Brievenbus/mailbox34 34 DeredactievanLeovardiareserveertgraagruim- te voor brieven van lezersZij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Melksalon Stienstra aan de Nieuwestad Totmijngroteverrassingvondikinnummer3 vanLeovardiaeenartikelovermijngeboorte- huis. Weliswaar gaatditartikelover Kunstzaal vanHulsen,maarhetwarenmijngrootouders Stienstra die de melksalon vanaf1920beza ten. Mijngrootvader,JanStienstra,overleed op 24 juni 1924. In april 1925 trouwde mijn moeder,ElisabethRiemkeStienstrametmijn vaderLucasLodewijkBrandt.Zij assisteerden mij n grootmoeder en woonden toenevenals zij zelf, boven de zaak. Inapril 1926werddaar mijn broer geboren, in mei 1927 volgde ik. Aan het huis heb ik nog vage herinneringen o.a. aan de lange marmeren gang beneden en de tuin achter het huis. Deze grensde aan de tuin van het huis van juffrouw Bender in deBagijnstraat.Zijhaddaar eenparticulieren kleuterschool. Inl930zijnweverhuisdnaarRuiterskwar- tier57,deFriescheBiljartclub,waarmijnvader door het bestuur tot directeur was benoemd. Wewoondenboven.Benedenwasinhetnieu- we gedeelte de Sociëteit, in het oude, meer naar achteren gelegen gedeelte - de voorma lige Stadsschouwburgzaal met loge - was de biljartzaalmetöbiljarttafelseneenwedstrijd- biljart. B. Overwater-Brandt, Oldenzaal De naam Leeuwarden Bij het lezen van de publicatie op de website vanhetgemeente archiefvan Leeuwarden over wapen, vlag ennaamvandestadLeeuwarden verwondert het mij dat bij de ontcijfering van de oor sprong van denaam Leeuwardenenhet mogelijkeverbandmethetstadswapenerniet is gedacht aan de ligging van de stadWat mij op het idee brengt om dat wel te doen is het volgende: indeEngelse taal staandeBeneden- T r\ - - r OOSTERGO WESTERGO V windse eilanden in West-Indië bekend als de Leewardlslands. 'Leeward'geeftdus aandatde eilanden onder de wind of aan lagerwal liggen. AandeoudeMiddelzeelagLeeuwardenaande oostelijke oever. De overheersende windrich ting in Friesland en dus op de Middelzee is en waswestelijk.Ditmaaktdeoostelijkeoeverdus de benedenwindse kant. Noordwester zowel als zuidwester stormenbliezenpalop de stad! Scheepvaart was enis eeninternationalebezig- heidenhetgebruikvanhetwoord'leeward'voor benedenwinds,zal algemeen ennaarallewaar- schijnlijkheid ookbij de Friese zeevaarders in eenvergelijkbarevormingebruikzijngeweest. ZelfsindehuidigezeilvaartzijninhetFriesen zelfsinhetNederlandswoordeningebruikdie indierichtingwijzen.Eenonderzoek(je)naar hetbestaanvanhetwoord'leeward'in dezezin ende inhet Fries van de vroege middeleeuwen gebruikelijke equivalenten, zoumijns inziens hetbewijsvoormijnopvattingkunnenleveren. DieopvattingisdusdatLeeuwardenzijnnaam dankt aanhetfeitdatdeterpen diesamenLeeu- warden vormden aan de 'leeward' zijdevan de Middelzee lagen. Klaas van der Kooi, North Balwyn, Australië Dames Feenstra Graag wil ik reageren op het artikel over de kruidenier swinkel van de dames Feenstra in De ligging van Leeuwarden aan de Middelzee (uit: Leeuwarden 750-2000) deNieuwesteeg. Ikbenin 1946 geboren in de BagijnestraatinhethuisnaastTheaterRomein, waarnuCafeDeBagijnis.Mijnvaderhaddaar de(bekende)biljartfabriek.Alsjongetjedeedik voor mijn moeder vaak boodschappen bij de dames Feenstra. Bij het lezen vanhet artikel kwamen weerveelherinneringenop.Zoweet ik nog heel goed dat een van de dames (Dien) ergdoofwas.Alsikdanvoormijnmoeder'een kilo süker' haalde, dan vroeg Dien wel eens 'watfoorjammututweze.'BijdedamesFeen- strawaseenaanbevelingvooreenvandevele artikelen in hun winkel: 'dizze mutj e mar us probere,overheerlijk,brukeweselfoek.'Bran- da (B annie) was degene van de drie dames die de meeste streken uithaalde. Zo hadden ze vroeger een hele grote pot met stroopWan neer er een bus stroop voor een klant gevuld moest worden, dan was een vaste gewoonte van Branda om met een grote houten lepel met stroop even boven het hoofd van Dien te draaien. Ditleverdesteevastdeopmerking van Dien op'Bannie doe niet su gefaar luk, ut sal je mar us ontkomme.' Het winkeltje van de dames Feenstra was ook vroeger al een bezienswaardigheid. Wijzeiden wel eenswat gekscherenddatdeBrintaindebalkenhing, datdelossebrüneboanenencapucijnersnaast hetmaandverbandstondendatdepepermunt bijdekoffiete vinden was. Achterin dewinkel stonddepetroleum,maarindatzelfdevertrek stondookdekaas.Overigenshebiknooitkaas gehad die naar petroleum smaakte. Albert Pasma, Sneek

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 37