Un avensje in ut Oranje Bierhüs La» it 9 Anne Feddema Buten waaide de wyn om ut enechste echte moai café fan de previnsystad L, ut Oranje Bierhüs. Achter de tap stonBob even foldon- gen as altytenutüt appatto'sbestaandefolkje fan repliek te dienen. De deur gong open enne keunstenaarmakerFeddeAnnemakwambin- nen. 'Nee,tochhè!,denkstdastalleshadheste,en daarkomtnetuurrampnummerééndernoch even bij.' 'Nou niet zo raar doen tegen mijn grote vriend,Bob,'zei Ome Jan utopperhoofd fanalleOmeJan-stammenfanneweareld.Mijn zoonhier is een groot kunstenaareen oprecht en veelzijdig mens, en wij dienen respect te hebben voor een dergelijke levenshouding.' 'Itcertainlyis'.knikteFeddeAnnemaskynhei- lech,StanLaurelimmitearend,omferfolgens tweuAmsterdammerkestebestellen.Eénfoar Ome Jan en één foar em sellef. 'Alles goed, mijnzoon,'froech utopperhoofd.'Sekerwete Fader, ikhew wear fan alles met maaktmar as jou ut nyt errech fine, ik gaan eefkes anne tafel sitten, want der sit één dy miskyn welles esunskilderijtsjefanmykopewil."Ikbegrijp het mijn zoon, je bent vrij om te gaan!' Anne stamtafel saten meardere feguren, onnerwyBlauweAnne.Hijsatwattegrazen op un gr ouw stuk gehakb al, allenich maakte dydernüveregelüdensbijomdattyfeulstente feulColman'sEnglishMustardderbijnaarbin- nenwerkte,su'nbitsjedesterkstemosterdy'st krije kenste; moster waar beslist de pit noch nytütwadde.DeBlauweleeknochutmeaste opungoëdfunkjonearendespressoapperaat. 'Hou es even op kearel', sei de mooglekeklan fan Fedde Annema. 'Ik wurd spikergek fan dyDe sitste nou al mear as un hallef uur an dy gehakbal te freten en ut lykt wel of der de heule tyd mear bijkomt in plaats fan dat der watafgaat."Datwilikoekwellove',seiFedde, 'must mar es kieke wat der onner leit en dat krijtynoaitsumarfut.'Onnerdegieleskerpe mosterleisielechferburgenunkeunstgebitsje. 'Dat hetty fanselfs ear st oppe r an fan ut skut- teltsj e leit en toén lekker onnergriemd', sei de mooglekeklan.'Datwurdtnochwatasyutder asens wear indoud.' 'Achj a', sei Fedde 'un mins mut toch watbij mynmoeke situt gebitoeknoaitnoflek. De syl is ut oek al un kear kwijtraakt; dan eet se un sinesappeltsjeendanleitsede skillen onner unbladsidefanneLeeuwarder,marunblad- sidefedderdanutgebitsje.Nouja,omunlang ferhaal noch langer te maken, se het hullep inne hüshouding en nou hadde de hulp alles futsoademieterd.Endanweestoekfutenda- lekshoedatter an toegaat,niksgeskeidenaffal. Su de kran bij ut oud pepier inne doas buten, wantdysalsuophaaldwuddedeurCambuur; nou j a nyt deur ut elft al per soanlek danmar goéd gebit dus met naar ut beker toer noai sak mar sègge su is ut gebeurd. Moeke sat krekt eefkesoputhüskeonnsertussen, innen poep en un skeet is hier dus wel op syn plak.' 'Wattenfërhalenhewwcjimirietochaltyten, ik maak fedders noait wat met', sei de moog lekeklan. 'Mar even wat anders Fedde ikhew ut der met myn frou over had en dy fynt ut skilderyunbitsje...unbitsjenoujautpastnyt su goéd bij de 'Fedde Annema kwam der nou tussenin'bijebank,bijutbehang,bijebegro- Interieur Oranje-Bierhuis, 1989 (tekening Eddy Sikma) ating, bijfan alles en noch wat. Ik weet ut en iknimitjimnytkwalek,utgebeurtgewoanof nyt;ikmaakditsufaakmet."Fijn',seidenyt- mearmooglekeklan,'fïjndatstutsuopnimst, jaikpersoanlekfynutwelmoai,marjawybin ik nou? Kom dn nimme we noch un potsje bier, de lustest noch wel één docht ik su, he dy skilders kennende, en mut de Blauwe oek noch wat?' Dizze sach skaapachtech omhooch en met un briljant gefoël foar ferhoudings inne tyd spuidey utheule Per sische tafelkleed onner unokergielkleurige brijIedereen stoof omhooch. Mar oans Fedde Annema bleef sit- tenenseiasunechteskildersinsJanSteenen AdriaenBrouwertydenalnytmearferannerd, 'kyk, dat is nou noch es un moai kleurke foar mij, dat past bij elk bankstel.'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 12