Lcov'a't7^ wurtll de vleeshouwer J«n Jacobs zo. ver meld die het in 1695 verkoopt, maar al in de likte vun het zuidelijke huis uit 1595 waar naar hierboven wordt verwezen, als naast- ligger wordt genoemd. Vermoedelijk oefende hij zijn beroep uit in hel tegenover het huis gelegen vleeshuis. In de Boschrivinge van die schorstienen in het oostei-quartier van Oldehootster espel wordt Jan Jacobszn. aan geslagen voor vier schoorstenen. Blijkens de bovengegeven omschrijvingen kocht Overman oen tweetal modale wuon- huizeu, die getuige de diverse transparlre- gisters gedurende de 17e eeuw voornamelijk bewoond werden door handwerkslieden en ambtenaren, Matthijs Overman werd in 1654 of 1655 geboren en was afkomstig uit Niibcim (Mülheini?) aan de Roer. Waar schijnlijk kwam hij als beroepsmilitair naai1 Leeuwarden, want toten met 1692 is hij lui tenant in de compagnie van J. Martin, In no vember 1692 wordt hij benoemd tot kamer- bewaaitler van Gedeputeerde Staten. In het zelfde jaar trouwt hij met Maria Sophia Mullens 'Camenier van haar Hoogh. de prin ces van Nassau etc.' Tn 1693 verwerft hij het burgerrecht. In 1717 verruilt hij zijn functie van kamerbewaarder voor die van 'Rentemr. van H.H. princesse douairière'. Getuige zijn activiteiten op de Leeuwarder onroerend goedmarkt moet het Overman in deze nieu we functie voor de wind zijn gegaan. Op 22 mei 1722 wordt hij bovendien tot lid van de vroedschap verkozen, een functie die hij ech ter slechts kort bekleedt, want hij overlijdt in mei 1724. Hij werd begraven in de Jacobijnerkerk. Ben inventarisatie die na het overlijden van de weduwe Overman in 1727 werd gemaakt, geeft een indruk van liet vermogen van de familie. Tot hun bezit tingen behoorden o.a. niet minder dun acht entwintig tafellakens, 444 servetten en een clavedmbd. Op de hinnenplaats van het huis stonden o.a. laurierbomen en een dadel palm. Huis met allure Aan het begin van de 16e eeuw onderging het Raadhuisplein een upgrading door Daniel Marots modernisering van het hof- llet voormalige brouwhuis t an hel Bagijnenklooster 'afgebroken 1931),waarvan een deel in 1723 samen met een pnnd in de fiagijiiestraal tauter om de grond door Overman werd aangekoekt litho: F van Walde, ca. 1920/ complex in 1709, de bouw vnn het nieuwe stadhuis in 1715 onder leiding van Claes Balck en de overkluizing van de Ee ten noor den en westen van het stadhuis met een groot brugplein. liet Raadhuisplein werd dus een prima locatie voor wonen op stand en door zfjn aankopen had Overman zich de mogelijkheid gecreëerd daar een huis van al lure te realiseren. Omdat het huis ingepast moest worden in de bestaande perceelsinde ling bouwde Overman op een onregelmatige en scheluwe plattegrond. Mogelijk dateert het grillige verloop van de noordelijke per ceel sscheiding uit de periode waarin Philip Ernst Vegelin van Claerbergen zowel het door Overman in 1721 verworven huis als het ten noorden daarvan gelogen pand, het huidige Raadhuisplein 23, bezat. Dat do bouw in 1722 hegint, blijkt uit de stukken van een proces flat, diende voor het Hof van Friesland tassen een van de am bachtslieden die betrokken was hij de houw en diens werkgever. Blijkens deze proces stukken ontwerpt en mankt de meester beeld- en steenhouwer .Jacob Sydzes in sep tember van dat jaar namelijk een vijftal car- doessen voor de voorgevel van het nieuwe huis van Overman. Jacob Sydzes is op dal moment als stads steenhouwer in dienst van zijn oom, de vroetsman Herent SLorm. llij is Eft

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 9