25 De Brol met kaak en bierdragershuisje en gezicht (Schilderij: J.A. Beerstraten, Fries Museum) (26.9.1676) .deorganistendeclockenistHavercamp wortgelastightdeorgelpijpenindeGalileaes- ter kerck, door de rotten verbeeten, te laten repareren (23.1.1680) .bij trommelslagh van twee trommelen een yegelijk te gebieden sand ofte andere materie tot weghneminge van de gladdigheit der stratendienstigh, nevensende langs sijne huisinge te stroij en bij poene van een daelder (7.1.1681) .d'olietotdelanteernsopdekerfstokbijde kannetecopen, sullende de kerfstock bij een boumeester in bewaringe blijven (2.9.1681) destraten binnen endedoor desestad te doenreparerenbinnendrieweeken,totlaste vand'eigenaarsderhuisen,endevoortsnieu- we straten te laten op 't bequaamste leggen daar 't de noot vereyscht (25.2.1682) op de Kelders en de Nieuwe Toren, ca. 1650 't verbod van visschen vijffweeken voor ende een week naa meymitsgaders 't schie ten en vangen van vogelen, oock 't vercopen ende soeken van eyerenende'tuytvoeren van dien, met twee trommelen te laten omslaan (24.3.1682) aan diegeene,diebalsteenen totreparatie vanstratennootwendighhebben,deselveuyt te deelen uyt des stads magasijn tegens een pond de tonne (5.4.1682) .dat sal worden verbooden 't baaken bran den op may avond aanstaande, bij poene van een daalder, sooweltebetalenbij diedebran- dinge toelaat op sij n straatals die de materie daartoe comt aan te brengen, ende sullen de boe ten, bij dekinderen endedienstboden ver beurt, door de meesters ende olders respec tieve worden betaalt (28.4.1682) .dePeperstraatspiependeBrolmetijsere leuningenteversienendedeselvevan Amster dam te ontbieden (5.5.1682) .de glasemaker van Sneeck te verstaan ende bij hem te verneemen, wie hem ordre gegeven heeft tot 't rangeeren van de glasen (gebrandschilderdefamiliewapens vanleden) vandevroetschapindeWesterkerk(3.6.1682) .dat op sondagen de geheele dagh 't ver kopen van schollneutenrapen ende andere snoeperijen, soo in poorten, op publijque plaatsen als bij de huysen door de stad sal komen te cesseren, bij verbeurte van de goe deren (28.6.1682) .dat geen schippers, in 't varen door de stad, in plaats van kloeten, bootshaaken comen te gebruiken (28.7.1682) .te ondersoeken 't secreet aan de raatca- mer nopens de quade reuck te verhelpen, op de bequaamste manier (25.8.1682) .dat sal worden verboden 't trecken ende werpen van steenen met leder ofte peck, als- medehet werpen van peperkoecktiesbij poe nevan eendaelder,sullendedebreuckenvan dekinderendoordesselffsolderenoftecurato- r en worden bet aeltende dese resolutie door een stadtsbode in de Latijnsche scholen ende beydeweeshuysen worden bekentgemaeckt (12.10.1682) ...(zeventien) persoonen geaccordeert omme alleen, binnen deesestadt, Nederduyt- sche schole te mogen houdendeselve over de vier espels alhier tij delick te ver deelen een copia van de ordre op de voorschreven schooien aen de schoolmeesters te overhan digen) om bij haerlieden uytgeschreven, op een bordt geplackt ende aen de muyr in ijder schoole opgehangen te worden, opdat een ijder dagelijcx voor oge hebbe waerna hem heeft te schicken (13.10.1682)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 28