13 F. Halmain zijn woordenboek steldebeul en scherprechter ook volkomen als hetzelfde betekende woorden. De Nederlandsehistorie 'van den beroemden HeerWagenaar',gebruikteindepassagesover deonthoofdingvan Johan van Oldebarnevelt inl619enhetverhoorvanCornelisdeWitin 1672 de beide benamingen door elkaar. Tenslotte noemde Barends verdediger ook noghet ver slagvan J ames Boswell. Die schreef in 1769: De beul van Corsica verdiendeeenbui tenge- woneaanmerkingdewijlehijin alleruiterste verfoeiing stonde durfe hij niet leven gelijk een ander inwoner van 't eiland. De man woonde in een kleinhoecktorentie, alwaar hij maareengeringe ruimtevoorsijnerampzaligbedeneenweinigje vuurhaddeomdaaropzijnebekrompenespijze diehij totlevensonderhoudnodighadde te kun nen bereiden want niemand wilde eenige ver- keeringmethemhebben,maarelkeenkeerde hem de rugge toe. Toen de Corsicanen deze geboren Siciliaan eerdervroegenhetbeulsambtte aanvaarden, schijnt hij -in zijn lot berustend- te hebben geantwoord: mijngrootvaderwaseenbeul,mijnvaderwas een beul, ikzelvsbeneenbeulgeweest, ik ben gewillig een beul te blijven. De rechter was door al deze voorbeelden over tuigd dat de termen beul en scherprechter 'van een gelijkekr agt sijnBarends werd vrij - fesproken en hoefde geen cent te betalen, ilia carnifïcis Leovaraiensis Anna Christina, de al eerder genoemde doch ter van Dirk van Gorcumondervond in 1782 eennareervaringdietemakenhadmethaar afkomst. Methaarverloofde Jacob Reisiger, diens vader en een aantal andere familiele den bezocht ze vanuit de stad Groningen per rij tuigde Zuidlaarder markt. Op de terugweg kreeg het gezelschap een woordenwisseling metenkeleGroningerstudenten.Erontstond eenvechtpartijmetalsgevolgverwondingen en beschadiging van eigendommen. Opmerkelijk aan deze kwestie is vooral dat in een willekeurige herberg, in dit geval Het Jagtwagentje te Haren, Anna Chris tina van Gorcum werd herkend als de doch ter van de Leeuwarder scherprechter. Ken- nelijkwashaarafkomstietswaarnietgemakkelijk over werd gepraat: waarop een van de studenten, welke in gezelschapmedewasgegaangevraagdhadde, 'wat meisje dat was', aan welken de student Heshusius,haarenVadernietopenlijkwillende noemen, inhetLatijngeantwoordhadde, 'est fïliacarnifïcisLeovardiensis'(zijisdedochter van de beul van Leeuwarden). W aarschijnlijk werden de studenten klef en vervelend. VolgenséénbronwerdAnna Chris tina zelfs uitgescholden voor 'Vriesche hoer.' De ruzie escaleerde op een gegeven moment nadat een van de studenten eenen geweldigen slag aan het hoofd hadde gekregen, zoodanigdat(hij) sterkdaarvan uit de neus hadde gebloed. Tijdensdeterugreiswerdenineenandereher- bergzelfs de wapens te voorschijn gehaald, 's Avonds kwam het voor het huis van de fami lie Reisigerin Groningen uiteindelijktoteen oploop van een grote groep studenten. Over wat er precies voorviel tijdens het uitstapje naar Zuidlaren, bleven de meningen uiteen lopen. Najaren procederen werden in 1786 tenslotteenkele leden van de familie Reisiger veroordeeld wegens mishandeling. Van een straf is echter niets gebleken. Opvolging Openbare terechtstellingen trokken altijd veel bekijks

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 16