21 methun dochters Meintje, Jettie enTruusje defamilieKuikenmeteendrukkekruideniers- winkel.Zehaddentwee zoons,BeertenGerrit. Beert hadveelfantasie:opwegnaareenzojuist gemeld verkeersongeval kon hij zo har d fiet- sendathij bij aankomsthetongevalnogjuist zaggebeuren.Gerritwaswatrealistischeren ging, om zijn gelijk te krijgen, zonodig op de vuist.DaarnaastwoondedefamilieGerritzen; zij hadden een slagerij en verhuisden later naardeSintJacobsstraat.Hundochtersheet- tenMaaikeenDinie;deeerstehad, vooraldoor haarkalmteenflinkpostuuroverwichtopher- rieschopperstijdensmenigverstoordkinder- spel.DaarnaastwoondemevrouwRosenstein met haar kinderen Felix en Anneliesje. Naast ons huis was een brede oprit naar het ketelhuis vanhet Sint Anthonygasthuis. Met stevigehekken rondom (ze staan er nog!was diteenveiligespeelplaats.Aandeanderekant waseengrossierderijinbakkerijgrondstoffen. Als kind hadden we het vooral gemunt op druivensuiker, maar de kans datdegrossier (ik meen dat hij Gr eidanus heette) j e wat gaf, wasergkleinalsjenietinjeeentjekwam.Door hetsteegjenaar beneden, deWijdeGasthuis- steeg, kwam j e op het Perkswaltj e, ook al zo'n mooi straatje om te spelen. Daar woonde op de hoek de familie Runia, Piet en Geertje en hun beide zoons J an en Frits. Piet was tuin- manbijhetgasthuis.Indejarenvijftigzijnze geëmigreerdnaar Australië, waarFritsnueen florerende koeriersdienst heeft in Geelong. DaarnaastwoondedefamilieJuckersmethun kinderen Beitske en Henkie. V ader Jucker s wasstokervanhetketelhuis; een aardigeman die zo'n donkere blikhad, datje als kind niet wist ofhij zwart van de steenkolen was of dat hij boos op je was. Naast de familie Juckers woondehettimmermansgezinPlantenga;wij speelden alleen met dejongstezoon Henkie Al met al heb ik een groep van twintigkinde- rengenoemddieelkaareenspannendejeugd hebben bezorgd. TegenoveronshuiswashetSintAnthonygast- huis.Alskindhadikerweinigmee van doen, behalve dat ik wel eens voor mij n moeder een boodschap moest brengen bij opoe Schaaf- sma. DeVader enmoeder'vanhetgasthuis, de heerenmevrouwStrating,warenkinderloos. Eenswerdikbijhen uitgenodigd omeenflink stukpuddingte komen eten; het was me aan te ziendatikdaarvangeenafkeerhad. Beiden keken liefdevol en sprakeloos toe hoe snel ik hen van de lekkernij verloste. GROOTE KERKSTRAAT Oneven nummers 1 Ij. Rodenhuis, expediteur 3 mej. S, Snip, naaister 5 J, Jasper, pakhuisknecht 5 W. Kramer, chauffeur 5 j. Put, koopman tn onger. goederen 7 j. J. Sclteltema, arts 9 mr. A. van der Minne 9 mej. C. A. P, M. Terwisscha van Sclieltinga 9 wed. P. J, Companje, apoth, assistente 11 K. J. Keikes, conciërge amanuensis 13 M, de Boer, concierge P.W.S. m 15 j. -de long, procuratiehouder wijnhandel 15 mw. SlootVisser 19bov. J. Haagsma, boekhouder 21 H. Wilming, opzichter kanalendienst 21 H. Bosma, los arbeider 21 W. A. Bosma, pakhuisknecht 21 j. T. Faber, schipper 25 A, Hospes, los arbeider 25 J. Hospes, leerl. machinist 27 j. H. Brinkman, coupeur 27 Vis, timmerman en jaloezieën maker 31 j. Althuis, pensionhouder 31 P. F. v. Pescti, journalist 31 A. Harkema, ass. accountant 31 mej. A. E, Woudstra, onderwijzeres 31 L. Plokhaar, ass, accountant 31 L. van der Zee 31 b C. van der Kooi, koster 35 M. L. C. Hekstravan Es, houdster van een fröbelschool 35 mw. K, Boom gaard t, typiste 35 mw. T. Boomgaardt 37 mej. T. Roorda, adj.-comm, 2e kl. ter secretarie 37 H. Sonne ga, kantoorbediende 39 S. Roorda, boekhouder St. Anth. Gasthuis 39 H, -D. Roorda, agent van politie 41 tbr. E. C. Storm van 's Gravesande, direct. N.V. luiere. Waterl. Mij.. 47 P, Harmsma, agent van politie 47 j. van der Tuinp controleur meelfabriek 49 J, Terpstra, huisknecht 49 P. de Boer, tuinman 51 W. Kuiken, kruidenier 51 mej. D. Kuiken 53 B. Gerritzen, slager 55 F. A. Roosenstein, bedrijfsleider 55 wed, W, Roosenstein 55 I, Stxma, leerl. machinist 55 L. Cazemier, teert, machinist 57 wed. H. Heeres 57 wed. H. Halbesma, pensionhoudster 57 R. Prins, laborant 57 M. iBulte, koopman in kruidenierswaren 57 H. Doek, gevangenbewaarder 57 J, Heres, gevangenbewaarder 61 A. Zwager, koopman' in kweekersbenoodigheden 61 P. Noppert, ambt. voedselvoorz. 65 C. van Brouwershaven, boekbinder 67 T. de Jong, koopman in leer 69 wed. iL. L. van Keijzerswaard 69 J. L. van Keyzerswaard, controleur C.C.D. 71 j. Smeding Sr., metselaar 71 M. Smeding, boekhouder 71 J, Smeding Jr., journalist 71 F. 'Koning, chauffeur 73 1. Schrcuders. kanitein Nat. Redd. Létter Pagina uit het adresboek van 1948 Erwarenverschillendenauwesteegjes tus sen de huizen. Achter het ketelhuis bijvoor beeld liep een doodlopend achterpad van de families Runiaen JuckersStaandeop eenmee- gebracht kratje kreeg je greep op de boven- kantvaneenhoutenschuttingenkonjejezelf toegang verschaffen tot het magazijn van kruidenier Kuiken:eenparadijsvooronderne- mendejongetjes.Kuikenisindietijdverhuisd naar de nieuwbouw aan de westzijde van de stad. Juffen en meesters De leukste school die ik ooit bezocht, was de kleuterschoolAan het Sint Jobsleen tegen- overdetegenwoordigeFryskeAkademyJstond dekleuter school vanj ufKaastr aAlleen daar deed je dingen die het nuttige met het aan gename verenigden Vlakke matj es vlechten en zoete liedjes zingen hadden niet bepaald mijnvoorkeur;creatiefboetserenenvanblok- ken bruggen bouwen openden voor mij een nieuwewereld.Ditalleswerdnogovertroffen dooreenuurtjeindezandbak.Vaakwerddaar 'gevochten'omdatenekruiwagentjewaarvan eenplankuitdebodemmiste.Daarmeehoef- deje het zand niet te kiepen, maar liet je het simpelweg door de bodem verdwijnen: het principe van de onderlosser. Na drie j aar kleuterschool ging ik naar de grote school in de Sint Anthoniestraat, een openbare lagere school. Ik was bijna zeven en men noemde mij een 'late leerling'. Lang heb ik gedacht dat dit mijn schuld was en ik probeerde dit tecompenseren door extra mij n best tedoen.Delaagste drie klassen werden bestierd door dejuffen De Haan, Gr amsma en Sixma;de hoogs tedoorde meesters De Jong, Westerbaan en Kielman. Meester De Jong werd doordeleerlingengeprezen wegenszijn breedsprakerigheid; om zijn verhaalover het vastlopen van zij n zeilboot helem aal te kun nen beluisteren, bleef je netjes zitten als de bel al was gegaan. V an mijnklasgenotenkan ik mij niet één naam herinneren behalve die vanCeciliaGardenier.Haarvadermochtdan een mooie groentenwinkel in de Oude Oos- terstraathebben,ikvondvooralhaarnaamzo mooi.... Hazió Als kind denk je dat alles om je heen er altijd algeweestis;alsdaarinietsverandert,besefje pas dat dat niet zo isIk vondhetheel gewoon dat we in dej aren veertig gaselectr iciteit en waterhadden.Hetgaswerdgebruiktometen tekoken, voor de verwarming werden steen kolen gestookt, die in het naj aar werden inge slagen en op de zolder bewaard. De toiletten warennietopde rioleringaangesloten. Bij ons bestond het toilet uit een lichtbruin geschil-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 24