De vroede vaderen besloten 24 Wim Dolk Sprokkelsuitderesolutieboeken vandeLeeuwardermagistraat, eenkeuze uitde besluiten vanhet stadsbestuurten tijdevandeRepubliek.Datcollegehadeenveelbrederebevoegdheiddandehuidige gemeenteraad; deonderwerpenlopen uiteen van debenoemingvan predikanten totdebestraffing van overtreders van plaatselijke verordeningen. .de man woonende in 't Lasarushuys de kleppe te doen onthalen ende denselven te ordonnerenhemvan'twijderebedelenteont- houden ende geen kleppe nae desen meer te gebruycken,sullendedegeschilderdeLasaren opdepoortaen'tLasarus(huys)staendewer- den uytgedaen ende met verve overgestreec- ken (7.6.1672) ...Caspars vrouw wordt, om redenen, ge- ordonneerthaervan'tbackenderpannekoec- ken op de Brol te onthouden (19.5.1674) .dat de steenen brugghe bij de Heer van Amelantdts huys sal worden gemaeckt met een halwe circul met een scheune vleugel ende verwulft tot beter op ende afreed voor de wagens; voorts sal tot een proeff, in plaets van (een) muyr een ij sere leuninghe gestelt aen (de) voorschreven pijpe (17.7.1674) op 't request b ij de samentlijcke gebuyren opdeWaeseaendeoostcandtgepraesenteert, datdewijlevoorbijderselverhuysinghegeen reed van karren off wagens is geweest voor desen, hun sal worden geconsenteertom drie p alente moghen setten voer de str aet soodanich dat genoechsame passagie voor 't draghen der dooden overbliewe (20.91675) ...uyt consideratie dat 't geldt wegens 't wioeden ordinaris gegeven voor desen j are alsdan can worden gespaert, om 't vloeren vanOldehoofsterkerckhofftebestedenopde meeste mesnage (14.7.1676) om ordre te stellen nopens de balcken, dat deselve niemant in de vaert (langs Schilcam- pen) in de wech leggen, ende dat een handt op 't Vlyedt werde geset neffens welcke een ijgelijckin 't seylen sal moeten str ij eken Totindezeventiendeeeuwwerdenlijdersaanlepra-leprozenoflazarussen,naardemetzwerenoverdekte bedelaarinLucasl6:20-wegensdebesmettelijkheidvanhunkwaal,indezegewestenzoveelmogelijkuit destedengeweerd.InLeeuwardenvondenzijonderdakineenleprozenhuisbuitendestad,aanhetSpan- jaardsdijkje, toen ookLeprozenweg. Zij waren vrij gesteldvanhetstedelijkbedelverbod,mitsvoorzien van eenkleppe(r), eenschildjemet destadsleeuw-als bewijs van certificatie-eneenwitteband om de hoed ofdearm.Omdatindeloopvandetweedehelftvandezeventiendeeeuwhetaantalmelaatsensnelafnam, konhetLazarushuisinl672wordengesloten. Blijkens eenindatjaargedaneinventarisatiestonden erin de voorcamer onder meereeneken tafelmet eengroenspreed,sesSpaensestoelenmetses groenlakens kussens (voorde viervoogden en twee voogdessen?), viergroenehoutenstoeleneneenmantelstock. Aan dewandhingeneenspiegeleneenschilderievanLasarusendedeRijckeman;ineeneikenkastlag30pond rij geern(onbewerkte, gesponnen wol), verdervoornamelijkbeddegoed. Inde andere camersbevondenzich zes stoelen eneentafel, eenspinnewiel, zesbedden, enigbed- enkeukengereienzevenwastobben. In 1688 ishethuisafgebroken;hetgehoudenboelgoedbracht231guldenop,destakettinge/44,80ende bomen en de hagedoorn 4,05. Uitsnede Griettenijkaart Leeuwerderadeel, eind 17de eeuw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 27