Nieuws van monumentenzorg 29 Kampen en de 'kanjersubsidies' Opdelaatstedagvanjanuariheeft Leeuwar den een fantastisch resultaat behaald bij de verdelingdoor hetRijkvan de kanjer-gelden voor rijksmonumenten. In Kampen overhan- digdedeStaatssecretaiisvanCultuurRickvan der Ploeg een subsidiebeschikking van 1,4 miljoenguldenaankerkvoogdB.vanHaersma Buma voor de dringende restauratie van de Grote ofJacobij nerkerk. Een toekenning van 1,9 miljoen gulden drukte hij inhanden van wethouder Be arnBilkervoorhetherstelvande Vischmarktpijp,dekademurenvandeKelders en het Naauw en de kelders aan de Naauw. Nooiteerderheefteenstaatssecretarisvan Cultuur zo veel geld op één dag mogen uit geven als op die 3 lstej anuari. Liefst200 mil joen gulden was door het Rijk beschikbaar gesteldvoorgrootschaligerestauratiesinheel Nederland, restauratieswaarvan de kosten in de miljoenen guldens lopen. De verdeling gebeurde op grond van een in de zomer van 2000afgekondigde subsidieregeling, kortweg de kanjerregeling genoemd. Provincies en gemeentenkregendaarnatothalfdecember de gelegenheid om projecten aan te melden. Doordatineenvroegstadiumruchtbaarheid aan de in de maak zijnde regeling gegeven was,lagalin september een her stelplan voor de Jacobijnerkerk gereed. Het kerkgebouw kampt met ernstige vochtproblemen door ondermeer slechteventilatiein dekapen ver- keerdevoegspeciein delen vandebuitenmu- ren.Devochtproblemenhebbenermedevoor gezorgddatereenaangenaamklimaatvoor debonteknaagkever kon ontstaaninde mid deleeuwse, uit de late 13de eeuw daterende eikenhoutenkapmet desastreuze gevolgen De keverbestrijding en het herstel van het gebouwzullenbijna2miljoenguldenkosten. Door de subsidie is het oudste bouwkundige monument van Leeuwarden, tevens een van demeestbeeldbepalendehistorischegebou- wen in de stad, gered van de ondergang. Het nog grotere restauratieproject van de Duco Martenapijp, de Nieuwepijp, de Lan- gepijp, de Brol en de Vischmarktpijpvan de kademuren van de Kelder s en het Naauw en van de kelders aan het Naauw en de kelder- restantenaandeKelderswasvlakvoordeslui- tingstennijngereedvoorindiening.Dekosten bedragen 7 miljoen. De toekenning van 1,9 milj oen gulden isbestemd voor de eerste fase mogelijkkomternogeenvervolgopwanneer de staatssecretaris erin slaagt nogeens extra geld vrij te maken. De toegekende subsidie vormt een grote stimulans om de karakteris tieke en voor winkelend publiek en toeristen aantrekkelijke binnenstadsgrachtopeencul- tuurhistorischzoverantwoordmogelijkewijze te herstellen. Voor de kelders op het Naauw bestaat het idee om er meer mee te doen dan alleenrestaureren;wanneerdenuverdwenen deuren in dekademur en zouden terugkeren in een aangepaste vormen transparantmate riaal, lenen ze zich namelijk goed voor een invulling op een kijkdoos-achtige manier. Monumentennota Aldereeuwwechst Liwwarden Op 10 februari is de populaire versie van de nieuwe gemeentelijke monumentennota Aldereeuwechst Liwwarden ten doop gehou den. InhetrijksmonumentDroevendal l,het voormalige Blijfvan m'nLijf-huis datmomen- teel door de NV Stadsherstel Leeuwarden ver bouwd wordt tot twee woningen, reikte de wethouder monumentenzorg Arno Brok de eersteexemplarenvandenotauit aan verte genwoordigers van partijen die een belang rijke rol in de gemeentelijke monumenten zorg spelen. De toekomstige eigenaar bewoner s van de nieuwe woningende presi dent-commissaris vandeNVStadsherstel,de adjunct-directeurvanwoningstichtingNieuw WonenFrieslandenhetregiohoofdNoordvan deRijksdienstvoordeMonumentenzorgwaren uitgenodigdomAldereeuwechstliwwardenin ontvangst te nemen. Hetisdebedoelingomonderanderealleeige- naren van rijksmonumenten in de gemeente enrestauratie-architectenenaannemerseen exemplaar van de nieuwe nota toe te zenden. Voor een beperkt aantal geïnter es seerden is debeleidsnotaaftehalenophetStadskantoor Wethouder Arno Brokreiktheteersteexemplaar van de nieuwe Monumentennota uit aan de ver te genwoordigervandeRijksdienstvoordeMonu- mentenzorg van de gemeente Leeuwarden. Bovendien is de nota te vinden op de gemeentelijke website (wwwleeuw arden, nl; kiezen voor Gemeente winkel, Bouwen en Wonen). tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 32