Het had ook nog een achterhuis wat de steeg naast nummer Df> verklaart In 1&G1 werd het achterhuis verkocht. He omschrij ving luidde: 'seeckere achterbuy singe staen- de op de smalle sijde van de Nieuwestadt langsheen ojj een heerl|jcke geboogde kel der, vers ie n met vier schoont- camera, ke de ken tie, loodlse endo plaetst - In het huis bobben bierbrouwers gewoond die do kolder zeker al& bierkelder hobbon gebruikt. Onder do bewoners vindon we vorder een wijntap per, kopers lager, bakkers, con apotheker en een kachelsmid. Van 1920 lot 1954 was er een inelksalon in hot pand gevestigd, fvan 1950 tnt 1955 woonde ik in Stitms en was leerling van de Itijks-HBS aan het Zaailand. Mof mijn mode-leerlingen aL ik geregeld mijn meegebrachte boterhammen in melk- salon do Bordelaise j. In do negentiende eeuw was bet achter huis waarschijnlijk in vervat geraakt. 'Iben Van Hutsen lift pand in 1954 kocht was het reeds afgebroken on wist bij niet dat er ach ter zijn huis in de tuin nog een kelder muesl zijn. IJij toeval Werd de kelder -waarin waarschijnlijk hot puin van het gesloopte achterhuis was gestort- weer ontdekt. Van Kuisen zorgde voor afvoer van het puin en restaureerde de kelder enigszins, liet was de bedoeling dat ook in de keider tetitoon- h Lel i in gen werden gehouden. In 1957 fmuw- de Vfm Hul sen een apnrl staande tentoon- stellingszaal hoven de keider die in 1ÜÖÉ) tut aan (te Bagb nestraat werd doorgetrokken. Dit was de laatste verbouwing. Idealisme Het gezin Van Hul een met inmiddels vijf kinderen, leefde van de omzet van de win kel. Hier werden naa&t gebuikskeramiek kop en schotels, vazen I. sieraden, reproduc ties, houtsnijwerk en dergelijke verkocht. Metha van Huteen en een assistente runden de winkel. He reproducties werden in eigen Lijstenmakerij ingelijst. Daarvoor we* een medewerker in dienst. Aiku van Hul sen reisde door Nederland om aan scholen, zie kenhuizen en bedrijven reproducties in lijst te verkopen. fJrginek- kunst werd ui de Kjt- tiger en zestiger jaren nauwelijks gekocht. tl ver de reproducties nog een voorval uil 196-1 waarvan de Leeuwarder Courant ver slag deed: 'Door een botring met de aan de gracht vmi de Ni ouwe stad geparkeerde auto van de lieer Van II ui sen reed deze auto in het vieze water van de gracht. In de tinto be vonden zich H50 reproducties van schilderij en die tloor de kapotte voorruit bijna alle maal in de gracht kwamen te drijven. Ze werden voor het grootste gedeelte opgevist. maar muilen toch als verloren worden Ihv- schouwd.' Er was een gezonde hoeveelheid id eel is me nodig on te beginnen niet het exponeren van kunst. De mnreti.cn waren laag en dek- ton vaak de kosten niet laat staan dat er sprake was van een reed inkomen voor de galeriehouder. Het echtpaar Van Hutsen be zat gelukkig dat idealisme en dc financiële middelen dankzij de omzet uit de winkel. Tijdens zijn reizen dooi1 Nederland kwam Van Hul sen gemakkelijk in contact met lan delijk bekende kunstenaars, die hij vaak in hun atelier hezocht. Hijn verdienste was dat hij beginnende kunstenaars de gelegenheid gaf om bij hem te exposeren. Het was wol sneu dat kunstenaars als ze eenmaal lande lijke bekendheid genoten elders exposeer den en da or omzet mankten. Galerie Van Hulscu heeft iet 1994 be staan. Daarna was er zo nu en dan nog een tentoonstelling. Tot 1994 hebben meer dan 750 kunstenaars één of meerdere keren geëxposeerd: oen geweldige prestatie. Het te n loon gestelde varieerde van grafiek -et sen, litho's, houtsneden, zeeldrukken- tol schilderijen, beelden en keramiek. Klaas Keepmars exposeerde het meest bij Van Hnlsen. Andere exposanten waren V-'im van der Veer, Anne Huitemn, Jan Ktreosma, Tjikkie Kre-uger, ltu van Ros&um, Karei Appel en L'orneille. In I960 verzorgde Van Kuisen een tentoonstelling van het Werk van Maritis Cornells Eschar. in in Leeuwarden gehorer. Esther vermaakte de kinderen Van ilulsen met spelletjes en trur- jes met spiegeltjes. Na de laatste verbou wing in 1966 waa er oen grote tentoonstel ling met werk van de schilder Gerril Hen nor. De Leeuwarder Renner was in 1953 naar Amsterdam verhuisd; in I96H was hij weer even thuis. Etiuard K&ols debuteerde in 1905 op 63-jarige leeftijd bjj Von Hclscn. Hij was leraar tekenen aan de Rij kn-HBS en recensent beeldende kunst van de Leeuwarder Courant. Nn zijn debuut heeft hij neg vele malen bij Van Hulscn geëxpo seerd. Van Ituisen had een neus voor jong ta lent. Marte Rölirig debuteerde in zijn gale rie in 1951 toen zij 21 jaar was ïlij i* ma. iie- Jan Strtmnia rechts) bast; met hit inrichten van ecï! tentoonstelling, Links Botike oan der Stoot t't), 1958 '.foto: collectie \1. Kamminga) LcQVOr}U>A-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 5