de werkgroep Open Monumentendag, plaatste de gemeente dit jaar straatnaam bordjes op de Nieuwcstad met een verwij zing raar historische naamgeving. De ver eniging heeft inmiddels 760 leden, waarvan do hel Ft. buiten Leeuwarden woont. Naar verwachting zijn er binnen Leeuwarden nog veel potentiële leden. Vervolgens deed de penningmeester mondeling verslag; het schriftelijke verslag volgt in het voorjaar. Ken verhoging van de losse verkoopprijs van L>eovardia, die nu flOr- bedraagt, valt volgens hem te nverwe- gen. Ue kascommissie bestaat uit A. Bosch (voor zitter), 11.R. Bax en O.D.J. Koemeling, Klaas Zandberg liet weten dat de aktivt- teitencommissie zich over een programma buigt. Tom Sand ij ck meldde dal door het faillissement van de Handelsdrukkerij de verschijning van Leovandia nr. 3 iets ver- Lraugd is. Piet van de Wal pleitte er in de rondvraag voor om als doelstelling van Aed Levwerd het behoud van geschiedenis op te nemen. Hij verwees in dit verbrmd naar het Zuiderplein, Voorzitter Hein Ehrhardt reageerde met de opmerking dat het bestuur totnutoe alleen uitspraken doel als er een duidelijke rehitic is met de historie. Als voorbeeld noemde hij de brief aan 13 en W n.a.v, het gerucht dat dc onderkant van de molen aan Het Vliet ge sloopt dreigt te warden. Meindert Schroor wees er op dat er binnen het bestuur al uit gebreid gediscussieerd is over de voorgestel de doelstelling. Duco Wiersmn vond de La tijnse naam Leovardia niet erg gelukkig. Maar die kritiek werd door dc aanwezigen niet onderschreven. Na de pauze was het woord aan archeoloog Evert Kramer. Hij plaatste het stadskernen-onderzoek in het geheel van archeologisch onderzoek en no digde de vereniging Aed Levwcrd uit het stadskernen-onderzoek uklief te steunen, i stic* ook het artikel van Thum Zomerschool. Thema Open Momenlendng 12001 historische horeca Aed Levwerd heeft onlangs, in overleg met de Gemeente, gekozen voor 'historische horeca' ids thema voor de Open Monumentendag 2001 in Leeuwarden. Op zaterdag 8 septem ber '2001 is een aantal (voormalige) kroegen, herbergen, hotels, sociëteiten en bordelen in de binnenstad open voor publiek. Over ver dere activiteiten rondom de Open Monumen tendag wordt, nog nagedacht. In ieder gevat komt er een uitgebreide publicatie over his torische horeca en mogelijk een tentoonstel ling. In een velgend nummer van Leovardia wordt een bijdrage over dit onderwerp opge nomen. Als u nog oude foto's, andere docu menten of verhalen heeft over het uitgaans leven in oud Leeuwarden, dun hoort de re dactie graag van u. Ook voor tips met betrekking tot mogelijke activiteiten, spon sors en vrijwilligers voor de Open Monu mentendag houden wij ons aanbevolen. Interieurfoto van het 'Oranje Bierhuis', ca. imt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 35