Een korte geschiedenis van de Schrans 1 Roelof Kerst de Jong hihetjaar925raakteFryslanonderhetgezagvanhetDuitserijk.Erkwamenmonmkennaaronzeprovin- cieomkloosterstestichten, land teontginnenendijken aanteleggen. In die tijdwasFryslan ééngroot waddengebied met hogere en lagere gedeelten en doorsneden door een netwerk van talloze geulen en slenken. Al ruimduizendjarenkondenlevensgemeenschappen alleenmaar bestaanopkunstmatig opgeworpen heuvels, of op terpen, gelegen op natuurlijke hoogten. Onze provincie was toen in tweeën gedeeld door de Middelzee, die vanaf de westelijke waddenkust in een halve boog als eensmalle geullangsLeeuwardenenSneektotaanBols- ward reikte. In het oosten van de Middelzee monddenenkeleriviertjesuit,dieontsprongen op de hoger gelegen gronden inhet oosten. Eb en vloed schuurden die riviertjes tweemaal perdaguittotbredeenvaakdiepeslenken.Wij noemen de Boarnebij Akkrum, het Alddj ip ten zuiden van Goutum en de Potmar ge ten zui den van Leeuwarden. De monniken begonnen in de loop van de tiende eeuw eerst die slenken te beteugelen door het opwerpen van zogenaamdeyndiken ofbinnendijken.VanuitdeterpNijehove(Leeu- wardeniwerdeenyndykaangelegdvanafwat nu heet de Grote Hoogstraat via de Ossekop langs Achter de Hoven om de noordkant van dePotmarge-slenktebedwingen.Aandezuid- kantwerdeveneenszo'nyndykopgeworpen, dienunogkenbaarisalsdeHuizumerlaan.Uit deafstandtussendiebeidebinnendijkenkun- nen wij afleiden hoe breed die slenk des tij ds wel was. Aarden wallen Vervolgens begonnen de monniken te bou wen aan de zeeweringen aan beide kanten van de Middelzee, eerst aan de westkant en daarna aan deoostkantVoorzover wij weten kwamdeoostelijkezeedijktegenhetjaarlOOO gereed. Deloopdaarvankunnen wij nogterug- vindenindewegtussenSneekenLeeuwarden, deVerlengdeSchrans,deSchransendeWir- Gezicht vanaf de oude watertoren op de Schrans e.o., ca. 1935 (foto: collectie R. Tamminga dumerdijk,uitlopendindeSintJacobsstraat, gelegen op de terp Nijehove. Men moet zich geengrotevoorstellingmakenvandieeerste zeedijkemzijbestondenuitaardenwallenvan ongeveer 1 meter hoog en 2 tot 3 meter breed. In de loop der tij den zij n ze echter wel steeds verhoogd, verbreed en verstevigd. De oostelijke zeedijk was tussen de Hui- zumerlaan en de Sint Jacobsstraat tevens de aflsuitdijk van de slenk van de Potmarge. Omdat deze geul eigenlijkeen riviertje was, moest men in die dijk een sluisj e bouwen ten behoeve van de afwater ing op de Middelzee Dezesluis,inhetFriessylgenaamd,werdaan- gebracht ongeveer vijftig meter ten zuiden vandehuidigeoverwegSchrans-Zuiderplein enwerddeWynhornstersylgenoemd,naarde oude naam Wyniaherne. Er is op deze plaats ietsmerkwaar digs aan dehand:dezeedijkis over het algemeen recht toe recht aan aan gelegd, tenminste vanaf de Snekerhoek tot aan de Sint Jacobsstraat. Echter, ter hoogte vandeRaadhuisstraatmaaktde Schrans een bocht naar het noordwesten om na ongeveer

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 3