22 derdzitvlakmetdaarineenrondeopeningdie werd afgedekt dooreen gedr aaidhouten dek sel. Ja, ooklichtbruin. Inplaatsvan toiletpapier gebruikten wevelletjeskr an tenpapierdiein een keurig bundeltje door een spijker in de wandophunplaatswerdengehouden. Onder het deksel stond een ton die wekelijks werd opgehaald en vervangen door een schoon leeg exemplaar. Het halen en brengen van de tonnen gebeurde met een tonnenwagen, eenlichtbruinetruckmetlichtbruineoplegger metdaaroprijenlichtbruinetonnenenenkele mannen met een lichtbruin voorschoot. De tonnenmanhadernietaltijdaardigheidinom bij ons met een volle ton op zijn schouder, de hoge steile trap af te lopen. Slechts éénmaal ging hij onderuit en het resultaat laat zich gemakkelijk raden Voordedagelijkselevensbehoeftenhoefde mijn moeder nauwelijks de deur uit; allerlei leverancierskwamenaandedeuren voor het overigekonzeallesbinnenvijfminutenlopend af! Aanmelkboer Brinkmanheb ik goedeher- inneringen;hijwaslidvandenatuurvrienden enikwas'vogeltjesgek',maartejongomlidte worden. DaarommochtikzijnZieniskennen lenenenleerdedaaruitveelvogelsherkennen, ook die bij poelier De Jong in de Sint Jacobs- straatindeetalagepronkten.Mijnmoederwas bezorgd daterietsmethetgeleendeboekmis zou gaan en gaf mij als zesj arige geld meeom een eigen exemplaar te kopen bij een kleine boekwinkel aan de Voorstreek. Hetwasmijn eerste boek en ik bewaar het nog steeds op een speciaal plekje. Mijn grote schrik was Hazió. Op geheel onverwachte momenten kwam deze man, met rood gezicht en woeste haardos met een handkar door de straat op zoek naar handel. Ik vond hem zo angstaanj agend dat ik naar huis rende, alle trappen oprende om mezelf onvindbaar te maken .Pas enkelej aren gele- denlasikin'tKleineKrantsjedatdemanD.W. Reinsmaheetteenaltijd'handellllloooo'heeft geroepen in plaats van "hazió'. Van de overige voorzieningennoemiknogdegrutterswinkel van 'de dames' in de Nieuwesteeg en de sme- derijvanTingaindeTorenstraat.BijTingakeek jealskindjeogenuitwanneerhijdeblaasbalg bediende omhet kolenvuur aan te wakkeren Maar je kon er ook terecht voor een fiets, en wasje eenmaal klant dan kon je ook vragen om eenhoepel (een onbruikbare velg van een fietswiel).Mijnbroerwistvan twee fietswielen enhetframevaneenoudedamesfietsietsrijd- baars temaken. Zonder stuurzadel, trappers of rem ging het, gezeten op een los kussen metflinkevaartdoordeWijdeGasthuissteeg naar beneden. In destrengewintervan 1947 waren de steilehellingen van de stadsgracht witenglad. Vankruidenier Kuikenkregenmijn broerenikeengrootkoekblikdatweplattrap- ten en waarop we zittend de wallen afgleden Kussiebanden ElkNederlands kindleert fietsen alshetvier of vijfjaar oud is. Ik had er veel moeite mee om mij n evenwicht tehoudenEr war en geen luchtbanden; in de oorlog spande men een reephardrubberomdevelgendatzater,naar ik me herinner, knap scheef op. Ze noemden het cushion-banden, wij zeiden 'kussieban den', en je had voortdurend het gevoel alsof je in een tramrail reed en daarbij niet wilde ontsporen. Nadeoorlogkwam de luchtband er weer en fietste ik in één keer weg; dat was voor mij de bevrijding! Met de bevrijding kwamenernieuweprodukten.Mijnfavoriete broodbeleg werd Bebogeen (de naam is afge- leidvanBenninga'sBoterfabriek,destijdsaan de Harlingertrekvaart te Leeuwarden). De markten werden weer levendiger en wij gin gen daarmetonze'kiekdoazen'naar toe. Dat kostte één cent en die kregen wedenk ik nu nietvoordieblikineengemeubileerdeschoe- nendoos,maaromdatdekijkerzijnhartopde goedeplaats had. Elke vrijdaggingmijnpake JohannesDirksMeijer(1877-1965),dievroeger vrachtrijderwas,vandeOudebildtdijknaarde marktenkwam da arnabijons thuis zijnlieve- lingsgerecht eten: haché. ik Jan (rechts) en Joop van der Tuin, reeds mobiel in 1944 stelhetbijzonderopprijsreactiesteontvangenvan mensendie zichzelf, familieofkennisseninditartikel herkennen of van wie de naam genoemd is. Mijn adres is: J.D.vanderTuin,PrinsesChristinastraat58,8331GB Steenwijk; tel. 0521-515816.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 25