1P Gedane zaken: N.V. Friesche Kolenhandel 23 Anna de Jong Ineenstaddieleeftkomenengaanwinkels.InderubriekGedanezakenstappenwijnogéénkeereen verdwenen zaak binnen. Dit keer de kolenhandel van Wim Lijfering aan het Zuiderplein. ook nog inpikten, werden de laatste zakken onder het personeel verdeeld. Hetjonge gezin LijferingwoondeintussenindeTjerkHiddes- straat en had ook een paar zakken op zolder staan. Toen deDuitsers weer eens aan dedeur kwamen en de heer Lij fering even uit de weg moest en zich ver stopte onder een luik op zol derhoorde hij de laarzenkr aken op het luik. Deruimtewasschaarsverlicht,maardeDuit- ser zag wel de zakken staan. 'Hier wohntbes- timmteinKolenhandler'hadhijgezegdenwas afgedropen. CompagnonRiedstrawas ooknog aangehoudeninde laatste oorlogsmaanden; hij is ontsnapt door in vrouwenkleren weg te fietsen. Na de oorlog werd de wederopbouw van het bedrijf krachtig ter hand genomen en de nieuwe loods werd alsnog in gebruik geno men. Het ging goed met de handel, al werd de oliestookeengeduchteconcurrent.Eenramp- j aarvoor de kolenhandel was 1962Nederland gingover op aardgas. DeNAM werd opgericht metalsdeelnemersdeStaatentweeoliemaat- schappijen.Hetlotvandekolenbranchewas bezegeldHet steekt de heer Lij fering nu nog dat de overheid geen enkele steun of hand reiking heeft gedaan, om de kolenbranche tegemoet te komen. Door de verzuiling in de branche is men er niet in geslaagd een vuist te maken tegenditalsgrievendervarenonrecht, aldusdeheerLijfering.DeFriescheKolenhan- del heeft nog tot 1972 standgehouden, maar de overgebleven klanten woonden zo ver uit elkaar dat bezorging niet meer lonendbleek. Echter de heren Lijfering en Riedstra wa ren niet voor een gat te vangen: ze werden reders. HetMS Dolfijn sierde ten behoeve van de recreatievaart de Friese wateren. Helaas overleed de kapitein Van Sloten en was dit 'avontuur' ten einde. Samen hebben de com pagnons nog een handel in erfverhardingen opgezet. De heer Lijfering kan terugzien op Opll-jarigeleeftijd,in 1925, verhuisde Wim Lij fering met zij n ouder s naar Leeuwarden naardeHuizumerlaan,destraatvanHendrik AlgraenG.A.Wumkes.Lijferingvertelfc'vader zei al tij d, j ongens j ullie mogen daar niet spe len, die mannenmoetenstuderen!' Omdater na de HB S geen geld meer was om te studeren kwamWimindebrandstofhandelvanzijnaan- staande schoonvader Van der Noord terecht. Hij richtte samenmetzijncompagnondeheer RiedstraDeFriescheKolenhandelop,kantoor gevestigdaanhetZuiderplein, opslag aande Oostersingel. Het ging goed in de handel en er werd een nieuwe loods gezet aan de Snekertrekweg. DeDuitserswarenhierinmiddelsdebaasen confisceerden de loods. Vlakbij konden nog 26 open boxen worden gebouwd - gelegen aaneen eigen spoorlij n - van waaruit de han del nog wat doorging. Alles ging echter op de bondebr andstofwer d steeds schaarser en in 19441agdehandelvolkomenstil.Omtevoor- komen dat de Duitsers de laatste voorraden BriefvanW.D.Lijferingaanhetgemeentebestuur, 1948 eenwerkzaamlevenineenboeiendebranche, in een tij d die zo dicht achter ons ligt en nu al geschiedenis is geworden. HetkantoorvandeN. V. Friesche Kolenhandel, Zui derplein 17, ca. 1930. i -il ndfllvil ft t"3~c!r-,te fhjtcïl- Bxrgww QOter ïïethmdeT» Itijno Heron, Kr J rqrvols op ona noltrljvcn d.d, 27 Ootobor X9iR dom wij hl-5rbij ünö vorsook «m vcr^mnjive inroku do ktod'-wot. lïodjrf' aljitoid

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 26