Grote Kerkstraat in de jaren '40: druk en kinderrijk 20 Joop van der Tuin Inl942verhuisdenmijnoudersmethunbeidekinderenvanuithetwestennaarLeeuwarden.Nahet uitbreken vandeTweedeWereldoorlogliependeverdiensten van mijnvaders kwekerij inSantpoort dusdanigterudathij naar anderwerkmoestomzien.Methetpolitiediplomadathijooitbehaalde, kon hij goed terecht als bewakerbij Koopmans Meelfabrieken. Nadeoorlogzettehij dat soortwerkvoort opdevliegbasis Leeuwarden. Wij,datwarenmijn vaderJan(1904-1984),mijnmoederEkeMeijer(1906), mijnbroerJan(1937)enik(1940Ikwamen te wonenindeGrote Kerks traat47,boven. In1950emigreer- den we naar Australië. De Grote Kerkstraat is de zeer oude verbin dingsweg tussenOldehoveendenoordelijke terp van Nijehove. In de jaren veertig ging vrijwel alle verkeer nog door de binnen stad. Vrijdags was er markt in Leeuwarden en het Oldehoofsterkerkhof stond dan vol met vrachtauto's. Ik herinner me nog die van Gerritde Vries uit Sint Jacobiparochieen RomkeWijngaardenuitMinnertsga.Ikkeek mijn ogen uit, ook naar de paardenwagens en karren van kooplieden, vrachtrijders en expeditiebedrijven. Ook was er een driewie- lig bestelautootje met een pruttelend twee- taktmotortje;iknoemdedathetPrurretjevan deOldehove.Vrijdagsochtends kwamen tal- lozevrachtauto'sbijonsdoordestraatdende- ren en 's avonds gingen ze met groot gedruis weerhuiswaarts.Ikvonddatheelindrukwek- kendenmochtvaakblijvenkijkentotdatook VisseruitHurdegarypvoorbijkwam;metzijn groteknalrodevrachtwagenwasdatvoormij het absolute klapstuk! De Grote Kerkstraat was niet alleen een drukke, maar ook kinderrijke straat. Zoiets is voor een kind leuk en leerzaam om in op te groeien. Sommige ouders dachten daar anders over: hun kinderen mochten niet op straat spelen. Zoals de twee dochters van de directeurvanhetwaterleidingbedrijf,dietwee huizen verder woonden. De ene vond ik tof; niet alleen vanwege haar pianospel dat tóch wel door hun openslaande tuindeuren tot ons kwam - nee, zij had ook de moed ons tussen de spijlen van hun tuinhek door te voorzien van kleurkrij tj es en andere hebbedingetj es Grote Kerkstraat, ca. 1935 (Foto: Ch. Gombault) Naasthen woonde de familie RoordaRoor da wasadministrateurvanhetSintAnthonygast- huis en was heel aardigvoor kinderen. Eens nodigdehij alle kinderen vandebuurtuitmee tedoenaaneenkleurwedstrijd;dekunstwer- kenmoestenbijhemthuiswordeningeleverd. Niemand dacht enige kans te hebben en de uitslaglietooklangopzich wachten, totdat ik de hoofdprijs bleek te hebben gewonnen. Het was een mooie passerdoos, eigenlijk te mooi voor zo'n klein ventje. Dat vond mijn moeder ook; zij kocht voor mij een verfdoos en de passerdoos ging naar broer Jan. Overi gens liep mijn vreugde over de prij suitr eiking watterugtoenikevenlaterhoordedatiedere deelnemer een mooie prij s had gewonnen Aardige man toch, die Roorda? Beneden ons woonde de familie Harmsma; vader was politie-agent van wie we als jon gens nooit last gehadhebben. Zij hadden een tweeling:Oebeleen Grietje. Vervolgenswoon den erin oostelijke richtingde familie De Boer

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 23