Het hoogste huis op het mooiste plein Henk Olij Het hoogste huis aan het mooiste plein van Leeuwarden loont niet direct zyn eer biedwaardige ouderdom en verleden. De sobere, streng ogende voorgevel valt door het ontbreken van specifieke stijlkennmerken niet gemakkel^k te dateren. Bovendien is achter die gevel duur diverse verbouwingen weinig meer over van de oorspronke lijke inrichting. Toch valt uit diverse materiële gegevens en archiefstukken de histo rie van het pand te achterhalen. Die geschiedenis van wat nu Raadhuisplein 21 is, begint in 1722, in dat jaar laat Matthijs Overman twee panden die hij kort daarvoor, in wat toen de Weert of' Over het Stadshuis heette, gekocht had, grotendeels afhroken. Hij bouwt er een nieuw huis voor in de plaats. De eigcioaurageschiedenis van de beide afgebroken panden kan tot in de late zestiende eeuw worden gevolgd. De eer ste vermelding van hel zuidelijke huis da teert van 1f>9f>. Het echtpaar Pieter Kicmerszn. en Jacobien Dirksdr, verkopen het aan timmerman Rienk Rintjeszn. en zijn vrouw Jantje Klaasdr Een kleine eeuw later wordt het omschreven als een schoone huijs- Lnge voorsicr met een heerlick vnorhuija, middel!earner en den plaets, mitsgaders noch een achterkamer over gedachte plaels lopende tot aen de sloot bij de Bagijnepiep benüffens een royale bovenkamer en twee schoone solders sampt put ende twee bac ken, Matthijs Overman betaalt er in 1717 de som van 2BOO carbtie guldens voor Blijkens het reëelcohier van 1721 hewoont hij het zelf. In datzelfde jaar weet hij ook het noorde lijke huurpand voor 1B4.'l goud guldens te verwerven. Dit wordt dan omschreven als huisinge bestaende in een voorhuijs, pieiijcamerl* met een bedsteed, een camer met bedstede en spijntie, ccn binnenplaats, een keuken voorsien met bottelarijeen turf- solder boven, en achter oen plaats tot aen die vaart uijtlopende voorts een voorcamer met bedstecd en kleerkast, en een achterop- Gczicht op het Huadhuisplein, in 1S77 door Mej. Ó.H. Matthijsen 'gephotographeerd vanaf de Nieuwe Toren, met linke van het huidige Pttrnas-gehouw perteel ur. 21 eon tusseJikamLT die geen direct daglicht ontvangt kamer met kleer er turflsolder, put en re genwatersback welcke beijde kan gepompt worden in de keuken. Volgens de verkoopak te heeft het pand een gemeenschappelijke tussenmuur met hel buurhuis dat til in Overmans bezit is. Als eerste eigenatir ervan LcoVar^t-A. i

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 8