Op Vrijdag den 17, wierd 's avondsop de ge- woone wijzeden gevangen Muiter Jan Bïnnes aan gezegd dat hij zich te bereiden had om 's anderen daags te teven de Scherprechter van Gurkqm verfchoonde zich, uit hoofde van zijnen zeventig jaarigen Ouderdom om die Strafoefening., in ont hoofding beftaande, uit te voeren 3 aanbiedende om iemand in zijne plaatze te bezorgengelijk hi] dan ook tot dat einde poogingen in het werk ftel- de, en met voorkennis en medewerking van het Hof van Juftitie den Scherprechter van Groningen verzogt zijnen post in deezen te bekleeden dan deeze niet fchielijk genoeg opdaagende, nam een Die naar der JustitieHendrik Gialts genaamddien taak op zichen behaalde door de zo bedaarde als vaardige uitvoering, daar van den grootflen Io£ 14 De zoon van Dirk, de op twaalf oktober 1759in deWesterkerkgedooptePetrus,leekaanvan- kelijk in de voetsporen van zijn vader te tre den S amen hadden ze eenbloeiende praktijk als chirurgijns enledenzetter s en zo nu en dan assisteerdePetruszijnvader ookals scherp rechter. WaarschijnlijkhadPetrusvanGorcum zij n vader op kunnen volgen als scherprech ter, als hij niet in opspraak was geraakt. Pe- truswaseenovertuigdpatriot.ToendeBetaaf- se Republiek ln 1795werdgerealiseerd, werd hij lid vanhet Leeuwarder stadsbestuur. Hij hield dit nog geen jaar vol. In januari 1796 werd hij wegens fraude gezocht en vluchtte destaduit.Hetdagboekvanvoormaligstads- bestuurder Roelof Storm geeft de volgende beschrijving van dit voorval: 30 december heeft een van de Leden van de Municipaliteitsigtebuitengegaan,dathij als Commissaris sat bij de opbreng der vijffen- twintigste penning, dat hij sig van het geld, hetwelkindelossebakken stond, bediende, het welk door eene swangere vrouw gesien werdt,diehetselveheeftuitgebragt,enisvan datgevolggeweest, dathij des Saturdags, sijn- de 2 Janij 1796toen hij hoor dedat het hem sou gelde, is hij voortgaan: wantdersijninformasjesvanhemaanitHoff gekomen, en daarop geordonneerd, soo sij hem mogten te weeten komenhem dir ekt te vatten: het is de soon van onse thans funge rende Beul sij n naam is Petrus van Gurkum Qranjegezindenvervaardigennaar aanleiding van dit wangedrag van een vooraanstaand voorvechtervanhetnieuwegezageen uitge breid spotgedicht getiteld: Ode op de onver- wagte vlugt van den grooten municipaal Petrusvan Gorkum.Laterkeerdehij toch terug naar zijn geboortestad. Tot op hoge leeftijd bleef hij het beroep van ledenzetter uitoefe nen vanuit zij n woonhuis De Kar seboom aan de Keizersgracht. Hij overleed in 1845. Met het wegvallen van Petrus als assistent, bleefde zware taak van beul aan de inmiddels bijnazeventigj areDirkvoorbehouden. Hoewel de beide galgen op 4 augustus 1796 werden afgebroken,duurdehetnogenkelejaren voor- datdeguillotinezijnintrededeedin Friesland. In februari 1797 gaf dit problemen toen een vandeaanstichtersvanhetKollumeroproer terdoodmoestwordengebracht.VanGorcum kon het zware zwaar d niet meer goed hante ren en vroeg om een vervanger. Deze inval- Beschrijvingvan deexecutie van JanBinnesop 18februari 1797éénvan de hoofdaanstichters vanhet Kol- lumer Oproer beul werd Hendrik Gj alts Zandberg of Zand- burg,(inderdaadeenverfamilielid). Hendrik slaagde er niet in zoveel kapitaal en prestige op te bouwen als zij n voorganger sToen hij in 1800overleed,bleefzijnweduweach teronder behoeftigeomstandigheden.DirkvanGorcum overleedpasin 1807enkonalmetal terugzien op een geslaagde carrière. De laatstebeulin Leeuwarden,deuitUtrecht afkomstige Joannes J. Ras, bewoonde rond 1850Weazenr. 27(tegenwoordigdeel uitma kend van de op vang voor drugsver slaafden) Dus vlakbij deplekwaar eerder Dirkvan Gor- cum woonde en werkte. MetdankaanCornelisR.H.SnijderteBergenTer- blijt, kenner vande Nederlandse geschiedenis van scherprechters bij uitstek.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 17