelijke structuur van onze stad, zoals we die nu waarnemen. Dit komt niet alleen de oriëntatie ten goede maar het geeft ook een meerwaarde aan tal van elementen «huizen, straten, pleinen enz.) waaruit die ruimtelijke structuur is opgehouwd. Eu mi terzake In het verleden zijn ons inziens te weinig ini tiatieven ondernomen om de eigen bewoners, de lokale bevolking, actief en concreet bij dit type historisch onderzoek te betrekken. Het bleef teveel laten kyken op afstand en vaak summier en achteraf informeren. Dit terwijl het hier juist in de eerste plaats gaat om de Uitsnede eau de kadastrale kaart eau 1832 met daarop aangegeven het opgraeingsterrcin emotionele binding van ons als- bewoners mot de eigen woon - en werkplek. Daarom heeft de nieuwe werkgroep stadsarcheologie een aan tal doelstellingen geformuleerd waarvan zij hoopt en verwacht dat die met een beetje voortvarendheid gerealiseerd kunnen wor den. Het verzamelen van onderzoeksrappor ten en andersoortige verslagen over ar cheologisch stadsonderzoek in Leeuwarden. Deze toegankelijk maken vooreen breed pu bliek van leden en belangstellenden. Dat kan zowel thenragewijs als per stadsdeel ge beuren, waardoor wellicht ook voor de leek meer verband tussen de afzonderlijke op gravingen kan worden aangetoond. Bevorderen dat leden en geïnteresseer den zelf een stuk gaan schrijven over wal zij in hun eigen huis, onder de vloer of in hun keider of tuin hebben aangetroffen. Melden wat men hoort van anderen in de geest van "daar moet iets inzitten" op grond dus van mondelinge overlevering. Het blad van onze vereniging Leomrdia zou middels publica ties dit proces van informatieinwinning kunnen stimuleren. Door de wetenschappelijke beroepswereld, maar ook door de nationale, provinciale en locale overheden worden amateur-groepe ringen als de onze de ogen en oren van de archeologie genoemd. Iets geflatteerd, maar toch wel terecht. Immers; de eigen, lokale bewoners weten als geen ander waar al dan niet vergunningpliclltig iels wordt afgebro ken, verbouwd of veranderd en waarbij bo dem ingrepen te pas komen Onze leden zou den derhalve een prachtig signalerings netwerk kunnen vormen; een soort 'archeo logische stadswacht'. Mensen hierop uitent maken en do vcrvolg-aktiviLeiten verder or ganiseren ziot de werkgroep als één van haai' taken. Bevorderen dat in de eerste plaats leden uit de lokale bevolking betrokken worden bij archeologisch onderzoek. Dat wil zeggen dat wij als a «na Leur archeologen daadwerke lijk gebruik gaan maken van de mogelijkhe den die de nieuwe wetgeving aangaande ar cheologisch onderzoek ons lijkl te gaan bie den, Bcijcrstraat-Kleine Hoogatraut Als illustratie van hoe we al een deèl van onze doelstellingen hebben kunnen realise- LtOVUr^wt *-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 33