Nieuws van Aed Levwerd 31 kunstmanifestatieindePrinsentuine.o.inhetkader van Simmer 2000). Itdoeymthjoedwerwoun: liber amicorum voor Sytse ten Hoeve. Sneek,2000. (T. g.v. het 25-j arigjubileum vandeze oud Leeuwarder als directeurvan het Fries Scheepvaart Museum). Schroor,M. VanMiddelzeetotBildt: landaanwinningin F iyslaninde Middeleeuwenende vroegmoderne tijd. Abcoude enz., 2000. (Archeologie in Fryslan, 3). Broersma,M.Stillegetuigen:deerepenningenvanPier Pander. Historisch Nieuwsblad (2001), nr 7. DeOudeStadsbegraafplaatsLeeuwarden. Roodbaards laatste rustplaats; onder redactie van J. Smals. Leeu warden 2001. Braaksma,S.DeFriescheClub lOOjaar. Leeuwarden 2001 (j ubileumboekvan deze roemruchte bilj art- en kegelclub). Eenrecenteaanwinstvanhet Gemeentearchief: eenfoto van de Westerplantage ca. 1930(geschenkM.J. de Boer, Ascona Zwitserland.) Digitale stadswandeling Aed Levwerd geeft jaarlijks bij de Open Monumentendag een boekje uit, waarin de monumenten worden beschreven, die op die dag zijn opengesteld. Door de jaren heen zijn heel wat van deze boekjes ver schenen; voor de liefhebbers van histo risch Leeuwarden zijn ze 'roversgoed' ge worden. Alsaanvullingopdereedsverschenen boekjes, verschijnt een cd-rom, waarop alle monumenten worden beschreven, die in de loopderjarenkondenwordenbezichtigd.Met behulp van deze schijf kan elke bezitter van eencomputermetcd-romspeler,digitaal door debinnenstadvanLeeuwardenwandelen.Er isveelbelangstellingvoor deze cd-rom. Enig geduldis echter vereist: de schijfverschijnt in het najaar van 2001. Een nieuwe naam voor de Infirmerie? Nadebrandvanenkelejarengeleden,staatde Infirmerieer nogsteeds watverlorenbijHet dakvanhetvoormalige militairehospitaal op deWissesdwingerwerdvolledigverwoest,en deramenwerdendichtgespijkerd.Tijdensde OpenMonumentendagvan9september2000 trok het beschadigde gebouw veel bezoe kers. Alsindenabijetoekomstdenodigeher- stelwerkzaamheden zijn verricht, neemt de StichtingBeeldendeKunstFrieslandhaarin- trekinhetgebouw.Naaraanleidingdaarvanis dezestichtingopzoeknaareennieuwenaam voorde Infirmerie, enheeftzij een prijsvraag uitgeschreven. Aed Levwerd is echter voor- standervanhethandhavenvandebestaande naam. Denaam Infirmerieis meer dan ander halve eeuw oud, ingeburgerd bij generaties Leeuwardersen verwijst naardeoorspronke- lijkefunctievanmilitairhospitaal.Ineenbrief aandeStichtingBeeldendeKunstFriesland, heeftAedLevwerdhaar standpunt uiteenge zet. Actie voor behoud molenromp Vliet De molen De Haan aan het Zuidvliet, op het voormalige terrein van stoomketelfabriek

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 34