UJEI Nieuws van het Gemeentearchief lil n - 1 il ii ii k wK i La» it 30 N ieuwj aarsborrel It Aljemint van de Fryske Akademy was op 4 januari het decor voor de nieuwjaars bijeenkomst van de Historische Vereni ging Aed Levwerd, de gemeentelijke afde- lingMonumentenzorgenhetGemeentearchief. Blijkensdegroteopkomst,naarschattingzo'n 250mensen,voorzaghetnijjiersslokjeineen behoefte. Ar ie Kamminga zorgde met zijn accordeonvooreentypischLeeuwarder sfeer, erwarenoudefïlmbeeldenvanLeeuwardente zien en ook de website van het Gemeente ar chiefkon wordenbekeken. Gemeentearchivaris JanFolkertshieldnamensdedrieorganiseren- deinstellingeneenkorte nieuwj aars toespraak waarinhetwelen wee van2000ende plannen voordenabijetoekomstwerden gereleveerd. Opknapbeurt deel archiefgebouw Een deel van de gebouwen van het De Leeuwarder historiciMeindertSchroor(links)en YmeKuiper(rechts)genietentijdensdenieuwj aars borrel vaneenbiertjeonderbegeleidingvan accor deonist Arie Kamminga (foto H.M. Drent) Gemeentearchief ondergaat op dit moment een hoogst noodzakelijke opknapbeurt. Het oudeherenhuisGroteKerkstraat27krijgtkrijgt nieuwevloerbedekkingeneen verfje. Verder wordt de expositieruimte uitgebreiden opge knapt en z al ook in de leeszaal de vloer bedek- kingvervangen worden. De klusisbeginapril geklaard. Naamswijziging Rond 1 mei zal het Gemeentearchief zoals al eerder aangekondigd zijn naam wijzigen in HistorischCentrumLeeuwarden/Histoarysk Sintrum Ljouwert, om daarmee ook in de naamdenieuwekoer s aan te geven. Voor al de verandering van een voomamelijkdocumen- tenbeherendeinstellingnaareen(tweetalig) centrumvanhistorischeinformatieenhistori- scheactiviteiten wordtin dienaamgesymbo- liseerd. Samenwerking De gemeente Leeuwarden heeft in het bestuurlijk overleg met de provincie, het rijkenhetbestuurvanhetFLMD haar inten tie bevestigd om structureel samen te gaan werken met FLMDProvinciale Bibliotheek en Ryksargyf. De oplossing van het ernstige huisvestingsprobleem vanhetGemeentear- chief wil de gemeente dan ook graag in of bij hethuidigeRA-PB-complexaandeBoterhoek zoeken.Perljanuari2002hooptdegemeente een overeenkomst voor structurele samen werking aan te gaan met de genoemde drie organisaties, die per diezelfde datum zullen fuseren.Samenwerkingwordtondermeerge- zocht op het terrein van bibliotheek, res tauratie en educatieve activiteiten. Presentatie nieuwe databases Op 2 maart overhandigden de Freonen fan de argivenynFryslanaandegemeentearchivaris de papieren versie van enkele door hen of in samenwerkingmethenvervaardigdenadere toegangen op Leeuwarder bronnen. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst in het Gemeen tearchief werden ook de nieuwe digitale toe- gangengedemonstreerd.Demeeste prim aire stamboomgegevens van Leeuwarders zijn inmiddels beschikbaar via internet. Oproep Kneppelfreed Vijftig jaar geleden, op 16 november 2001 vond in Leeuwarden Kneppelfreed plaats. DegemeenteLeeuwardenheefthetinitiatief genomen tot deherdenking van deze gebeur tenis, dieverdereemanicaptievandeFriesetaal bewerkstelligde. Van septembertotnovember zullenactiviteitenwordengeorganiseerd.Het Gemeentearchiefrichteententoonstellingin eninLeovardiazaleenartikelverschijnenover Kneppelfreed. Wiewaserdestijdsbetrokken bij Kneppelfreedenheeft nog scherpeherin- neringen? Wie beschikt over foto's of andere documentenmetbetrekkingtotdezeSlachop itSaailan?Reactiesgraagnaar KlaasZandberg (058) 233 83 99; hij zal nagaan of uw gegevens ineenartikeloftentoonstellingkunnen worden ingepast. Recente publicaties over Leeuwarden Koopstra,C.G.Eenaanvullendarcheologischonderzoek ophetOldehoofsterkerkhofte Leeuwarden. Gronin gen, 2000. Ufkes,A.StadskernonderzoekaandeEewal,Leeuwar den (Fr.). - Paleo-Aktueel 11 Waard, F. van der. De kap van de Nicolaaskerk van Swichum:eenbouwhistorischonderzoek.-Keppelstok 61 Henstra,D.J.GeldsoortenindemiddeleeuwseFriese boeteregisters,inhetbijzonderinhetexemplaarvan 'Druk'vanHemmaOddazn.-ItBeaken62(Hemma Oddazn.:stadsschrijvervan Leeuwarden,ca. 1500). Meddens-vanBorselen, A. CbristoffelFrederikFranck (1755-1816): een veelzijdigkunstschilderinFriesland. - Fryslan 6, 2000 Woude,R.vander.Stadenmigratie,migrantenenhun stad:dewisselwerkingtussenmigratieenstedelijke ontwikkeling: Leeuwarden 1850-1914.-Tijdschriftvoor sociale geschiedenis 26 (2000) nr 4 Schranskerk:GereformeerdekerkHuizuml910-2000 [door A. Gietema]Leeuwarden, 2000. 'Eensterkegeestvanvrijheid':brievenvandestudent J.W. Albarda aan G. Nolet-Adamaen F.M. Wibaut; bezorgd en ingeleid door I. de Wilde. Amsterdam, 2000.(DelatereSDAP-voorman,studentinDelft,aan zijnvroegerebuurvrouwGeertruidaNolet-Adamaaan de Nieuwestad). Ennen,E. Heritageinfragments: themeaningofpasts for citycentreresidents. Utrecht, 1999. (Proefschrift Groningen). (Debelevingvanbinnenstadsbewoners vandehistorischeomgevingenderolvanheterfgoed inhetfunctionerenenhetbeheervandebinnenstad; Leeuwardenéén vandedrieplaatsenvanonderzoek) Onderweg -16 juni 2000: een gedicht in steen van Toergenew toegevoegd aan de Leeuwarder Poëzie- routetergelegenheidvanhetlO-jarigbestaanvande StichtingStedenbandLeeuwarden-Oijol [teksten: G. Koopmans en L. Plaisier], Leeuwarden, 2000. Leeuwarden in perspectief [teksten: H. MousenC. Wetting].Leeuwarden,2000.(Uitg.bijdegelijknamige

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 33