lie eerste galerie. aan de NUmwestad-, 1955 tfoto: collectie M. Ketmtninga) kend van de schrijvende hand op het giro kantoor in Leeuwarden. Jn 19S2 huisvestte de galerie een tentoonstelling van werk dat. studenten van kunstacademie Minerva in Groningen tijdens een werkweek op Terschelling hadden gemaakL. De studenten waren Jan Hofman. Rob Hoelen, Sies Bleeker, Anne Huitema en Greet Rispens. Rispens werd later lerares tekenen aan de meisjes-hbs in de Grote Kerkstraat. Holinan. Bieeker en Huitema verwierven landelijke bekendheid. Aiko van Llulsen organiseerde in 1956 een tentoonstelling met werk van de oud Leeu warder Pieter Kooi si ra. Kaoistra was in Amsterdam voorzitter van de Stichting Beeldende Kunst die kunstwerken kocht en verhuurde aan belangstellenden Hei doel was werken van eigentijdse kunstenaars onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Van Hulsen kreeg voor Leeuwar den een agentschap van dene stichting. De eerste Friese kunstuitleen werd geen suc ces. maar had wel tot resultaat dat Van Huisen in aanraking kwam met beeldende kunstenaars uil Amsterdam. Frysk Palet liit de behoefte elkaar in dehnt en gesprek te ontmoeten ontstond in 1956 de groep Jonge Friese Kunstenaars die allemaal be vriend waren niet Van Hulsen, Zij kwamen maandelijks bijeen in de historische kelder onder de galerie. Vervuld van idealen zetten zij zich af tegen nihilisme,, abstracte kunst en museumdirecteuren die deze kunst voor modern hielden. De leden van de groep wil den een traditie scheppen door elk jaar een kerst tentoonstelling tc organiseren waarop terug gekeken werd op het bereikte in liet voorbije jaar. Kond de jaarwisseling van 1957/1958 opende de eerste kerstten toon stelling uit een reeks die tot en met de jaar wisseling van 1962-1968 werd voortgezet. De Jonge Friese Kunstenaars doopten zich in 1959 oin tot Frysk Palet. Tot de groep be hoorden Auke de Vries, Bouke van dor Sloot, Chris Fokma, Ger Brouwer, Jan Stroosma, Jan Murk de Vries, Jcntsjc Popma, Meinte Walta, Tjeerd Tuinstra en Klaas Koopiüans. Jan van der Bij, Pier Feddema, Sjoerd Huizinga en Jaap Rusticus. De laatste vijf hadden zich al eer der verenigd In een groep genaamd Yn line. In I960 sloten Jerre llakse, David van Kampen. Auke Schuurmans, Anne Porte, Wim van der Veer en Peter Zondervan zich bij de groep aan; in 1962 Rob Hoelen, Van veel van deze kunstenaars verzorgde Van Hulsen solo-exposilivs. Auke de Vries, geboren in Burgum is in ternationaal bekend geworden. Zijn beelden vinden we in Barcelona, Cardiff, [judwigs burg, Giessen, Rotterdam, Den Haag en Zwolle, In Leeuwarden staul een beeld van hem aan de Rengerslaan bij de Christelijke Hogeschool Noord Nederland. Van het werk van de 80-jniige Klaas Koopmans was on langs een overzicht te zien in de Avérotoreo. Jcite: Haksc bezit sinds 1999 in de Prins van Waldeck in de Grote Kerkstraat een ei gen expositieruimte. Mulisch in galerie Van Hulsen Aiko en Metha van Hulsen stelden vanaf 1950 hun huis open voor het houden van kunstavonden. Lnter werd de galerie die een groter gezelschap kon huisvesten, plaats van samenkomst. Op de avonden hielden deskundigen lezingen over schilder kunst of literatuur. Niemand minder dan Harry Mulisch heeft bij Van Hulsen non avond gevuld. Verder lazen Friese auteurs uit eigen werk en werden films -soms ver kregen via de Franse ambassade- vertoond over schilders en pottenbakkers. Vooral de muziekavonden waren een suc ces. Alfred Salten, dirigent van hel Frysk Orkest adviseerde bij de samenstelling van het programma. Hij zorgde er ook voor dat jonge musici concerten gaven in de galerie. Onder hen waren de nu bekende cellist Armer Bijlsma en de pianist Maarten Bon. Van 1958 tot 1963 waren er gemiddeld drie 50-jarig jubileum in I960. Van links naar rechts: Stanialav Kwvnrski (viool), Henk Ttrnehstm (piano), Metha van Hulsen, Aiko can Htilscn. wethouder Jan Tiekstra (foia: collectie M. Kamminga) concerten per jaar, Het is niet duidelijk waarom het echtpaar Van Hulsen rond 1963 stopte met de kunstavonden. Liep de be langstelling terug, kostte de opbouw van een eigen zaak te veel tijd? Duidelijk is ech ter wel dat de Van Hulsens tussen 1955 en 1965 een belangrijke bijdrage hebben gele verd aan het culturele leven in Leeuwarden, Hun galerie voor beeldende kunst was tol 1969 de enige in Friesland en daarmee de- enige gelegenheid om in deze provincie in contact te komen met moderne kunst. Veel schoolklassen hebben onder leiding van hun leraar tekenen een hezoek aan de galerie gebracht. Belangstellenden konden tot 's avonds tien uur en op zondag binnen lopen. De entree was altijd gratis Het einde Van llulsen opende in 1970 een galerie in Amsterdam en vervolgens één in Harlingen. die wegens gebrek aan belangstelling maar kort heeft bestaan. De Amsterdamse galerit- sloot na zes jaar omdat zoon Eduard de zaak verliet. Aiko senior opende in T^euwarden een galerie in de Molenstraat toen zijn zoon Aiko junior in 1980 de galerie aan de Nieuwstad ging leiden. De laatste emigreerde naar Amerika en Van Hulsen sr. verhuisde weer, na verkoop van de Molenstraat naar de Nieuwestad, Tot 1994 heeft hij daar nog geregeld tentoonstellin gen georganiseerd. Hij overleed in 1997, zijn vrouw in 1999, L i OVd-'r^ ÏJC JL

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 6