ren volgt hier een korte beschrijving van een van onze eerste projecten. Door goed op to letten wflar dingen gebeu ren ontdekten we begin augustus j, I dat. bij terreintjes gelegen tussen een aantal pan den aan de Beijerstraat en de Kleine Hoogstraat van alles up de schap ging. Dil ais onderdeel van de renovatie van genoem de panden. Met toestemming van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente cn van de provinciaal archeoloog kordon we de werkzaamheden intensief volgen en inci denteel hier en dttar verder zoekwerk ver richten. Bij onze verkenningen haddon we optimale medewerking van dc enthousiaste eigenaar/bouwer van de panden gekregen. De werkzaamheden betroffen onder meer vervanging van riolering en hemel wateraf voer, onderzoek naar de Fundering van de huidige panden en het uitvlakken van het terrein. Onze verkenningen waren qua plaats en omvang beperkt en het zoekwerk beperkte zich tot de plekken waar grond werk verricht moest worden. Het onderzoek had derhalve niet het karakter van een echte opgraving, maar veeleer dat van een soort inkijkoperatie, ook wel 'waarneming' genoemd. WieUemin alleszins de moeite waard. HeL betreft hier een terrein dat niet geklas- siftceerd staat genoteerd op een archeologi sche kwaliteitskaart van de binnenstad, maar omvat een gebiedje dat mogelijkerwijs misschien wat belangrijke informatie zou kunnen opleveren. Temeer omdat blijkens recent onderzoek van De Langen en Noam en 1999 hier de oorsprong ligt van het stedelijke Leeuwarden. Behalve sporen van oude funderingen, vloeren en kelder tjes. waarvan hel bestaan tot op heden on bekend was, werd een grote hoeveelheid aardewerk scherven aangetroffen, zowel verspreid als hier en daar sterk geconcen treerd. De datering van deze vondsten valt in een periode van vroeg- tot laatmiddel eeuws, maar is tendele ook van recenter da tum. Scherven vertellen ons ondermeer iets over de welstand van de vroegere bewoners, over handelsbetrekkingen i import- of lokaal aar dewerk! en kunnen een indicatie geven om trent de datering van dc gevonden bouw- sporen in de directe omgeving van de vind plaats. Onderzoek bij het Gemeentearchief heeft Dc opgmvingslokatie triwen Beijerstraat en Kleine Hoogstraat, 17 november 2000 ons ondermeer gegevens opgeleverd om trent de bouwdatum van de huidige panden en over de identiteit van hun liewoners. Daarnaast verschafte het ons enige indica ties aangaande de betekenis van de aange troffen oudere bouwsporen. Ook dit deel van ons onderzoek is nog in volle gang. Het vastleggen, het rapporteren, het deter mineren en dateren van scherven en het, voor zover mogelijk, reconstrueren van de aar de werkprod tikten f gebruiksartikelen en lirxero goederen) zal voor meerdere deelne mers tian dit project ongetwijfeld veel ken nis en ervaring opleveren. Over de resultaten en conclusies van dit onderzoek zullen we binnen niet al te lange tijd uitvoerig verslag doen, zowel mondeling als in de vorm van een publicatie. Namens de werkgroep'stadsarcheologie' Thom Zomeiischoe Verslag van de jaarvergadering 2000 De eerste jaarvergadering van de Leeuwar der Historische Vereniging Aed Lev werd vond plaats op 28 november 2000 in lt Aljemint te Leeuwarden. Ongeveer 100 le den waren aanwezig. Bestuurslid Meindert Schroor werd door voorzitter Hein Ehrhardt gefeliciteerd met de toekenning van de H,J, Keuningprijs. Vervolgens werden de be stuursleden benoemd. Het gekozen bestuur bestaat uit: Hein Ehrhardt 1 voorzitten. Sierk Andela (secretaris). Jan van der Woude (penningmeester), Anneke Hellinga, Meindert Schroor en Thom Zomerschoe. Jan van der Wonde zal als penningmeester aan blijven tot de jaarstukken zijn opgesteld. Kees Geerts, die ook deel uit maakte van het voorlopig bestuur, stelde zich om per soonlijke redenen niet verkiesbaar Hierna bracht dc secretaris verslag uit. Hij zette de belangrijkste gebeurtenissen op een rij: de verschijning van de nummers één en twee van Leovardia; de Liwwadderdag in Zalencentrum Schaaf; de extra Open Monumentendag tjjdens Simmer *2000; de reguliere Open Monumentendag niet als thema; Un singeksje om: Tussen Hoekater- en Vrouwenpoortsbrug en do lezingen van Igo Galama. Meindert Schroor, Beam Bilker cn het interview met Geert Mak. Op initia tief van Jesse Wassenaar cn Ad Fohner van JJr> presentatie (WK de 'nieuwe straatnaam bordjes langs de Nie mees tad op 21 september: links, namens Aed Lev werd, Jesse Wassenaar en rechts wethouder Den Oudsten Ifoto: 11, ten Hoeve) LcoVfU^t^X

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 34