7 op de muziek van een (school)band. Voor het grote feest van de eigen school moesten de meisjes van de MMS een jongen uitnodi gen. Dat scheen een hele'zenuwen toestand' geweest te zijn. Want 'wie zou je vragen, dat durfdejebijnaniet,dankonzo'njongenerwat vandenken.'Enkelegeïnterviewdennoemden hetvragenvaneenjongeneenheelvervelen- deklusenook'zeerspannendenzeermoeilijk. Jewasaldoodgelukkig,alsereenmeisjeinde klaseenbroerhad,dankonjedievragen,ook al vond je er niets aan.' 7 Hoewelveelmeisjesdeclubavondenbijwoon- denenactiefmeededeninhetverenigingsle- ven, waren er ook leerlingen die zich helaas niet voor OCkonden inzettenDe reistij den vormdenvooralvoordebuitenmeisjesmeest- al een te grote belasting. Dan waren er ook nog leerlingen die wel met de club meededen maar meer omdat het zo hoorde. Tenslotte waren er leerlingen die geen lid waren, en dus ook nooit op de clubavonden kwamen. Een oud-leer ling gafhiervoor de volgende reden 'Ik was geen lid van OCWij vonden toen, dat ditnietsamengingmetonslidmaatschapvan de A.J.C.' Hetfeitdathetbestuur van O.Cinhanden was van de leerlingen van de MMS wilde nog niet zeggen dat de docenten buiten spel stonden. Het toneelstuk voor de Grote Fuif werd bij voorbeeld altij d geregis seerd door een lid van het onderwijzend personeel en tijdens deze feestavonden warendedocentenbelangrijke gasten.UitdebriefwisselingmetdeCommis- sie van Toezicht blijkt dat de docenten niet onsympathiek stonden tegenover de school vereniging. Bij deze Commissie was eenklacht binnengekomen over de feestavondjes die O.Corganiseerde. Dedirectrice schreefnaar aanleiding hiervan twee brieven. Aan O.C. deelde zij mee dat zij het aardig vindt dat er een schoolclub is maar dat de meisjes ervoor moeten zorgen dathethuiswerker niet onder lijdt. Aan deCommissiedeeldezij mee: Ik zou de feestavonden niet geheel willen veroor delen, zij hebben ongetwijfeld iets goeds en aardigs voor zover zij de leerlingen iets doen organiserenentotstandbrengenenzij verdie nen mij ns inziens de voorkeur bovenhet gaan naar komedie en bioscoop. Indeperiode 1940-1945werdhethouden van club-avondensteedsmoeilijker.Inhetbegin van de oorlog liet men de club wat eerder beginnen, bijvoorbeeld om zes uur inplaats van om acht uur, zodat men ook weer eerder naarhuiskon.Laterwerdenditsoortavonden niet meer gehouden, omdat er onder andere een verbod bestond op samenscholing. Toneelstuk, opgevoerd door leerlingen van de MMS ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de school, 12 februari 1926

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 10