1 16 gewoon lid benoemd. DaarnaastheeftzeinLeeuwardennog andere functiesvervuld. Onder anderewaszemede- oprichtster en bestuurslid van de Openbare Leeszaal. Afscheid van Rins Visscher In de raadsvergadering van 24 oktober 1933 werdnaaraanleidingvanhetvoorstel om Vis scher eervol ontslag te verlenen het woord gegeven aanH. Buisman-Blok Wijbrandi,het eerste vrouwelijkeraadslidinLeeuwardendie, ondanks dat het geen gewoonte van de Raad was om een extra woord van lof en dank uit te sprekendat in dit geval wel wilde doenZe verweesnaardewijzewaarop Rins Visscher jarenlang haar werk had gedaan en hoopte dat Visscher een voorbeeld zou zijn voor de gemeente om voortaan meer vrouwen te benoemen in dergelijke functies. De burge- meesterjhr.J.M.vanBeijmaslootzichhierbij aan met de woorden: '...haar niet alleen te erkennenalsvrouwelijkarchivaris,maar inde eerste plaats als een goed archivaris.' AfscheidnemenvanhaarwerkvielVisscher nietlicht.Inhaarlaatstejaarverslagmeldde ze: "W egens het bereiken van de leeftij dgrens (65)hebikechtertotmijndiep leedwezen met ingangvan ljanuari 1934 eervol ontslag uit den dienstmoeten vragen, hetgeenmij op 24 oktober 11. door denRaadis verleend. Ikbehoef Uniette zeggen, hoezeer hetmij ter hartegaat mijnheerlijkwerktemoetenneerleggendatik nu 33V2 jaar geleden begon...' De reactie van de pers in Leeuwarden was in éénzin:'Juffrouw Visscherwashetarchiefen het archief was juffrouw Visscher.' Visscher bleef als oud-archivaris in Leeu warden wonen en publiceerde nog enige j ar en over aller lei historische onderwerpen Injulil940,nadatzehaarfunctiesinhetFries Genootschap had neergelegd, verhuisde ze naar Amersfoort waar ze gedurende de komende tienj aar in meerdere pensions zou verblijven. De reden dat ze naar Amersfoort vertrok, was dat er in het Sint Jozefpension en Sonnenborgh te Leeuwarden geen plaats was. Op26maart 1950overleedRins Vis scher op 81-j ar ige leeftijdDe Friese kranten besteedden er geen aandacht aan. Alleen in het J aarboek van de Maatschappij der Neder landse Letterkunde te Leiden werd ze nog eenmaal herdacht. Gemeentearchivaris Rins Visscher in gesprek met rijksarchivaris Heerma van Voss, 8 september 1941

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 19