LcovotT^t Inhoud Leovardia,historisch tijdschriftvoorLeeuwar- den en omgeving is een uitgave van de Leeu warder Historische V ereniging Aed Levwer d samenmethetGemeentearchiefLeeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers f 10,- Redactie Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Wim Dolk Anne Feddema Anna de Jong Roelof Kerst de Jong Jelma Knol Gonny Kooien Leo van der Laan Leendert Plaisier Wim van Rijnsoever Dirk Swierstra Aldert Toornstra Joop van der Tuin Maija Verzijlberg Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail gemeentearchief@leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement Diaconessenpark 38 8917 GA Leeuwarden tel. (058) 212 63 29 e-mail ledenlevwerd@angelfire.com Prijs lidmaatschap/abonnement f 40,- per jaar Opmaak en druk Grafisch Bedrijf Hellinga b.v. Illustraties, tenzij anders vermeld: Gemeentearchief Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1200 ex. Foto-omslag: Verkoop van fruit op het Waag- plein door Schoontje Cohen, ca. 1900 nummer 4 maart 2001 Een korte geschiedenis van de Schrans Doede van der Veen, laatste uit een 'peerdegeslacht' Onze Club, schoolvereniging van de MMS, 1920-1943 Ritsko van Vliet sr: leven met een vervlogen illusie Un avensje in ut Oranje Bierhüs Dirk van Gorcum, spraakmakend scherprechter Eregalerij: Rins Visscher Hartelijke groeten Kozakken voor de Hoeksterpoort De Grote Kerkstraat in de jaren veertig: druk en kinderrijk Gedane zaken: N.V. Friesche kolenhandel De vroede vaderen besloten En foor stüver klimt de beer inne boom. Nieuws Monumentenzorg Gemeentearchief Aed Levwerd Brievenbus/Mailbox Prijsvraag 1 4 6 8 9 10 15 17 18 20 23 24 26 29 30 31 33 34 Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd DehistorischeverenigingAed Levwerdsteltzich ten doel dekennisoverhetboeiendeverleden van de stad te vergroten en toegankelijk temaken. ZijdoetdatdoordeuitgavevanLeovardia, lezingen,deorganisatievandeOpenMonumentendagenandereactiviteiten,zoalsdeLiwwad- derdag.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 2