En foor stüver klimt de beer inne boom... La, it 26 Jan Faber FennoSchoustrabesteeddeinzijnKleineKrantsjeregelmatigaandachtaanopmerkelijkefigurendie Leeuwardeninhetverledenheeftgekend.IndezeafleveringvanLeovardiakomenwijterugoptwee vanhen,te weten Johannes Corpier, aliasPang,endiens vrouw Aaltsje.Eindjarenzestigwerdendoor diverseouderelezersvanhetKleineKrantsjeherinneringenopgehaaldaaneengrijsverleden.Velenvan hen waren destijds de tachtigruimschoots gepasseerd enkondenbogenopherinneringen die veelal terugreiktentotdejarennegentigvandel9deeeuw.Nu-35jaarlater-leeftdezetijdin ons collectieve geheugen nog slechts voort door overlevering. VanafmediojarenzestigdeedFennoSchoustra met enige regelmaat een oproep aan de lezers vanzijnKleineKrantsjeofiemandmogelijker- wijze beschikte over een albeelding van een bekendstadstypewaaroverzelfsindietijdnog slechtsdoordealleroudstenwerdgerept.Jaarin, jaaruitontloktedezeoproepslechts schriftelijke reakties van mensen die hem in hun vroegste jeugdnoghaddengekendofanderszins bijzon derheden over deze opmerkelijke stadsgenoot wistentemeiden. Evenwel, Johannes Corpier, alias Pang leek hoe dan ook nimmer door een cameratezijnvereeuwigd,totdatFennoinl979 werd verrast door een foto die mevrouw J. de Vries-Postmus hem toestuurde. Zij had deze opgedieptuitdenalatenschapvanhaarouders diej arenlangeensnoepwinkeltje aande Groe- neweg hadden gedreven. In vol ornaat werd een al wat oudere m an getoond die vanuit een schoudertas tevoorschijngehaaldepamfletten inzijnhandenhield. Alhoewel de voorzijdede identiteitvandegefotograafeerdepersoonniet prij s geeft, zalde naam PangofSwattePangwel opde achterzijde zijnvermeld.Schoustrawist zijnlezersinl979hetvolgendeoverdezekleur- rijke figuur te melden: 'Pangheettevoordeburgerlijkestand Johan nes Corpier, maar hij kreeg degemakkelijkin het gehoor liggende bijnaam door zo nu en dan op straat de kreet te lozen van 'p ang!'Op christelijkefeestdagenventtehijprogramma's uit. Ookbij hardrijderijenwashij methetver- kopen van lij sten actief. Bij verj aardagen van leden van het koninklijk huis placht Pang geheel in het wit gekleed en met een oranje sjerp op straat te verschijnen. Door ook dan voordurend'pang!te roepenmaakte hij zich tot een hoogst opzienbarende figuur. Erginginvroegerjareneen verhaal, datjon gens een cent verstopt hadden in een boom. Zonder zich te bedenken klom Pang de boom in om de cent er uit te halen. Sindsdien werd hij door jongens vaak nageroepen op straat: 'Ping Pang - voor stüver klimt de beer inne Johannes Corpier, alias 'Pang' (1838-1905) boom!' Pangmoetookeenklein draaiorgeltjehebben gehad en samen met zijn vrouw trachtte hij het leven muzikaal wat op te vrolijken - tegen betaling dan - want ook voor het echtpaar Pang gold de spreuk, dat de zon voor niets opging. De vrouwvanPangisjammerlijkaan haar eind gekomen. Op een kwade dag von- dendeLeeuwardershaarergensbij'tKalver- dijkje verdronken in een sloot'. Viespeuk, de liekst Pang wel! NaderonderzoekheeftuitgewezendatJohan- nes Corpier op 1 oktober 1838 in Joure werd geboren als zoon van Martinus Corbié en Atje de Boer. Waarschijnlijk heeft het scha renslijpersvak datzoweldoorvader Martinus alsgrootvaderBerendHendriksCorbiéwerd uitgeoefend behoorlijk bijgedragen aan de geografische mobiliteit van het gezin Cor bié. Daarnaaststondvader Martinus teboek als koopman en muzikant. Hij zal op 1 april 1803 eveneens 'op doorreis' in Leeuwarden zijngeboren.Ditalthanswerdverklaarddoor getuigen, die ter gelegenheid van het voor genomen huwelijk van Martinus en Atje op 26 mei 1833 moesten opdraven, aangezien geboorteplaats en -tijdstip niet middels een doopinschrijvingkondenwordengestaafd.De grootoudersBerendHendriksCorbiéenLena Harmswareninl833woonachtiginHarlingen en gaven schriftelijk toestemming voor bet huwelijkvanhunzoon. Blijkens een volks tel- lingsregister en de kort daarna ingevoerde bevolkingsregistratie waren de Corbié's of Corpiersvanafl839onafgebrokenwoonachtig inLeeuwarden.DekleineJohannesheeftzijn vroegstejeugdvoornamelijkdoorgebrachtin

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 29