La» it 28 kers hadden in '97 0,60, in '98 eerst 0,40, watnaeenjaarwerdingehoudenuithoofdezij 175,- hadden gekregen van Martinus'. Eenjaareerder-injanuaril899-haddenPangen vrouwzichnamelijkookaltotdeStadsArmen- kamergewend, waarbij werd opgemerkt:'Het is genoegzaambekend wat gezin dit iseten en diinkenishoofdzaak.Deoudstezoonheefteerst voor/225,-nummerverwisselaar(remplagant) geweest, toen voor 2 j aar naar Indiëhandgeld 200,-; dit is circa 10 weken geleden; de ouders trokken hiervan 175,-, hetgeen in dekortstmogelijke tijdis zoekgemaakt'! Door twee b ij gevoegde b ri e fjes d i e betrekkinghad - den op vervolgbezoeken, worden we tevens ingelicht over de gezondheidstoestand van Pang en de drankzucht van zijn vrouw. Op 19 november 1901 blijkt Pang onwel te zijn. Dokter Woltringsteldehieropeenonderzoek inenrapporteerde:'DatCorpiertenminstein geen maand onder behandeling is geweest; dat doctor ook nietweetaan welke ziekte hij laboreert,behalve aaneenbedorvenmaagen hetlatenkijkenvan een vuile tong; datheteen zegen zoude zij n wanneer man en vrouw van destraatgeraakten'. Opzondag25 september 1904constateerdedearmbezoekerdatvrouw Corpierinkennelijkestaatverkeerde:'Zijkwam waarschijnlijkaanmetdetram,gewapendmet haar bedeltasch'. Een schokkende ontdekking Pang overleed lij anuari 1905 in het Stads ziekenhuis aan eenvonn vanlongontsteking. Aaltje,diehaarman ruimachtjaaroverleefde, bracht na enige tijd bij haar zoon Bauke te hebben ingewoond, haar laatste jaren door inberuchteslaapstedenzoalsDeVriendschap vanJ.WeermanaandeBoterhoekenhet'lüze- hotel' vanAaltjevandenBrug. Opdeavond van30 september 1913 verlietPangsweduwe om ongeveer half zeven met een bezwaard gemoedhetlogementvanVandenBrug,des- tijdsgevestigdindeLangesteegaanhet Vliet. Even te voren had zij aan medebewoonster LydiaBoonstr a tekennen gegeven zich te wil- lenverdrinken.Blijkenseengetuigeverklaring, afgelegd door Sjoerd van Stralen, liep zij die St. Jobsleen, ca. 1927 avond in gezelschap van IJsbrand Hemrica langs het Noordvliet in de richting van het Kalverdijkje. Bij navraagwerdditdoor Hem- ricabevestigd,dieverklaardeinderdaadmet Aaltj e op het Kalverdijkj e te zij n geweest. Hij was echter tegen acht uur thuis gekomen en verklaarde diezelfde avond dedeur niet meer te zijn uit geweest. IJ sbr and moet de laatste zijngeweestdieonzekleurrijke stadsgenote nog in levenden lijve heeft gesproken. Op de vroege ochtend van 1 oktober deed boer Tijsma,nietvervanzijnboerderijaanhetKal- verdijkje, eenschokkendeontdekking. Ineen sloot lag voorover het stoffelijk overschot van een verdronken vrouw, die hij, gezien haar spreekwoordelijkebekendheid,terstond geïdentificeerdmoethebbenalsAaltsjePang! Nadat dokter Van Eden autopsie op het lijk had verricht en daarbij geen uiterlijke teke nen van geweldofverwondingen bespeurde, werdhetlijkvanAaltjevrijgegevenenoverge- brachtnaardeAlgemeeneBegraafplaatsaan de Spanj aardslaan, alwaar het, net als dat van haar man, een laatste rustplaats vondin een naamloos stadsgraf.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 31