De laatste molen aan het Kalverdijkje 1850-2000 Chris Visser Hot Knlverdijkje nan de oostkant van Leeuwarden, zoals we dal nu kennen is slechts een restant van het vroegere Kalverdijkje, Het was al in de zestiende eeuw (1542 Kalvcrdiok) een landweg die begon bij de Zwarte weg -sinds ongeveer I860 Groningersti-aatweg- in de huurt van het Groningerplein. De molen in de, zomer van t9frt (foto: B. Fevnstra) vlammen opgegaan, Aangestoken door een pyromaan? In opdracht? Daarna heeft het skelet van de molen er nog enkele jaren ge staan. In september 2000 viel definitief het doek: de molen wordt niet meer opgchouwd. Omdat de omgeving niet geschikt is. Ja, dal is al dertig jaar bekend! Leeuwarden heeft nu nog één molen, de Himriksmolen uit de achttiende eeuw. Tol ongeveer 1950 stond hij aan de Greuns en bemaalde de z.omerpolder van de Hemrik, Sinds 1976 staat hij aan de Kleine Wielen, De Zwettemolen die vanaf 1962 aan de Froskepölle staat is eigenlijk een Huizumer molen. De laatste dag van de molen, 's nachts nog gaaf, in de ochtend verwoest11 mei 1994 'foto: Chris Visser) Op de plaats van bet Schoppershof en om geving stond vanaf' de veertiende tot in do negentiende eeuw <18101 het slot Camminghahurg. Dit slot stond te midden van landerijen; hqt Kalverdijkje maakte daar omheen een grote bocht en kwam ver volgens weer op de Zwarteweg uit. tegen over het Tolhuis. De Camminghabuurstermokn, de laat ste molen die aan hel Kalverdijkje heeft ge staan, is hondervijftig jaar geleden, in 1850 opgericht, Tot 1947 maalde de molen op windkracht en hield de waterstand in de Camminghabuursterpalder op peil. Vanaf 1947 ging de bemaling elektrisch. In de ja ren vijftig van de vorige eeuw zat er een gal in de romp, waarschijnlijk veroorzaakt door een storm. De molen raakte in verval. In fe bruari 1958 kocht do gemeente de molen vnnr vijf gulden; in hetzelfde jaar werd de molen met financiële steun van de provincie gerestaureerd door De Roos uit I/eeuwarden. Aan het Kalverdijkje stonden behalve de genoemde monniksniolen ook enkele spinnckoppen, o.a, één waar nu de Plantaanschnol staal. Keren we terug naar 1850. Het land waarop de Camminghahuurstermolon werd gehouwd, moest eerst door het polderbe stuur worden aangekocht van de familie Van Weideren liengers, die ook de laatste bewoners van de gesloopte Camminghahurg waren. De eerste molenaar -in de archief stukken voor hel eersl in 1851 genoemd- Tjitze D. Jonker bleef dat tot aan zijn dood in 1896. Zijn ïoon Sjoerd volgde hem op. Die werd op zijn beurt na een halve eeuw in 1941 opgevolgd door zijn z.oon Tjisse. Die bleef niet zolang als zijn vader en grootva der. In 1947 vertrok hij naar Groningen. De volgende molenaars waren Gerrit Woel inga (1947-1953) en Koop Gatsonides uit Boksuni i 1953-1970). Hij was de vijfde en laatste molenaar, Vanaf de jaren zeventig van de twintig ste eeuw verrezen in de omgeving van de molen diverse gebouwen. De molen verloor daardoor zijn landschappelijke waarde, Ir de jaren negentig werden de roeden gestre ken en waren er plannen de molen te ver plaatsen naar een betere standplaats. Door laksheid kwam hier niets van terecht en in de vroege ochtend van woensdag 11 mei 1994 is de molen op het geraamte na, in LtOVdr^tdL

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 3